Home

Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/31/10 — Media 2007: Audiovisuele festivals

Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/31/10 — Media 2007: Audiovisuele festivals

3.9.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 238/8


OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — EACEA/31/10

Media 2007: Audiovisuele festivals

2010/C 238/04

1. Doelstellingen en beschrijving

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Besluit nr. 1718/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende de uitvoering van een programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007).

Het bovengenoemde besluit van de Raad heeft onder meer tot doel:

De promotie en het in omloop brengen van Europese cinematografische en audiovisuele werken in het kader van zowel commerciële evenementen en vakmarkten als audiovisuele festivals, in Europa en wereldwijd, te vergemakkelijken en aan te moedigen, voorzover deze evenementen een belangrijke rol kunnen spelen voor de promotie van de Europese werken en de netwerkvorming van de vakmensen;

De toegang van het Europese en internationale publiek tot Europese audiovisuele werken verbeteren.

2. In aanmerking komende gegadigden

Deze oproep is gericht tot organisaties die zijn gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die aan het programma MEDIA 2007 deelneemt (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen), Zwitserland en Kroatië.

3. In aanmerking komende acties

Deze Europese organisaties moeten audiovisuele festivals organiseren waarvan de acties bijdragen tot bovengenoemde doelstellingen en waarvan het programma voor ten minste 70 % bestaat uit Europese werken uit ten minste tien landen die aan het MEDIA-programma deelnemen.

De activiteiten moeten beginnen tussen 1 mei 2011 en 30 april 2012.

4. Gunningscriteria

Op basis van de volgende weging worden punten toegekend tot in totaal 100:

De Europese dimensie van het programma (15 punten);

De culturele en geografische verscheidenheid van het programma (20 punten);

De kwaliteit en originaliteit van het programma (10 punten);

De impact op het publiek (30 punten);

Het effect op de promotie en het in omloop brengen van Europese audiovisuele werken (15 punten);

De deelname van vakmensen uit de filmsector (10 punten).

5. Begroting

Het totale beschikbare budget voor medefinanciering van projecten is geraamd op 1 600 000 EUR (behoudens goedkeuring van de begroting 2011).

De financiële bijdrage van de Commissie bedraagt maximaal 50 % van de totale subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt maximaal 75 000 EUR.

Het Agentschap behoudt zich de mogelijkheid voor om niet alle beschikbare financiële middelen toe te kennen.

6. Termijn

Uiterste data voor het indienen van voorstellen:

2 november 2010: voor projecten die beginnen tussen 1 mei 2011 en 31 oktober 2011.

30 april 2011: voor projecten die beginnen tussen 1 november 2011 en 30 april 2012.

Aanvragen moeten worden ingediend bij het Uitvoerend Agentschap (EACEA) op het volgende adres:

Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture (EACEA)

Unité programme MEDIA — P8

Appel à Propositions — EACEA/31/10 — Festivals audiovisuels

M. Constantin DASKALAKIS

BOUR 04/55

Bourgetlaan 1

1140 Brussel

BELGIË

Uitsluitend aanvragen die op het daartoe bestemde aanvraagformulier zijn ingediend en die naar behoren zijn ingevuld, gedateerd en ondertekend door de persoon die bevoegd is namens de aanvragende organisatie juridisch bindende overeenkomsten aan te gaan, worden in behandeling genomen.

Per fax of e-mail ingediende aanvragen worden geweigerd.

7. Volledige informatie

De richtsnoeren voor de oproep tot het inzenden van voorstellen en de aanvraagformulieren zijn te vinden op http://ec.europa.eu/media

Aanvragen moeten aan de bepalingen van de richtsnoeren voldoen en op de daartoe bestemde formulieren worden ingediend. De algemene voorwaarden zijn te vinden op: http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php