Home

Aankondiging van algemene vergelijkende onderzoeken — COM/AD/07/10 en COM/AD/08/10

Aankondiging van algemene vergelijkende onderzoeken — COM/AD/07/10 en COM/AD/08/10

30.9.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 265/31


AANKONDIGING VAN ALGEMENE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN — COM/AD/07/10 EN COM/AD/08/10

(2010/C 265 A/04)

Belangstelling voor een loopbaan bij de Europese instellingen?

Beantwoordt uw profiel aan onze criteria?

Schrijf u in!

Grijp deze kans!

De Europese Commissie organiseert algemene vergelijkende onderzoeken aan de hand van kwalificaties en toetsen voor de vorming van reserves voor de aanwerving van administrateurs op het gebied van onderzoek AD 6 en AD 7(1).

COM/AD/07/10 — ADMINISTRATEURS OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK (AD 6)

COM/AD/08/10 — ADMINISTRATEURS OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK (AD 7)

op het volgende vakgebied:

KWANTITATIEVE BELEIDSANALYSE

Lees voordat u uw sollicitatie indient aandachtig de leidraad die in Publicatieblad C 184 A van 8 juli 2010 en op de website van EPSO bekendgemaakt is (http://europa.eu/epso/apply/index_en.htm)

Deze leidraad vormt een integrerend onderdeel van de aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek en biedt inzicht in de procedurele regels en de inschrijvingsvoorschriften.

INHOUDSOPGAVE

I.

ALGEMENE INFORMATIE

II.

AARD VAN DE FUNCTIES

III.

TOELATINGSVOORWAARDEN

IV.

TOELATING TOT HET VERGELIJKEND ONDERZOEK EN UITNODIGING VOOR HET ASSESSMENT

V.

ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK

VI.

RESERVELIJST

VII.

INSTRUCTIES VOOR HET INDIENEN VAN EEN SOLLICITATIE

BIJLAGEN

I. ALGEMENE INFORMATIE

Er worden voor de Europese Commissie, in het bijzonder voor het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), twee algemene vergelijkende onderzoeken gehouden voor administrateurs op het gebied van onderzoek op het vakgebied „kwantitatieve beleidsanalyse”, respectievelijk voor rang AD 6 en voor rang AD 7.

Het JRC heeft tot taak klantgerichte wetenschappelijke en technische ondersteuning te verlenen voor het uitstippelen, ontwikkelen, uitvoeren en volgen van beleidsmaatregelen van de Europese Unie. Het JRC is een dienst van de Europese Commissie en is een wetenschappelijk en technologisch referentiecentrum voor de Unie. Het JRC staat dicht bij het beleidsvormingsproces, dient de gemeenschappelijke belangen van de lidstaten en is onafhankelijk van bijzondere private of nationale belangen.

Deze vergelijkende onderzoeken hebben als doel reservelijsten vast te stellen om te kunnen voorzien in vacatures bij de verschillende instituten van het JRC, met name bij het Instituut voor de bescherming en de veiligheid van de burger (IPSC) en het Instituut voor milieu en duurzaamheid (IES), beide in Ispra (Italië), het Instituut voor technologische prognose (IPTS) in Sevilla (Spanje) en het Instituut voor energie (IE) in Petten (Nederland).

Het aantal geslaagde kandidaten per vergelijkend onderzoek en deelgebied en de vermoedelijke standplaatsen zijn hieronder vermeld:

Aantal geslaagde kandidaten per vergelijkend onderzoek

Vakgebied

Deelgebied

AD 6

AD 7

Instituut/plaats

Kwantitatieve beleidsanalyse

1

Beleidsanalisten — econometristen en ontwerpers van statistische modellen

6

2

IPSC, Ispra (IT)

2

Analisten van het economische beleid

9

2

IPTS, Sevilla (ES)

3

Ontwerpers van economische modellen

7

2

IPTS, Sevilla (ES)

4

Technisch georiënteerde economen

5

2

IPTS, Sevilla (ES)

5

Economische analisten/analisten van de energiemarkt

5

2

IE, Petten (NL)

6

Milieukundigen voor geïntegreerde beoordeling

8

2

IES, Ispra (IT)

7

Miliebeleidsanalisten — sociaaleconomen

10

2

IES, Ispra (IT)

