Home

Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/25/10 — Media 2007 — Ontwikkeling, distributie, promotie en opleiding — Ondersteuning van de ontwikkeling van productieprojecten — Fictie, creatieve documentaires en animatie — individuele projecten, slate funding en slate funding tweede fase

Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/25/10 — Media 2007 — Ontwikkeling, distributie, promotie en opleiding — Ondersteuning van de ontwikkeling van productieprojecten — Fictie, creatieve documentaires en animatie — individuele projecten, slate funding en slate funding tweede fase

29.9.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 262/16


OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — EACEA/25/10

Media 2007 — Ontwikkeling, distributie, promotie en opleiding

Ondersteuning van de ontwikkeling van productieprojecten — Fictie, creatieve documentaires en animatie — individuele projecten, slate funding en slate funding tweede fase

2010/C 262/09

1. Doelstellingen en omschrijving

Deze kennisgeving van een oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Besluit nr. 1718/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende de uitvoering van een programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007).

Een van de doelstellingen van dit programma is door het verlenen van financiële steun de ontwikkeling van productieprojecten van onafhankelijke productiemaatschappijen voor de Europese en internationale markt in de genres fictie, creatieve documentaire en animatie te bevorderen.

2. In aanmerking komende aanvragers

Deze kennisgeving is bestemd voor Europese ondernemingen waarvan de werkzaamheden bijdragen aan het bereiken van de bovengenoemde doelstellingen en meer in het bijzonder voor onafhankelijke productiemaatschappijen.

Aanvragers moeten in een van de volgende landen zijn gevestigd:

de 27 landen van de Europese Unie;

de EER-landen, Zwitserland en Kroatië.

3. In aanmerking komende acties

Activiteiten gericht op de ontwikkeling van de volgende audiovisuele werken (eenmalig of als serie) komen in aanmerking:

commercieel te exploiteren fictieprojecten met een duur van ten minste 50 minuten;

commercieel te exploiteren creatieve documentaires met een duur van ten minste 25 minuten (lengte per aflevering in geval van een serie);

commercieel te exploiteren animatieprojecten met een duur van ten minste 24 minuten.

Activiteiten gericht op de ontwikkeling en productie van werken in de volgende genres komen niet in aanmerking:

rechtstreekse opnamen, televisiespelletjes, praatprogramma’s, realityshows, educatieve, onderwijs- en instructieprogramma’s;

documentaires om het toerisme te stimuleren, „making-of”-programma’s, verslagen, reportages over dieren, nieuwsprogramma's en docusoaps;

projecten die direct of indirect een boodschap overbrengen die niet in overeenstemming is met het beleid van de Europese Unie, zoals projecten die strijdig zijn met de belangen van de volksgezondheid (alcohol, tabak, drugs), de naleving van de mensenrechten, de veiligheid van de bevolking of het recht van vrije meningsuiting;

projecten die aanzetten tot geweld en/of racisme en/of met een pornografische inhoud;

werken met een reclameachtig karakter;

institutionele producties waarmee promotie wordt gemaakt voor een bepaalde organisatie of haar activiteiten.

De oproep tot het indienen van voorstellen 25/10 kent twee termijnen. Voor deelname aan de eerste termijn dient de steunaanvraag naar het Agentschap te worden gezonden tussen de publicatiedatum van de oproep tot het indienen van voorstellen en 29 november 2010. Voor deelname aan de tweede termijn dient de steunaanvraag naar het Agentschap te worden gezonden tussen 30 november 2010 en 11 april 2011, de sluitingsdatum van de oproep tot het indienen van voorstellen.

Het project loopt tot de datum waarop het in productie wordt genomen, maar niet langer dan tot 30 juni 2013 voor aanvragen die binnen de eerste termijn zijn ingediend en tot 30 juni 2013 voor aanvragen die binnen de tweede termijn zijn ingediend.

4. Toewijzingscriteria

Op basis van de volgende weging worden punten toegekend tot in totaal 100:

Voor individuele projecten

Criteria voor de kwaliteit van de aanvragende onderneming (40 punten):

kwaliteit van de ontwikkelingsstrategie (10);

samenhang van het ontwikkelingsbudget (10);

kwaliteit van de financieringsstrategie (10);

kwaliteit van de distributiestrategie (10).

Criteria voor het ingediende project (60 punten):

kwaliteit van het project (40);

productiemogelijkheden en haalbaarheid van het project (10);

mogelijkheden voor Europese en internationale distributie (10).

Voor slate funding en slate funding tweede fase

Criteria voor de kwaliteit van de aanvragende onderneming (60 punten):

capaciteit van de onderneming om op Europees niveau te ontwikkelen en te produceren (15 punten voor slate funding — 30 punten voor slate funding tweede fase);

kwaliteit van de ontwikkelingsstrategie en samenhang van het ontwikkelingsbudget (15 punten voor slate funding — 10 punten voor slate funding tweede fase);

kwaliteit van de financieringsstrategie (15 punten voor slate funding — 10 punten voor slate funding tweede fase);

kwaliteit van de distributiestrategie (15 punten voor slate funding — 10 punten voor slate funding tweede fase).

Criteria voor de ingediende projecten (40 punten):

kwaliteit van de projecten (10);

mogelijkheden van het creatieve team (10);

productiemogelijkheden en haalbaarheid van het project (10);

mogelijkheden voor Europese en internationale distributie (10).

5. Begroting

De totaal beschikbare begroting bedraagt 17 miljoen EUR. De toe te kennen financiële bijdrage is een subsidie.

De maximaal aan een individueel project toe te kennen bijdrage bedraagt tussen 10 000 EUR en 60 000 EUR, behalve voor in de bioscoop uit te brengen animaties met de lengte van een speelfilm, waarvoor het maximum 80 000 EUR bedraagt. De toe te kennen financiële bijdrage kan echter nooit meer bedragen dan 50 % van de in aanmerking komende kosten waarvoor de producent financiering heeft aangevraagd (60 % voor projecten die van belang zijn voor het bevorderen van de culturele verscheidenheid in Europa).

De maximaal aan slate funding en slate funding tweede fase toe te kennen bijdrage bedraagt tussen 70 000 EUR en 190 000 EUR. De toe te kennen financiële bijdrage kan nooit meer bedragen dan 50 % van de in aanmerking komende kosten waarvoor de producent financiering heeft aangevraagd.

Het Agentschap behoudt zich het recht voor niet alle beschikbare financiële middelen toe te kennen.

6. Termijn voor indiening van aanvragen

Aanvragen moeten zowel online door middel van de online aanvraagformulieren als per post (het gehele papieren dossier) worden ingediend bij het Uitvoerend Agentschap (EACEA), niet later dan 29 november 2010 en 11 april 2011 (zie onder 3) op het volgende adres:

Uitvoerend Agentschap Onderwijs, Audiovisuele Media en Cultuur (EACEA) — MEDIA

Constantin Daskalakis

BOUR 3/30

Bourgetlaan 1

1140 Brussel

BELGIË

Alleen aanvragen die met gebruikmaking van het officiële aanvraagformulier zijn ingediend en die naar behoren ondertekend zijn door de persoon die gemachtigd is om namens de aanvragende organisatie juridisch bindende overeenkomsten aan te gaan, worden aanvaard.

Per fax of e-mail ingediende aanvragen worden geweigerd.

7. Volledige informatie

De volledige tekst van de richtsnoeren en de aanvraagformulieren zijn te vinden op het volgende internetadres:

http://ec.europa.eu/media

Aanvragen moeten aan de bepalingen van de richtsnoeren voldoen en op de daartoe bestemde formulieren worden ingediend.