Home

Notulen van de vergadering van 19 mei 2010

Notulen van de vergadering van 19 mei 2010

23.9.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 256/63


Woensdag, 19 mei 2010
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 19 MEI 2010

2010/C 256 E/03

Inhoud

1.

Opening van de vergadering

2.

Ingekomen stukken

3.

Resultaten van de top van 7 mei 2010 en de ECOFIN-bijeenkomst - Politieke relevantie van de strategie EU-2020 tegen de achtergrond van de huidige financieel-economische crisis - Gevolgen van de financiële en economische crisis voor de EU 2020-strategie en voor het beheer ervan - Politieke relevantie EU 2020-strategie in het kader van de huidige financiële en economische crisis (debat)

4.

Vergaderrooster

5.

Welkomstwoord

6.

Stemmingen

6.1.

Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité: Burgerinitiatief (artikel 124 van het Reglement) (stemming)

6.2.

Verzoek om raadpleging van het Comité van de Regio’s: Burgerinitiatief (artikel 125 van het Reglement) (stemming)

6.3.

Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 (wijziging van Beschikking 573/2007/EG) ***II (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

6.4.

Vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van energiegerelateerde producten (herschikking) ***II (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

6.5.

Gewijzigde begroting nr. 1/2010: Afdeling I - Europees Parlement (stemming)

6.6.

Kwijting 2008: algemene begroting EU, Raad (stemming)

6.7.

Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie ***I (stemming)

6.8.

Vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2011 (stemming)

6.9.

Levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (runds- en/of varkenstrombine) (stemming)

6.10.

Actieplan inzake orgaandonatie en -transplantatie (2009-2015) (stemming)

6.11.

Institutionele aspecten van de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (stemming)

6.12.

Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof in Kampala (Uganda) (stemming)

7.

Stemverklaringen

8.

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

9.

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

10.

Totstandbrenging van synergieën tussen voor onderzoek en innovatie bestemde fondsen in Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling - Verwezenlijking van een interne markt voor consumenten en burgers - Houdbaarheid op lange termijn van de overheidsfinanciën in de context van het economische herstel - Bijdrage van het cohesiebeleid aan de verwezenlijking van de Lissabon en EU2020-doelstellingen (debat)

11.

Dialoog tussen universiteiten en bedrijven: een nieuw partnerschap voor de modernisering van de Europese universiteiten (debat)

12.

Financiële bijstand van de Gemeenschap voor de ontmanteling van de eenheden1 tot en met4 van de kerncentrale van Kozloduy in Bulgarije („Het Kozloduy-programma”) * (debat)

13.

Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

14.

Agenda van de volgende vergadering

15.

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

BIJLAGE I

STEMMINGSUITSLAGEN

1.

Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité - Burgerinitiatief (artikel 124 van het Reglement)

2.

Verzoek om raadpleging van het Comité van de Regio’s - Burgerinitiatief (artikel 125 van het Reglement)

3.

Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 (wijziging van Beschikking 573/2007/EG) ***II

4.

Vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van energiegerelateerde producten (herschikking) ***II

5.

Gewijzigde begroting nr. 1/2010: Afdeling I - Europees Parlement

6.

Kwijting 2008: algemene begroting EU, Raad

7.

Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie ***I

8.

Vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2011

9.

Levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (runds- en/of varkenstrombine)

10.

Actieplan inzake orgaandonatie en -transplantatie (2009-2015)

11.

Institutionele aspecten van de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

12.

Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof in Kampala (Uganda)

BIJLAGE II

UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN

1.

Verslag MAŇKA A7-0158/2010 - AM 1

2.

Verslag MAŇKA A7-0158/2010 - RESOLUTIE

3.

Verslag CZARNECKI A7-0096/2010 - BESLUIT

4.

Verslag MIKOLÁŠIK A7-0106/2010 - WETGEVINGSRESOLUTIE

5.

Vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2011 - AM 4

6.

B7-0264/2010 - Levensmiddelenadditieven - RESOLUTIE

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 19 MEI 2010

VOORZITTER: Jerzy BUZEK

Voorzitter

1.Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.

2.Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1)

van Raad en Commissie

Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 09/2010 - Afdeling III – Commissie (N7-0015/2010 - C7-0084/2010 - 2010/2044(GBD))

verwezen naar

ten principale: BUDG

Voorstel voor een verordening van de Raad tot tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van bepaalde industrieproducten in de autonome regio’s Madeira en de Azoren (09109/2010 - C7-0106/2010 - 2009/0125(CNS))

verwezen naar

ten principale: REGI

advies: BUDG, IMCO

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen en garanties voor projecten buiten de Europese Unie (COM(2010)0174 - C7-0110/2010 - 2010/0101(COD))

verwezen naar

ten principale: BUDG

advies: DEVE, AFET, INTA

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie (COM(2010)0204 - C7-0112/2010 - 2010/0110(COD))

verwezen naar

ten principale: JURI

Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement deelt de Voorzitter mede dat hij het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel zal raadplegen.

Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 11/2010 - Afdeling III – Commissie (N7-0021/2010 - C7-0113/2010 - 2010/2064(GBD))

verwezen naar

ten principale: BUDG

Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 12/2010 - Afdeling III – Commissie (N7-0022/2010 - C7-0114/2010 - 2010/2065(GBD))

verwezen naar

ten principale: BUDG

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2009/014ES/Comunidad Valenciana) (COM(2010)0216 - C7-0115/2010 - 2010/2066(BUD))

verwezen naar

ten principale: BUDG

advies: EMPL

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2009/012 IE/Waterford Crystal, Ierland) (COM(2010)0196 - C7-0116/2010 - 2010/2067(BUD))

verwezen naar

ten principale: BUDG

advies: EMPL

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2009/020 ES/ Castilla-La Mancha) (COM(2010)0205 - C7-0117/2010 - 2010/2068(BUD))

verwezen naar

ten principale: BUDG

advies: EMPL

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de technische aanpassing van het financieel kader voor 2011 op grond van de ontwikkeling van het BNI, met inbegrip van de aanpassing van de bedragen die voor de periode 2007-2009 uit de middelen ter ondersteuning van de cohesie worden toegewezen aan de lidstaten waarvan het feitelijke BBP afweek van het geraamde BBP (COM(2010)0160 - C7-0118/2010 - 2010/2063(BUD))

verwezen naar

ten principale: BUDG

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting 2010: Standpunt van de Raad van 18 mei 2010 (09807/2010 - C7-0125/2010 - 2010/2045(BUD))

verwezen naar

ten principale: BUDG

2)

van de parlementaire commissies

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling I - Europees Parlement (2010/2045(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Vladimír Maňka (A7-0158/2010)