Opmerkingen

De Commissie maakt tegelijkertijd de volgende vergelijkende onderzoeken bekend:

COM/AD/01/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 6) — Scheikunde, biologie en gezondheidswetenschappen

COM/AD/02/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 7) — Scheikunde, biologie en gezondheidswetenschappen

COM/AD/03/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 6) — Natuurkunde

COM/AD/04/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 7) — Natuurkunde

COM/AD/05/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 6) — Bouwmechanica

COM/AD/06/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 7) — Bouwmechanica

COM/AD/09/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 6) — Ruimtelijke wetenschappen

COM/AD/10/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 7) — Ruimtelijke wetenschappen

COM/AD/11/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 6) — Milieuwetenschappen

COM/AD/12/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 7) — Milieuwetenschappen

COM/AD/13/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 6) — Energiewetenschappen

COM/AD/14/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 7) — Energiewetenschappen

COM/AD/15/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 6) — Communicatie/informatietechnologie

COM/AD/16/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 7) — Communactie/informatietechnologie

Indien u voldoet aan alle algemene en specifieke voorwaarden (zie punt III), kunt u zich zowel voor het vergelijkend onderzoek AD 6 als voor het vergelijkend onderzoek AD 7 op verschillende vakgebieden inschrijven, maar binnen een vakgebied kunt u zich slechts voor één deelgebied inschrijven, anders wordt de sollicitatie nietig verklaard. Bij uw elektronische inschrijving moet u een keuze maken. Deze keuze kan niet meer gewijzigd worden zodra u uw sollicitatie elektronisch hebt bevestigd en ingediend.

II. AARD VAN DE FUNCTIES

De taken voor elk deelgebied zijn in detail beschreven in de bijlagen.

Een administrateur van rang AD 6 verricht deze taken als lid van een onderzoeksteam, onder toezicht van een senior wetenschapper.

Een administrateur van rang AD 7 verricht deze taken op hoog niveau, individueel of als leider van een wetenschappelijk team.

III. TOELATINGSVOORWAARDEN

moet u voldoen aan de volgende algemene en specifieke voorwaarden:

1.

Algemene voorwaarden

a)

Onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie.

b)

Uw rechten als staatsburger bezitten.

c)

Voldaan hebben aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wettelijke voorschriften inzake de militaire dienstplicht.

d)

In zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de beoogde functie vereist zijn.

2.

Specifieke voorwaarden van de vergelijkende onderzoeken

2.1

Academische kwalificaties:

Zie punt 2 van de bijlagen.

2.2

Werkervaring:

Zie punt 3 van de bijlagen.

2.3

Talenkennis:

U moet een hoofdtaal (taal 1) en een tweede taal (taal 2) beheersen, zoals hieronder gespecificeerd. Op het elektronische sollicitatieformulier moet u aangeven welke talen u kiest. Deze keuze kan niet meer gewijzigd worden zodra u uw sollicitatie elektronisch hebt bevestigd en ingediend.

a)

Taal 1

Hoofdtaal:

Grondige kennis van een van de officiële talen van de Europese Unie.

De officiële talen van de Europese Unie zijn de volgende:

BG (Bulgaars)

CS (Tsjechisch)

DA (Deens)

DE (Duits)

EL (Grieks)

EN (Engels)

ES (Spaans)

ET (Ests)

FI (Fins)

FR (Frans)

GA (Iers)

HU (Hongaars)

IT (Italiaans)

LT (Litouws)

LV (Lets)

MT (Maltees)

NL (Nederlands)

PL (Pools)

PT (Portugees)

RO (Roemeens)

SK (Slowaaks)

SL (Sloveens)

SV (Zweeds)

en

b)

Taal 2

Tweede taal (een andere taal dan taal 1):

Behoorlijke kennis van het Duits, het Engels of het Frans.

IV. TOELATING TOT HET VERGELIJKEND ONDERZOEK EN UITNODIGING VOOR HET ASSESSMENT

1. Toelating tot het vergelijkend onderzoek

Op basis van uw elektronische sollicitatieformulier wordt onderzocht of u aan de algemene en specifieke voorwaarden voldoet. Als dat het geval is, wordt u toegelaten tot het vergelijkend onderzoek.

