Home

Programma een leven lang leren — Specifieke oproep tot het indienen van voorstellen — Mobiliteit van individuele leerlingen in het kader van Comenius (DG EAC/38/2010)

Programma een leven lang leren — Specifieke oproep tot het indienen van voorstellen — Mobiliteit van individuele leerlingen in het kader van Comenius (DG EAC/38/2010)

1.9.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 236/6


Programma een leven lang leren — Specifieke oproep tot het indienen van voorstellen — Mobiliteit van individuele leerlingen in het kader van Comenius

(DG EAC/38/2010)

2010/C 236/06

De uitvoering van deze oproep tot het indienen van voorstellen is afhankelijk van:

i)

de vaststelling van kredieten op de EU-begroting voor 2011 door de begrotingsautoriteit; en

ii)

de vaststelling door de Commissie van het jaarlijkse werkprogramma 2011 voor het programma een leven lang leren van haar directoraat-generaal Onderwijs en cultuur.

1. Doelstellingen en beschrijving

De Comenius-actie Mobiliteit van individuele leerlingen biedt middelbare scholieren de kans om drie tot tien maanden door te brengen in een gastschool en een gastgezin in het buitenland. De leerlingenmobiliteit wordt georganiseerd tussen scholen die deel uitmaken van hetzelfde Comenius-schoolpartnerschap. De Comenius-actie Mobiliteit van individuele leerlingen is gebaseerd op het besluit betreffende het programma een leven lang leren (LLL), dat de periode van 2007 tot 2013 bestrijkt. De specifieke doelstellingen van het LLL-programma worden vermeld in artikel 1, lid 3, van het besluit(1).

2. In aanmerking komende aanvragers

Scholen die deel uitmaken of in het verleden deel hebben uitgemaakt van een Comenius-schoolpartnerschap komen in aanmerking voor de Comenius-actie Mobiliteit van leerlingen van het LLL-programma. Alle deelnemende scholen moeten gevestigd zijn in een van de volgende landen:

België, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

3. Budget en duur van de projecten

Het totale budget dat voor deze oproep is uitgetrokken, wordt geraamd op 3,4 miljoen EUR.

De hoogte van de toe te kennen subsidies en de duur van de verblijven variëren naargelang van de landen en de scholen die de leerlingenmobiliteit organiseren.

4. Termijn voor het indienen van aanvragen

De uiterste datum voor de indiening van aanvragen voor de Comenius-actie Mobiliteit van individuele leerlingen is 1 december 2010.

5. Nadere informatie

Nadere informatie over de Comenius-actie Mobiliteit van individuele leerlingen wordt verstrekt in de gids voor het programma een leven lang leren 2011, die te vinden is op het volgende internetadres:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm (via „How to participate”).

De aanvragen moeten worden ingediend op de formulieren die worden verstrekt door het nationale agentschap in het land waar de aanvrager gevestigd is. De lijst van nationale agentschappen is te vinden op http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html