3.Resultaten van de top van 7 mei 2010 en de ECOFIN-bijeenkomst - Politieke relevantie van de strategie EU-2020 tegen de achtergrond van de huidige financieel-economische crisis - Gevolgen van de financiële en economische crisis voor de EU 2020-strategie en voor het beheer ervan - Politieke relevantie EU 2020-strategie in het kader van de huidige financiële en economische crisis (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Resultaten van de top van 7 mei 2010 en de ECOFIN-bijeenkomst

Mondelinge vraag (O-0052/2010) van Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, en Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, aan de Raad: Politieke relevantie van de strategie EU-2020 tegen de achtergrond van de huidige financieel-economische crisis (B7-0213/2010)

Mondelinge vraag (O-0053/2010) van Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, en Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Politieke relevantie van de strategie EU-2020 tegen de achtergrond van de huidige financieel-economische crisis (B7-0214/2010)

Mondelinge vraag (O-0068/2010) van Rebecca Harms en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Raad: Gevolgen van de financiële en economische crisis voor de EU-2020-strategie en voor het beheer ervan (B7-0301/2010)

Mondelinge vraag (O-0065/2010) van Nigel Farage en Francesco Enrico Speroni, namens de EFD-Fractie, aan de Raad: Politieke relevantie EU 2020-strategie in het kader van de huidige financiële en economische crisis (B7-0219/2010)

Mondelinge vraag (O-0066/2010) van van Nigel Farage en Francesco Enrico Speroni, namens de EFD-Fractie, aan de Commissie: Politieke relevantie EU 2020-strategie in het kader van de huidige financiële en economische crisis (B7-0220/2010)

Diego López Garrido (fungerend voorzitter van de Raad) en Olli Rehn (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Lothar Bisky, namens de GUE/NGL-Fractie, Niki Tzavela, namens de EFD-Fractie, Nicole Sinclaire, laatstgenoemde over het verloop van het debat, Francisco Sosa Wagner, niet-ingeschrevene, Corien Wortmann-Kool, Hannes Swoboda, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts, Derk Jan Eppink, Patrick Le Hyaric, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Othmar Karas, Udo Bullmann, Marielle De Sarnez, Pascal Canfin, Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Marta Andreasen en Andreas Mölzer.

VOORZITTER: Stavros LAMBRINIDIS

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Werner Langen, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Goulard, Kay Swinburne, Cornelis de Jong, Nikolaos Salavrakos, Mario Mauro, David-Maria Sassoli, Wolf Klinz, Janusz Wojciechowski, Jean-Pierre Audy, Elisa Ferreira, Mirosław Piotrowski, Jaime Mayor Oreja, Anni Podimata, Paulo Rangel, Göran Färm, Theodoros Skylakakis, Danuta Maria Hübner, Gay Mitchell, Alajos Mészáros en Marian-Jean Marinescu.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Olle Schmidt, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Tunne Kelam, Danuta Jazłowiecka, Liisa Jaakonsaari, Michael Theurer, Franz Obermayr, Paul Rübig, Milan Zver, Seán Kelly, Karin Kadenbach, Rachida Dati, Vasilica Viorica Dăncilă en Czesław Adam Siekierski.

Het woord wordt gevoerd door Diego López Garrido en Olli Rehn.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS

Ondervoorzitter

4.Vergaderrooster

De Voorzitter deelt mede dat de Conferentie van voorzitters heeft besloten om overeenkomstig artikel 134, lid 3, van het Reglement op 23 juni 2010 van 15.00 tot 17.00 uur een buitengewone plenaire vergadering bijeen te roepen. In deze plenaire vergadering zal Herman Van Rompuy (Voorzitter van de Europese Raad) het Parlement verslag uitbrengen over de bijeenkomst van de Europese Raad van 17 juni 2010, overeenkomstig artikel 15, lid 6, van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Over de ronddeling van documenten in de vergaderzaal wordt het woord gevoerd door Robert Atkins en Werner Langen, laatstgenoemde om zich aan te sluiten bij de woorden van voorgaande spreker (De Voorzitter neemt hiervan kennis).

5.Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement een delegatie van de nationale vergadering van Koeweit onder leiding van Ali Al-Debaqbasi, voorzitter van de delegatie, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.

6.Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, …) zijn opgenomen in de bijlage „Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

6.1.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité: Burgerinitiatief (artikel 124 van het Reglement) (stemming)

Verzoek om raadpleging over: Burgerinitiatief

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage„Stemmingsuitslagen”, punt 1)

Goedgekeurd

6.2.Verzoek om raadpleging van het Comité van de Regio’s: Burgerinitiatief (artikel 125 van het Reglement) (stemming)

Verzoek om raadpleging over: Burgerinitiatief

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 2)

Goedgekeurd

6.3.Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 (wijziging van Beschikking 573/2007/EG) ***II (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 573/2007/EG tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 wat de intrekking van de financiering van sommige communautaire acties en de wijziging van de maximumgrens voor de financiering ervan betreft [16627/1/2009 - C7-0051/2010- 2009/0026(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A7-0117/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 3)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P7_TA(2010)0177)

6.4.Vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van energiegerelateerde producten (herschikking) ***II (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van energiegerelateerde producten (herschikking) [05247/1/2010 - C7-0094/2010- 2008/0222(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Anni Podimata (A7-0128/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 4)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P7_TA(2010)0178)

6.5.Gewijzigde begroting nr. 1/2010: Afdeling I - Europees Parlement (stemming)

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling I - Europees Parlement [2010/2045(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Vladimír Maňka (A7-0158/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid voor de gewijzigde begroting)

(Gewone meerderheid voor de ontwerpresolutie)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0179)

6.6.Kwijting 2008: algemene begroting EU, Raad (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, Afdeling II – Raad [SEC(2009)1089 - C7-0174/2009- 2009/2070(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

Het debat heeft op 21 april 2010 plaatsgevonden (punt 3 van de notulen van 21.4.2010).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 6)

ONTWERPBESLUIT

Verworpen (P7_TA(2010)0180)

De afsluiting van de rekeningen is goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Over de ontwerpresolutie zal later worden gestemd overeenkomstig artikel 5, lid 1, letter b), tweede alinea, van bijlage VI van het Reglement

Het woord werd gevoerd door:

Ryszard Czarnecki (rapporteur) vóór de stemming.