2. Uitnodiging voor het assessment: selectie op basis van kwalificaties

Om te bepalen welke kandidaten worden uitgenodigd voor het assessment, beoordeelt de jury de kwalificaties, na te hebben vastgelegd op welke criteria de kwalificaties zullen worden beoordeeld. Deze selectie geschiedt op basis van de verklaringen van de kandidaten in hun elektronische sollicitatieformulier. De jury bepaalt welke van de kandidaten die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen over de beste kwalificaties beschikken (met name diploma's, publicaties in vaktijdschriften met collegiale toetsing en academische en/of werkervaring) wat betreft relevantie en niveau ten opzichte van de functieomschrijvingen (zie punt 4 van de bijlagen). Deze selectie wordt als volgt uitgevoerd:

a)

elk selectiecriterium krijgt een gewicht van 1 tot 3, naargelang van het belang dat de jury aan dat criterium hecht;

b)

voor elk criterium kent de jury een score tussen 1 en 4 toe, naargelang van de kwalificaties van de kandidaat.

Vervolgens wordt een ranglijst van de kandidaten opgesteld(2).

Er worden maximaal driemaal(3) zoveel kandidaten voor het assessment uitgenodigd als het aantal geslaagde kandidaten dat in deze aankondiging vermeld is. Het precieze aantal zal op de website van EPSO worden bekendgemaakt (www.eu-careers.eu).

3. Controle van de verklaringen van de kandidaten

Na afloop van het assessment en naargelang van de behaalde resultaten worden de verklaringen van de kandidaten in hun elektronische sollicitatieformulier gecontroleerd door EPSO wat betreft de algemene voorwaarden en door de jury wat betreft de specifieke voorwaarden en de selectie op basis van kwalificaties. Als hierbij blijkt dat de verklaringen niet kunnen worden gestaafd door passende bewijsstukken, wordt de sollicitatie nietig verklaard.

Deze controle wordt uitgevoerd voor de kandidaten die de vereiste minimumscores en de hoogste totaalscores hebben behaald voor de toetsen d), e) en f) van het assessment voor het vergelijkend onderzoek AD 6, en de toetsen d), e), f) en g) voor het vergelijkend onderzoek AD 7 (zie punt V), te beginnen met de kandidaat met de hoogste score. De kandidaten moeten ook de vereiste minimumscores hebben behaald voor de toetsen a), b) en c) met betrekking tot de vaardigheden (zie punt V). Deze controle wordt uitgevoerd in aflopende volgorde van de score totdat het aantal kandidaten die op de reservelijst kunnen worden ingeschreven en die aan alle toelatingsvoorwaarden voldoen, is bereikt. De dossiers van de kandidaten die buiten dit quotum vallen, zullen niet worden onderzocht.

V. ALGEMENE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN

1.

Uitnodiging voor het assessment

U wordt uitgenodigd voor het assessment als u behoort tot de kandidaten die(4):

op basis van hun verklaringen bij de elektronische inschrijving, voldoen aan de algemene en specifieke toelatingsvoorwaarden van punt III.

en

de hoogste scores hebben behaald bij de selectie op basis van kwalificaties (zie punt IV.2).

2.

Assessment

U wordt uitgenodigd voor het assessment, dat in Brussel plaatsvindt en dat uit verschillende toetsen bestaat.

Er wordt slechts één assessment georganiseerd voor beide vergelijkende onderzoeken (AD 6 en AD 7). Als u zich binnen hetzelfde vakgebied aanmeldt voor beide onderzoeken en u voldoet aan de voorwaarden van punt V.1, ontvangt u slechts één oproep.

De toetsen voor de vergelijkende onderzoeken AD 6 en AD 7 zijn dezelfde, met uitzondering van een extra toets op het deelgebied voor het vergelijkend onderzoek AD 7. De vereiste minimumscore voor de toetsen van het redeneervermogen en de toetsen van de algemene en specifieke vaardigheden wordt aangepast aan de rang van het vergelijkend onderzoek.

De beoordeling van uw redeneervermogen omvat de volgende onderdelen (zie punt 4 van de leidraad voor algemene vergelijkende onderzoeken en voorbeelden op de website van EPSO (http://europa.eu/epso/apply/index_en.htm)):

a)

verbaal redeneervermogen

b)

numeriek redeneervermogen

c)

abstract redeneervermogen

U wordt ook beoordeeld op uw specifieke vaardigheden op het gekozen deelgebied en op de volgende algemene vaardigheden:

problemen analyseren en oplossen

communiceren

kwaliteits- en resultaatgericht werken

leren en zich blijven ontwikkelen

prioriteiten stellen en organiseren

doorzetten

samenwerken

leidinggeven

In punt 1.2 van de leidraad voor algemene vergelijkende onderzoeken worden deze vaardigheden nader beschreven.

De specifieke en de algemene vaardigheden worden getest aan de hand van:

d)

een casestudy op het gekozen deelgebied

e)

een groepsoefening

f)

een gestructureerd interview

g)

alleen voor AD 7: een extra schriftelijke toets op het gekozen deelgebied

Taal van de toetsen

De toetsen a) tot en met f) en, indien van toepassing, toets g) worden afgenomen in taal 2 (Duits, Engels of Frans).

Tijdens toets d) wordt ook uw kennis van taal 1 (hoofdtaal) getest.

Score

Redeneervermogen

a)

Verbaal redeneervermogen: 0-20 punten

b)

Numeriek redeneervermogen: 0-10 punten

c)

Abstract redeneervermogen: 0-10 punten

AD 6:

Vereist minimum voor de toetsen a), b) en c) tezamen: 20 punten

AD 7:

Vereist minimum voor toets a): 10 punten

Vereist minimum voor toets b) en c) tezamen: 10 punten

Als u niet slaagt voor de toetsen a), b) en c), wordt u uitgesloten van verdere deelname. De behaalde scores worden echter niet opgeteld bij de resultaten van de toetsen d), e) en f) en, indien van toepassing, toets g).

Specifieke vaardigheden

Voor AD 6 en AD 7: voor de toetsen d), e) en f): 0-100 punten

Vereist minimum: 50 punten

Alleen voor AD 7: aanvullende toets g): 0-30 punten

Vereist minimum: 15 punten

Algemene vaardigheden

Voor de algemene vaardigheden tezamen: 0-80 punten

Vereist minimum:

AD 6:

40 punten voor de acht algemene vaardigheden tezamen

AD 7:

3 punten voor elk van de algemene vaardigheden en 40 punten voor de acht algemene vaardigheden tezamen

VI. RESERVELIJST

1.

Inschrijving op de reservelijst

De jury stelt per vergelijkend onderzoek een reservelijst op (een lijst AD 6 en een lijst AD 7). U wordt op de reservelijst AD 6 en/of AD 7 ingeschreven(5) als u behoort tot de kandidaten die aan alle voorwaarden van punt V voldoen en die het vereiste minimum voor alle toetsen hebben behaald alsook de hoogste scores voor de toetsen d), e) en f) voor het vergelijkend onderzoek AD 6 en de toetsen d), e), f) en g) voor het vergelijkend onderzoek AD 7 (zie punt V). Het aantal geslaagde kandidaten per vergelijkend onderzoek en per deelgebied is beperkt tot het in punt I vermelde aantal. Het aantal geslaagde kandidaten dat wordt ingeschreven op de reservelijst AD 6, kan eventueel worden verhoogd met het aantal geslaagde kandidaten dat wordt ingeschreven op zowel de reservelijst AD 6 als de reservelijst AD 7 van hetzelfde deelgebied.

De reservelijsten zijn geldig tot 31 december 2012.

2.

Rangschikking

De reservelijst wordt vastgesteld in groepen van verdienste voor elk deelgebied. Binnen elke groep van verdienste worden de geslaagde kandidaten alfabetisch gerangschikt.

3.

Standplaats

De geslaagde kandidaten van de reservelijst kunnen worden aangeworven als administrateur op het gebied van onderzoek bij de Europese Commissie, met name op de in punt I vermelde locaties van het JRC.

Omdat het JRC op verschillende plaatsen in Europa is gevestigd (Ispra, Sevilla, Karlsruhe, Petten, Geel, Brussel), doet het inspanningen om nieuwe ambtenaren te helpen zich professioneel te integreren en om hun echtgenote(n)(s) en gezinnen te helpen zich aan te passen aan hun nieuwe omgeving.

VII. INSTRUCTIES VOOR HET INDIENEN VAN EEN SOLLICITATIE

1.