6.7.Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie [COM(2008)0818 - C6-0480/2008- 2008/0238(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0181)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0181)

Het woord werd gevoerd door:

Miroslav Mikolášik (rapporteur), vóór de stemming.

6.8.Vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2011 (stemming)

Vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2011: zie voorstel van de Conferentie van voorzitters (punt 4 van de notulen van 17.5.2010)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage„Stemmingsuitslagen”, punt 8)

Aangenomen

Het vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2011 ziet er bijgevolg als volgt uit:

17 t/m 20 januari

2 en 3 februari

14 t/m 17 februari

7 t/m 10 maart

23 en 24 maart

4 t/m 7 april

9 t/m 12 mei

6 t/m 9 juni

22 en 23 juni

4 t/m 7 juli

12 t/m 15 september

26 t/m 29 september

12 en 13 oktober

24 t/m 27 oktober

14 t/m 17 november

30 november en 1 december

12 t/m 15 december

Het woord werd gevoerd door:

(vóór de stemming)

Ashley Fox, over amendement 4.

Klaus-Heiner Lehne, namens de PPE-Fractie, over de ontvankelijkheid van amendement 2, en Bruno Gollnisch, over de ontvankelijkheid van amendement 4 (De Voorzitter wees erop dat amendement 2 niet ontvankelijk was).

(na de stemming)

Potito Salatto over de bereikbaarheid van Straatsburg door de luchtvaartmaatschappijen.

6.9.Levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (runds- en/of varkenstrombine) (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 88, lid 2 en lid 4, letter b), van het Reglement, door de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, over het ontwerp van richtlijn van de Commissie tot wijziging van de bijlagen bij Richtlijn 95/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen, en tot intrekking van Beschikking 2004/374/EG (B7-0264/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage„Stemmingsuitslagen”, punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0182)

Het woord werd gevoerd door:

vóór de stemming

Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, Pilar Ayuso, namens de PPE-Fractie, en John Dalli (lid van de Commissie).

6.10.Actieplan inzake orgaandonatie en -transplantatie (2009-2015) (stemming)

Verslag over de mededeling van de Commissie „Actieplan inzake orgaandonatie en -transplantatie (2009-2015): hechtere samenwerking tussen de lidstaten” [2009/2104(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0183)

6.11.Institutionele aspecten van de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (stemming)

Verslag over de institutionele aspecten van de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden [2009/2241(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Ramón Jáuregui Atondo (A7-0144/2010)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0184)

6.12.Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof in Kampala (Uganda) (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0265/2010

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0185)

Het woord werd gevoerd door:

Richard Howitt die een mondeling amendement indiende op het tweede deel van amendement 3, dat in aanmerking werd genomen, alsook een mondeling amendement na paragraaf 21, dat in aanmerking werd genomen;

Barbara Lochbihler die een mondeling amendement indiende op paragraaf 11, streepje 4, dat in aanmerking werd genomen, alsook een mondeling amendement op amendement 2, dat niet in aanmerking werd genomen.

7.Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

*

* *

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt over de ontvankelijkheid van amendement 4 op het vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2011, dat werd verworpen, en Carl Schlyter over de woorden van John Dalli (lid van de Commissie) vóór de stemming over de ontwerpresolutie over levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (runds- en/of varkenstrombine) - B7-0264/2010.

*

* *

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Vladimír Maňka - A7-0158/2010

Hynek Fajmon, Bogusław Liberadzki

Verslag Miroslav Mikolášik - A7-0106/2010

Kristian Vigenin, Siiri Oviir, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Martin Kastler, Richard Howitt, Karin Kadenbach, Janusz Władysław Zemke

Vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2011

Seán Kelly

Verslag Miroslav Mikolášik - A7-0106/2010

Laima Liucija Andrikienė

Levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (runds- en/of varkenstrombine) - B7-0264/2010

Anna Maria Corazza Bildt, Renate Sommer, Anja Weisgerber

Verslag Ramón Jáuregui Atondo - A7-0144/2010

Krisztina Morvai

Levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (runds- en/of varkenstrombine) - B7-0264/2010

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Martin Kastler, Karin Kadenbach, Peter Jahr

Verslag Andres Perello Rodriguez - A7-0103/2010

Siiri Oviir

Verslag Ramón Jáuregui Atondo - A7-0144/2010

Clemente Mastella, Alfredo Antoniozzi, Bruno Gollnisch

Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof in Kampala (Uganda) - B7-0265/2010

Bruno Gollnisch, Laima Liucija Andrikienė

8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Derectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)” en in de gedrukte versie van de bijlage „Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

Deelektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Nahet verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

*

* *

Clemente Mastella heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet werkte bij de stemming over het verslag Vladimír Maňka - A7-0158/2010.

Sebastian Valentin Bodu heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet werkte bij de stemming over de volgende verslagen en resolutie: verslag Vladimír Maňka - A7-0158/2010, verslag Ryszard Czarnecki - A7-0096/2010, verslag Miroslav Mikolášik - A7-0106/2010, vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2011, resolutie over levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (runds- en/of varkenstrombine) - B7-0264/2010 en verslag Ramón Jáuregui Atondo - A7-0144/2010.

(De vergadering wordt om 13.25 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Jerzy BUZEK

Voorzitter

9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Denotulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

10.Totstandbrenging van synergieën tussen voor onderzoek en innovatie bestemde fondsen in Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling - Verwezenlijking van een interne markt voor consumenten en burgers - Houdbaarheid op lange termijn van de overheidsfinanciën in de context van het economische herstel - Bijdrage van het cohesiebeleid aan de verwezenlijking van de Lissabon en EU2020-doelstellingen (debat)

Verslag over de totstandbrenging van synergieën tussen voor onderzoek en innovatie bestemde fondsen in Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling in steden en regio’s alsmede in de lidstaten en de Unie [2009/2243(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

Verslag over het verwezenlijken van een interne markt voor consumenten en burgers [2010/2011(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Louis Grech (A7-0132/2010)

Verslag over de houdbaarheid op lange termijn van de overheidsfinanciën in de context van het economische herstel [2010/2038(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

Verslag over de bijdrage van het cohesiebeleid aan de verwezenlijking van de Lissabon- en EU2020-doelstellingen - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

(O-0048/2010) van Sharon Bowles, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Globale richtsnoeren voor het economisch beleid en versterkt economisch bestuur (met inbegrip van governance van de euro) in het kader van de Europa 2020-strategie (B7-0212/2010)

(O-0054/2010) van Pervenche Berès, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Werkgelegenheidsdimensie en sociale dimensie van Europa 2020 (B7-0215/2010)

(O-0055/2010) van Mary Honeyball, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Bezuinigingen op onderwijs - Strategie EU-2020 (B7-0216/2010)

Lambert van Nistelrooij, Liem Hoang Ngoc, Ricardo Cortés Lastra en Louis Grech leiden de verslagen in

Pervenche Berès en Mary Honeyball lichten de mondelinge vragen toe.

Michel Barnier (lid van de Commissie) beantwoordt de mondelinge vragen.

Het woord wordt gevoerd door Ivailo Kalfin (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Othmar Karas, namens de PPE-Fractie, die tevens ingaat op een „blauwe kaart”-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Marita Ulvskog, namens de S&D-Fractie, Lena Ek, namens de ALDE-Fractie, Pascal Canfin, namens de Verts/ALE-Fractie, Malcolm Harbour, namens de ECR-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Barry Madlener, niet-ingeschrevene, Gunnar Hökmark, Alejandro Cercas, Michael Theurer, Elisabeth Schroedter, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, William (The Earl of) Dartmouth, Krisztina Morvai, Lena Kolarska-Bobińska en Evelyne Gebhardt.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Robert Rochefort, Emilie Turunen, Oldřich Vlasák, Kyriacos Triantaphyllides, Timo Soini, Franz Obermayr, Jean-Paul Gauzès, Csaba Sándor Tabajdi, Carl Haglund, Bas Eickhout, Kay Swinburne, Jacky Hénin, Mara Bizzotto, Regina Bastos, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, François Alfonsi, Zbigniew Ziobro, Mario Borghezio, Bendt Bendtsen, Sergio Gaetano Cofferati, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos en Vicky Ford.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie) en László Andor (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door David Casa, Ole Christensen, Marian Harkin, Janusz Wojciechowski, Georgios Koumoutsakos, die tevens ingaat op een „blauwe kaart”-vraag van Marc Tarabella, Edward Scicluna, Elizabeth Lynne, Ryszard Czarnecki, Marc Tarabella en Filiz Hakaeva Hyusmenova.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tamás Deutsch, Francesco De Angelis, Marietje Schaake, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Bogusław Sonik, Silvia Costa, Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jan Olbrycht, Liisa Jaakonsaari, Angelika Niebler, Sylvana Rapti, Arturs Krišjānis Kariņš, Georgios Stavrakakis, Georgios Papanikolaou, Derek Vaughan, Georgios Papanikolaou, die tevens ingaat op een „blauwe kaart”- vraag van Sylvana Rapti, Thomas Ulmer, Kerstin Westphal, Raffaele Baldassarre, Damien Abad, Rosa Estaràs Ferragut, Petru Constantin Luhan, Richard Seeber, Sabine Verheyen, Seán Kelly, Sophie Auconie, Antonio Cancian, Diogo Feio, Veronica Lope Fontagné en Joachim Zeller.

VOORZITTER: Diana WALLIS

Ondervoorzitter

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Frédéric Daerden, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Vasilica Viorica Dăncilă, Iosif Matula, Silvia-Adriana Țicău, Angelika Werthmann en Anna Záborská.

Het woord wordt gevoerd door László Andor, Lambert van Nistelrooij, Louis Grech, Liem Hoang Ngoc en Ricardo Cortés Lastra.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 20.5.2010, punt 7.1 van de notulen van 20.5.2010, punt 7.5 van de notulen van 20.5.2010 en punt 7.6 van de notulen van 20.5.2010.

11.Dialoog tussen universiteiten en bedrijven: een nieuw partnerschap voor de modernisering van de Europese universiteiten (debat)

Verslag over de dialoog tussen universiteiten en bedrijven: een nieuw partnerschap voor de modernisering van de Europese universiteiten [2009/2099(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

Marco Scurria leidt (ter vervanging van de rapporteur) het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Georgios Papanikolaou, namens de PPE-Fractie, Mitro Repo, namens de S&D-Fractie, Morten Løkkegaard, namens de ALDE-Fractie, Malika Benarab-Attou, namens de Verts/ALE-Fractie, Oldřich Vlasák, namens de ECR-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Derek Roland Clark, namens de EFD-Fractie, Martin Ehrenhauser, niet-ingeschrevene, Doris Pack, Mary Honeyball, Marek Henryk Migalski, Rui Tavares, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Nessa Childers, Elena Băsescu, Cătălin Sorin Ivan, Piotr Borys, Teresa Riera Madurell (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE) en Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Lara Comi, Corina Crețu, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Martin Ehrenhauser, Czesław Adam Siekierski en Petru Constantin Luhan.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Marco Scurria.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 20.5.2010.