Elektronische inschrijving

U moet zich elektronisch inschrijven volgens de procedure die op de website van EPSO wordt beschreven.

Uiterste datum: 4 november 2010 om 12 uur ('s middags), Brusselse tijd

2.

Indienen van het sollicitatiedossier

Als u voor het assessment wordt uitgenodigd, wordt u verzocht om een volledig sollicitatiedossier in te dienen (ondertekend exemplaar van het elektronische sollicitatieformulier en bewijsstukken).

Uiterste datum: de termijn wordt u te zijner tijd meegedeeld via uw EPSO-account.

Instructies: zie punt 2.2 van de leidraad voor algemene vergelijkende onderzoeken.BIJLAGE I

Deelgebied 1: beleidsanalisten — econometristen en ontwerpers van statistische modellen

1. Taken (zie ook punt II van de aankondiging)

De taken omvatten voornamelijk:

gegevensanalyse en -modellering

berekening en softwareontwikkeling

voorbereiding van publicaties

presentaties van resultaten op congressen, seminars en bijeenkomsten

2. Academische kwalificaties

Diploma op het gebied van statistiek, economie, wiskunde, computerwetenschappen of op een soortgelijk gebied van volgend niveau:

Administrateurs op het gebied van onderzoek AD 6:

i)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur ten minste drie jaar bedraagt.

Administrateurs op het gebied van onderzoek AD 7:

ii)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur vier jaar of meer bedraagt,

of

iii)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur ten minste drie jaar bedraagt, gevolgd door ten minste één jaar relevante werkervaring op het deelgebied.

3. Werkervaring

AD 6:

ten minste drie jaar werkervaring op het deelgebied na het behalen van de onder punt 2, i), vermelde academische kwalificatie. Promotie- of doctoraatsonderzoek kan als werkervaring worden meegeteld voor ten hoogste drie jaar.

AD 7:

ten minste zes jaar werkervaring op het deelgebied na het behalen van de onder punt 2, ii) en iii), vermelde academische kwalificatie. De onder punt 2, iii), vermelde relevante werkervaring van ten minste één jaar telt niet mee voor de zes jaar werkervaring. Promotie- of doctoraatsonderzoek kan als werkervaring worden meegeteld voor ten hoogste drie jaar.

4. Selectie op basis van kwalificaties (zie ook punt IV.2 van de aankondiging)

Ervaring, kennis of vaardigheden met betrekking tot een van onderstaande punten is een pre:

a.

Aanvullend diploma in verband met het deelgebied

b.

Publicaties in vaktijdschriften met collegiale toetsing

c.

Academische en/of werkervaring op de volgende gebieden:

kwantitatieve beoordeling van beleidseffecten op het gebied van groei en concurrentievermogen

macro-economie

computerondersteunde statistiek en statistische methoden: inferentie, steekproefmethoden, tijdreeksen, ruimtelijke statistiek, detectie van uitbijters en robuuste schatting in grote databases, data mining, clustering, extremewaardetheorie, onzekerheids- en gevoeligheidsanalyse, lineaire en niet-lineaire modellering, veralgemeende lineaire en additieve modellering, niet-lineaire modellering, smoothing techniques

onzekerheids- en gevoeligheidsanalyse

econometrische modellering (specificatie van economische modellen, schatten en toetsen van econometrische modellen, prognoses)

financiële econometrie, financiële modellering en computerondersteunde financiële analyse (bijvoorbeeld analyse en beheer van financieel risico, value-at-riskberekening, kredietrisicomodellering)

ontwikkeling en beoordeling van indicatoren en benchmarks in een multidimensionaal kader

statistische programma's (SAS, MATLAB, R, STATA, GAUSS, FORTRAN)


BIJLAGE II

Deelgebied 2: analisten van het economisch beleid

1. Taken (zie ook punt II van de aankondiging)

De taken omvatten voornamelijk:

ontwikkeling en monitoring van beleidsmaatregelen

onderzoeksinput in de beleidsvorming

voorbereiding van publicaties

presentaties van resultaten op congressen, seminars en bijeenkomsten

2. Academische kwalificaties

Diploma op het gebied van sociale wetenschappen met een sterke klemtoon op economie, sociologie of geografie of op een soortgelijk gebied van volgend niveau:

Administrateurs op het gebied van onderzoek AD 6:

i)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur ten minste drie jaar bedraagt.