12.Financiële bijstand van de Gemeenschap voor de ontmanteling van de eenheden1 tot en met4 van de kerncentrale van Kozloduy in Bulgarije („Het Kozloduy-programma”) * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende financiële bijstand van de Gemeenschap voor de ontmanteling van de eenheden 1 tot en met 4 van de kerncentrale van Kozloduy in Bulgarije - „Het Kozloduy-programma” [COM(2009)0581 - C7-0289/2009- 2009/0172(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

Rebecca Harms leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Antonyia Parvanova (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Vladimir Urutchev, namens de PPE-Fractie, Ivailo Kalfin, namens de S&D-Fractie, Adina-Ioana Vălean, namens de ALDE-Fractie, die tevens ingaat op een „blauwe kaart”-vraag van Dimitar Stoyanov, Michail Tremopoulos, namens de Verts/ALE-Fractie, Antonyia Parvanova (de Voorzitter ontneemt haar het woord, aangezien haar opmerking geen „blauwe kaart”-vraag is, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, Miloslav Ransdorf, namens de GUE/NGL-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-ingeschrevene, Theodor Dumitru Stolojan, Justas Vincas Paleckis, Konrad Szymański, Corina Crețu, Zigmantas Balčytis, Günther Oettinger en Rebecca Harms.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 20.5.2010.

13.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

Ontwerpverordening van de Commissie tot vaststelling van richtsnoeren met betrekking tot het vergoedingsmechanisme voor elektriciteitsstromen tussen transmissienetbeheerders en een gemeenschappelijke regelgevingsaanpak voor de transmissietarifering (D008913/02 - 2010/2684(RPS) - termijn: 6.8.2010)

verwezen naar

ten principale: ITRE

Ontwerpverordening (EU) nr. …/… van de Commissie tot wijziging van bijlage IV en bijlage V van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (D009048/02 - 2010/2687(RPS) - termijn: 7.8.2010)

verwezen naar

ten principale: ENVI

Ontwerpverordening (EU) van de Commissie tot wijziging van bijlage I en bijlage III van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (D009142/02 - 2010/2683(RPS) - termijn: 5.8.2010)

verwezen naar

ten principale: ENVI

Ontwerprichtlijn …/…/EU van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft organisatorische eisen, belangenconflicten, bedrijfsvoering, risicobeheer en inhoud van de overeenkomst tussen een bewaarder en een beheermaatschappij (D009281/02 - 2010/2688(RPS) - termijn: 8.8.2010)

verwezen naar

ten principale: ECON

advies: JURI

Ontwerprichtlijn …/…/EU van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van sommige bepalingen betreffende fusies van fondsen, master-feederconstructies en de kennisgevingsprocedure (D009282/02 - 2010/2690(RPS) - termijn: 8.8.2010)

verwezen naar

ten principale: ECON

advies: JURI

Ontwerpverordening (EU) nr. …/… van de Commissie van […] tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft essentiële beleggersinformatie en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan als de essentiële beleggersinformatie of het prospectus op een andere duurzame drager dan papier of via een website wordt verstrekt (D009283/02 - 2010/2689(RPS) - termijn: 8.8.2010)

verwezen naar

ten principale: ECON

advies: JURI

14.Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 441.628/OJJE).

15.Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 21.20 uur gesloten.

Klaus Welle

Secretaris-generaal

Diana Wallis

Ondervoorzitter


Woensdag, 19 mei 2010
PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boștinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Crocetta, Cutaș, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Țicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Woensdag, 19 mei 2010
BIJLAGE I

STEMMINGSUITSLAGEN

Afkortingen en tekens

+

Aangenomen

-

Verworpen

Vervallen

Ing.

Ingetrokken

HS (…, …, …)

hoofdelijke stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

ES (…, …, …)

elektronische stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

so

stemming in onderdelen

as

aparte stemming

am

Amendement

CA

Compromisamendement

DD

desbetreffend deel

S

amendement tot schrapping

=

gelijkluidende amendementen

§

Paragraaf

art

Artikel

overw

Overweging

OR

Ontwerpresolutie

GOR

gezamenlijke ontwerpresolutie

Geh. S

geheime stemming

1.Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité - Burgerinitiatief (artikel 124 van het Reglement)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES - opmerkingen

één enkele stemming

+

2.Verzoek om raadpleging van het Comité van de Regio's - Burgerinitiatief (artikel 125 van het Reglement)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES - opmerkingen

één enkele stemming

+

3.Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 (wijziging van Beschikking 573/2007/EG) ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Claude Moraes (A7-0117/2010)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES - opmerkingen

goedkeuring zonder stemming

+

4.Vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van energiegerelateerde producten (herschikking) ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Anni Podimata (A7-0128/2010)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES - opmerkingen

goedkeuring zonder stemming

+

5.Gewijzigde begroting nr. 1/2010: Afdeling I - Europees Parlement

Verslag: Vladimír Maňka (A7-0158/2010)

(gekwalificeerde meerderheid voor de GB en gewone meerderheid voor de ontwerpresolutie)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES - opmerkingen

GB nr. 1/2010

4220

1

ten minste 40 leden

HS

-

165,476,20

Ontwerpresolutie

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

509,111,31

Verzoeken om hoofdelijke stemming

ECR: am 1

GUE/NGL: am 1

Verts/ALE: am 1

Diversen

Amendement 1 is ingediend door Judith Sargentini e.a.

6.Kwijting 2008: algemene begroting EU, Raad

Verslag: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES - opmerkingen

Kwijtingsbesluit

stemming: besluit (als geheel)

HS

-

160,492,18

(De stemming van mei II heeft uitsluitend betrekking op het kwijtingsbesluit.)

Verzoeken om hoofdelijke stemming

GUE/NGL: besluit

Verts/ALE: besluit

ECR: besluit

7.Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie ***I

Verslag: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES - opmerkingen

tekst in zijn geheel

bloc 1 - compromis-amendement

106

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL

+

bloc 2 - amendementen van de commissie ten principale

1-105

commissie

stemming: gewijzigd voorstel

+

stemming: wetgevingsresolutie

HS

+

643,16,8

8.Vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2011

Voorstel van de Conferentie van voorzitters

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES - opmerkingen

Week 10

2

PPE

zie onder diversen

Week 12

3

PPE

ES

-

261,378,27

Week 37

4

ten minste 40 leden

HS

-

265,380,24

1

EFD

-

Verzoeken om hoofdelijke stemming

ECR am 4

Diversen

Amendement 2 is niet ontvankelijk verklaard wegens onverenigbaarheid met artikel 229 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Amendement 4 is ingediend door Ashley Fox e.a.

9.Levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (runds- en/of varkenstrombine)

Ontwerpresolutie: B7-0264/2010

(gekwalificeerde meerderheid)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B7-0264/2010

(Commissie ENVI)

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

370,262,32

Verzoeken om hoofdelijke stemming

S&D: eindstemming

10.Actieplan inzake orgaandonatie en -transplantatie (2009-2015)

Verslag: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES - opmerkingen

§ 4

§

oorspronkelijke tekst

as/ES

+

372,282,7

na § 5

10

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL

+

na § 11

6

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL

+

§ 12

7

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL

+

§ 13

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2/ES

+

339,309,11

na § 13

3

PPE

ES

+

332,318,4

8

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL

+

na § 17

4

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL

+

5

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL

+

§ 22

§

oorspronkelijke tekst

as/ES

-

320,324,11

§ 23

1

PPE

+

na § 26

9

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL

+

§ 29

§

oorspronkelijke tekst

as/ES

+

367,282,4

§ 33

§

oorspronkelijke tekst

as/ES

+

357,272,20

§ 35

§

oorspronkelijke tekst

as/ES

+

368,270,12

§ 39

2

PPE

+

overw L

§

oorspronkelijke tekst

as

+

366,270,6

overw N

§

oorspronkelijke tekst

as

+

stemming: resolutie (als geheel)

+

Verzoeken om aparte stemming

ALDE: overw L, N, §§ 4, 22, 29, 33, 35

Verzoeken om stemming in onderdelen

ALDE

§ 13

1ste deel

:

gehele tekst m.u.v. de woorden „onbaatzuchtig en”

2de deel

:

deze woorden

11.Institutionele aspecten van de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Verslag: Ramón Jáuregui Atondo (A7-0144/2010)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES - opmerkingen

§ 2

3S

ALDE

-

§ 4

9rev

EFD

-

1

GUE/NGL

+

§ 7, streepje 1

4

ALDE

+

§ 7, streepje 3

10/rev

EFD

-

§ 8

5

ALDE

-

§ 12

11/revS

EFD

-

§ 15

12rev

EFD

-

2

GUE/NGL

-

§ 19

13rev

EFD

-

§ 30

14revS

EFD

-

overw A

6/rev

EFD

-

overw D

7/rev

EFD

-

overw E

8rev

EFD

-

stemming: resolutie (als geheel)

+

12.Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof in Kampala (Uganda)

Ontwerpresolutie: B7-0265/2010

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B7-0265/2010

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

na § 3

3

GUE/NGL

Verts/ALE

so

1

+

2

+

mondeling gewijzigd

§ 11, streepje 1

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2

-

§ 11, streepje 2

1/rev

GUE/NGL

-

§ 11, streepje 4

§

oorspronkelijke tekst

+

mondeling gewijzigd

na § 21

§

HOWITT

+

mondeling am

overw B

2

GUE/NGL

+

stemming: resolutie (als geheel)

+

Verzoeken om stemming in onderdelen

PPE

am 3

1ste deel

:

„herhaalt zijn standpunt … t/m … wordt beschuldigd;”

2de deel

:

rest

S&D

§ 11, streepje 1

1ste deel

:

gehele tekst met uitzondering van de woorden „die zich op het grondgebied van de EU bevindt”

2de deel

:

deze woorden

Diversen

Alexander Graf Lambsdorff en Leonidas Donskis (ALDE-Fractie) zijn medeondertekenaar van ontwerpresolutie B7-0265/2010 van de ALDE-Fractie.

Richard Howitt heeft de volgende mondelinge amendementen ingediend:

amendement 3

tweede deel van het amendement: „neemt nota van” vervangen door „verwelkomt”

na § 21

„21 bis

ondersteunt het voorstel van de vertegenwoordigers op hoog niveau van de verdragsluitende partijen bij het Statuut van Rome van het ICC om 17 juli – de dag van de aanneming van het Statuut van Rome in 1998 – tot Dag van het Internationale Strafrechtstelsel uit te roepen;”

Barbara Lochbihler heeft het volgende mondeling amendement ingediend:

§ 11, streepje 4

„bijzondere aandacht moeten besteden aan groepen die vanouds gemarginaliseerd zijn, zoals vrouwen, kinderen en inheemse volkeren, zodat het internationaal strafrecht geen instrument wordt dat het onrecht en de stereotypering waaronder zij geleden hebben, bestendigt;”


Woensdag, 19 mei 2010
BIJLAGE II

UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN

1.Verslag MAŇKA A7-0158/2010 - AM 1

Voor: 165

ALDE: Alfano, Arlacchi, Bennahmias, de Magistris, De Sarnez, Ek, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hennis-Plasschaert, Hirsch, Krahmer, Manders, Paulsen, Rinaldi, Schmidt, Uggias, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Nattrass, Soini, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, Chountis, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Le Hyaric, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Rubiks, Søndergaard, Tavares, Triantaphyllides, Vergiat

NI: Becali, Bontes, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Morvai, Obermayr, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vanhecke

PPE: van de Camp, Feio, Fisas Ayxela, de Lange, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Roithová, Wortmann-Kool

S&D: Borsellino, Bozkurt, Cashman, Castex, Crocetta, Cutaș, Hedh, Honeyball, Howitt, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Martin David, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Olejniczak, Paleckis, Podimata, Prodi, Sehnalová, Siwiec, Skinner, Stihler, Thomsen, Ulvskog, Vaughan

Verts/ALE: Auken, Brepoels, Cornelissen, Eickhout, Evans, Hassi, Hudghton, Lambert, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Sargentini, Schlyter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Turunen

Tegen: 476

ALDE: Alvaro, Aylward, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Donskis, Duff, Godmanis, Goerens, Haglund, Hall, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, Ludford, Lynne, McMillan-Scott, Mănescu, Manner, Michel, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rochefort, Savisaar, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vălean, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Scholz, Svensson Eva-Britt, Wils, Zimmer

NI: Sosa Wagner, Tănăsescu, Vadim Tudor

PPE: Abad, Áder, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Béchu, Bendtsen, Berlato, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Langen, La Via, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Őry, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Reul, Riquet, Rivellini, Ronzulli, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Balčytis, Balzani, Berès, Berlinguer, Blinkevičiūtė, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Crețu, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Herczog, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kelly Alan, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Mirsky, Neuser, Obiols, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Sippel, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Țicău, Tirolien, Trautmann, Van Brempt, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westphal, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Bélier, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Engström, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Häusling, Hautala, Jadot, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Rühle, Schroedter, Smith, Tremopoulos, Trüpel, Turmes

Onthoudingen: 20

ALDE: in 't Veld, Lyon, Schaake

ECR: Elles

EFD: Belder, Paška

GUE/NGL: Maštálka, Remek

NI: Sinclaire, Werthmann

PPE: Belet, Dehaene, Le Grip, Muscardini

S&D: Badia i Cutchet, El Khadraoui, Grech, Moreira, Toia

Verts/ALE: Alfonsi

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Eva Lichtenberger, Alyn Smith, Eva-Britt Svensson

Tegen: Santiago Fisas Ayxela, Satu Hassi, Nadja Hirsch, Holger Krahmer, Anni Podimata, Britta Thomsen

Onthoudingen: Kathleen Van Brempt, Marianne Thyssen

2.Verslag MAŇKA A7-0158/2010 - RESOLUTIE

Voor: 509

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bilbao Barandica, Bușoi, Creutzmann, de Magistris, De Sarnez, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, McMillan-Scott, Manders, Mănescu, Manner, Michel, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar, Schaake, Sterckx, Takkula, Thein, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vălean, Verhofstadt, Watson, Weber Renate

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Bisky, Ernst, Händel, Klute, Scholz, Wils, Zimmer

NI: Becali, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Béchu, Belet, Bendtsen, Berlato, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Reul, Riquet, Rivellini, Ronzulli, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thyssen, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berlinguer, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Crocetta, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kelly Alan, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Neuser, Obiols, Olejniczak, Paleckis, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Sippel, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Țicău, Tirolien, Trautmann, Van Brempt, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westphal, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Besset, Bové, Brepoels, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Tarand, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen

Tegen: 111

ALDE: Iovine

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Messerschmidt, Nattrass, Rosbach, Soini

GUE/NGL: Chountis, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Le Hyaric, Liotard, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Rubiks, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Triantaphyllides, Vergiat

NI: Bontes, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Stassen, van der Stoep, Vanhecke

PPE: Dorfmann, Motti, Roithová

S&D: Cashman, Hedh, Honeyball, Howitt, McAvan, McCarthy, Martin David, Siwiec, Skinner, Stihler, Ulvskog, Vaughan

Verts/ALE: Grèze, Schlyter, Staes

Onthoudingen: 31

ALDE: Bearder, Bowles, Davies, Ek, Hall, Hennis-Plasschaert, Ludford, Lynne, Lyon, Newton Dunn, Paulsen, Schmidt, Wallis, Wikström

ECR: Elles, Ziobro

EFD: Imbrasas, Paška

GUE/NGL: Maštálka, Remek

NI: Morvai, Sinclaire, Szegedi

PPE: van de Camp, Kariņš, de Lange, Muscardini, van Nistelrooij, Wortmann-Kool

S&D: Moreira, Toia

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Aldo Patriciello

Tegen: Marije Cornelissen, Bas Eickhout, Jeanine Hennis-Plasschaert, Judith Sargentini

3.Verslag CZARNECKI A7-0096/2010 - BESLUIT

Voor: 160

ALDE: Alfano, Alvaro, Hall, Newton Dunn

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Messerschmidt, Nattrass, Paška, Rosbach, Soini

GUE/NGL: Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Le Hyaric, Liotard, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Tavares, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Becali, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann

S&D: Leichtfried

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brepoels, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen

Tegen: 492

ALDE: Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, de Magistris, De Sarnez, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, Ludford, Lynne, Lyon, McMillan-Scott, Manders, Mănescu, Manner, Michel, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

EFD: de Villiers

NI: Bontes, Madlener, Stassen, van der Stoep, Tănăsescu

PPE: Abad, Áder, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Béchu, Belet, Bendtsen, Berlato, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Reul, Riquet, Rivellini, Ronzulli, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thyssen, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berlinguer, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Crețu, Crocetta, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kelly Alan, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Neuser, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westphal, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Onthoudingen: 18

ALDE: Ek, Hennis-Plasschaert

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela

NI: Morvai, Szegedi

PPE: Muscardini, Roithová

4.Verslag MIKOLÁŠIK A7-0106/2010 - WETGEVINGSRESOLUTIE

Voor: 643

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, de Magistris, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, Ludford, Lynne, Lyon, McMillan-Scott, Mănescu, Manner, Michel, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Le Hyaric, Liotard, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Tavares, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Morvai, Obermayr, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Tănăsescu, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Béchu, Belet, Bendtsen, Berlato, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Teixeira, Theocharous, Thyssen, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berlinguer, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Crețu, Crocetta, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kelly Alan, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Neuser, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westphal, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brepoels, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen

Tegen: 16

EFD: Agnew, Batten, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, de Villiers

NI: Bontes, Brons, Griffin, Madlener, Sinclaire, Stassen, van der Stoep

PPE: Tatarella

Onthoudingen: 8

ECR: Kamall

EFD: Andreasen, Nattrass

NI: Dodds, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter

PPE: Muscardini, Ungureanu

5.Vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2011 - AM 4

Voor: 265

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, de Magistris, Donskis, Ek, Gerbrandy, Godmanis, Haglund, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Løkkegaard, Ludford, Lynne, Lyon, McMillan-Scott, Manders, Mănescu, Manner, Michel, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Schmidt, Sterckx, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salvini, Scottà, Soini, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, de Jong, Liotard, Maštálka, Remek, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Wils

NI: Becali, Bontes, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Madlener, Martin Hans-Peter, Morvai, Sinclaire, Stassen, van der Stoep, Szegedi, Tănăsescu, Vanhecke, Werthmann

PPE: Albertini, Bastos, Belet, Bendtsen, Busuttil, van de Camp, Carvalho, Casa, Cavada, Collino, Comi, Corazza Bildt, David, Dehaene, Ehler, Essayah, Feio, Fisas Ayxela, Fjellner, Gál, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Grosch, Hohlmeier, Hökmark, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Járóka, Kalniete, Kariņš, Koumoutsakos, Kukan, de Lange, La Via, Liese, McGuinness, Macovei, Motti, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Papanikolaou, Papastamkos, Roithová, Ronzulli, Salatto, Sartori, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Theocharous, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Voss, Wałęsa, Weisgerber, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller

S&D: Bozkurt, Cashman, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, Gomes, Hedh, Honeyball, Howitt, Jørgensen, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Martin David, Merkies, Prodi, Sârbu, Schaldemose, Skinner, Smolková, Stihler, Vaughan, Weiler

Verts/ALE: Canfin, Cornelissen, Eickhout, Engström, Evans, Häfner, Hassi, Hautala, Hudghton, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Smith, Tremopoulos

Tegen: 380

ALDE: Bennahmias, Bilbao Barandica, De Sarnez, Duff, Gallagher, Goerens, Goulard, Griesbeck, Lepage, Ojuland, Rochefort, Savisaar, Schaake, Takkula, Verhofstadt

ECR: Češková

EFD: Speroni, de Villiers

GUE/NGL: Händel, Hénin, Hoarau, Klute, Le Hyaric, Mélenchon, Scholz, Vergiat, Zimmer

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor

PPE: Abad, Áder, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bauer, Béchu, Berlato, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Cadec, Cancian, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Coelho, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gruny, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hübner, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Köstinger, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Lamassoure, Langen, Lechner, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Őry, Pack, Pallone, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Riquet, Rivellini, Rübig, Sanchez-Schmid, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Szájer, Tatarella, Teixeira, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Weber Manfred, Wieland, Záborská, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berlinguer, Blinkevičiūtė, Borsellino, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Crețu, Crocetta, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kalfin, Kelly Alan, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Milana, Mirsky, Moreira, Neuser, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sassoli, Schulz Martin, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Sippel, Siwiec, Stavrakakis, Steinruck, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Țicău, Tirolien, Trautmann, Ulvskog, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Westphal, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brepoels, Bütikofer, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Häusling, Jadot, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes

Onthoudingen: 24

EFD: Salavrakos

GUE/NGL: Chountis, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Higgins Joe, Matias, Ransdorf, Rubiks, Tavares, Triantaphyllides

NI: Sosa Wagner

PPE: Muscardini, Rangel, Svensson Alf

S&D: Menéndez del Valle, Scicluna, Sehnalová, Toia, Van Brempt

Verts/ALE: Auken, Lichtenberger, Turunen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Tegen: Lothar Bisky, Jean-Marie Cavada, Marielle Gallo, Monika Hohlmeier, Anja Weisgerber

6.B7-0264/2010 - Levensmiddelenadditieven - RESOLUTIE

Voor: 370

ALDE: Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Davies, de Magistris, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Kozlík, Lepage, Løkkegaard, Ludford, Lynne, Mănescu, Newton Dunn, Oviir, Parvanova, Paulsen, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar, Schaake, Schmidt, Uggias, Vălean, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL: Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Le Hyaric, Liotard, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Tavares, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Brons, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Antinoro, Bach, Băsescu, Bastos, Bendtsen, Böge, Borys, Carvalho, Caspary, Daul, David, Dorfmann, Ehler, Essayah, Ferber, Giannakou, Grosch, Hohlmeier, Hübner, Kastler, Köstinger, Koumoutsakos, Kuhn, Langen, Mauro, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Posselt, Poupakis, Ranner, Roithová, Ronzulli, Rübig, Schwab, Seeber, Strasser, Verheyen, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Zalewski, Zasada, Zeller

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berlinguer, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Crețu, Crocetta, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Göncz, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kelly Alan, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Neuser, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westphal, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brepoels, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen

Tegen: 262

ALDE: Alvaro, Arlacchi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Haglund, Hennis-Plasschaert, Hirsch, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lyon, McMillan-Scott, Manders, Manner, Michel, Nicolai, Ojuland, Reimers, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Vajgl

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew

NI: Dodds, Sinclaire

PPE: Abad, Áder, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Baldassarre, Bartolozzi, Bauer, Béchu, Belet, Berlato, Bonsignore, Březina, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Casa, Casini, del Castillo Vera, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Dehaene, De Mita, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gruny, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hökmark, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Lamassoure, de Lange, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pallone, Papanikolaou, Patriciello, Peterle, Pietikäinen, Ponga, Pöttering, Preda, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schöpflin, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Wałęsa, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zwiefka

S&D: Goebbels

Onthoudingen: 32

ALDE: Gallagher, Harkin, Neyts-Uyttebroeck, Panayotov, Uspaskich

EFD: Andreasen, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Nattrass

NI: Bontes, Claeys, Madlener, Stassen, van der Stoep, Vanhecke

PPE: Brok, Cavada, Deß, Engel, Fidanza, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Saudargas, Schnieber-Jastram, Scurria, Zver

S&D: Capoulas Santos, Ferreira Elisa

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Othmar Karas, Nuno Melo, Georgios Papanikolaou, Michèle Striffler, Ioannis A. Tsoukalas

Tegen: Joseph Daul, Albert Deß