Administrateurs op het gebied van onderzoek AD 7:

ii)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur vier jaar of meer bedraagt,

of

iii)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur ten minste drie jaar bedraagt, gevolgd door ten minste één jaar relevante werkervaring op het deelgebied.

3. Werkervaring

AD 6:

ten minste drie jaar werkervaring op het deelgebied na het behalen van de onder punt 2, i), vermelde academische kwalificatie. Promotie- of doctoraatsonderzoek kan als werkervaring worden meegeteld voor ten hoogste drie jaar.

AD 7:

ten minste zes jaar werkervaring op het deelgebied na het behalen van de onder punt 2, ii) en iii), vermelde academische kwalificatie. De onder punt 2, iii), vermelde relevante werkervaring van ten minste één jaar telt niet mee voor de zes jaar werkervaring. Promotie- of doctoraatsonderzoek kan als werkervaring worden meegeteld voor ten hoogste drie jaar.

4. Selectie op basis van kwalificaties (zie ook punt IV.2 van de aankondiging)

Ervaring, kennis of vaardigheden met betrekking tot een van onderstaande punten is een pre:

a.

Aanvullend diploma in verband met het deelgebied

b.

Publicaties in vaktijdschriften met collegiale toetsing

c.

Academische en/of werkervaring op de volgende gebieden:

monitoring van beleidsmaatregelen en ontwikkelingen op de belangrijkste bevoegdheidsterreinen van de EU: cohesie, landbouw en plattelandsontwikkeling, milieu, energie, vervoer, informatiemaatschappij, onderzoek, innovatie en concurrentievermogen

kwalitatieve analyse van de relatie tussen economie, technologie, onderzoek, innovatie en maatschappelijke behoeften en de implicaties daarvan voor het beleid

verzamelen en analyseren van gegevens

interpretatie van de resultaten van economisch onderzoek en simulaties

identificatie van voor het beleid relevante resultaten van kwantitatieve en kwalitatieve analyses

gebruik van beleidsinstrumenten: kosten-batenanalyse, internalisering van externe kosten, beleid om vraag te creëren (demand pull) en aanbod te stimuleren (supply push) om technologie ingang te doen vinden

verwerking van voor het beleid relevante informatie uit een brede waaier van studies op diverse terreinen


BIJLAGE III

Deelgebied 3: ontwerpers van economische modellen

1. Taken (zie ook punt II van de aankondiging)

De taken omvatten voornamelijk:

ontwikkeling en monitoring van beleidsmaatregelen

onderzoeksinput in de beleidsvorming

voorbereiding van publicaties

presentaties van resultaten op congressen, seminars en bijeenkomsten

2. Academische kwalificaties

Diploma op het gebied van economie, wiskunde, statistiek, computerwetenschappen, natuurwetenschappen, ingenieurswetenschappen of op een soortgelijk gebied van volgend niveau:

Administrateurs op het gebied van onderzoek AD 6:

i)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur ten minste drie jaar bedraagt.

Administrateurs op het gebied van onderzoek AD 7:

ii)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur vier jaar of meer bedraagt,

of

iii)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur ten minste drie jaar bedraagt, gevolgd door ten minste één jaar relevante werkervaring op het deelgebied.

3. Werkervaring

AD 6:

ten minste drie jaar werkervaring op het deelgebied na het behalen van de onder punt 2, i), vermelde academische kwalificatie. Promotie- of doctoraatsonderzoek kan als werkervaring worden meegeteld voor ten hoogste drie jaar.

AD 7:

ten minste zes jaar werkervaring op het deelgebied na het behalen van de onder punt 2, ii) en iii), vermelde academische kwalificatie. De onder punt 2, iii), vermelde relevante werkervaring van ten minste één jaar telt niet mee voor de zes jaar werkervaring. Promotie- of doctoraatsonderzoek kan als werkervaring worden meegeteld voor ten hoogste drie jaar.

4. Selectie op basis van kwalificaties (zie ook punt IV.2 van de aankondiging)

Ervaring, kennis of vaardigheden met betrekking tot een van onderstaande punten is een pre:

a.

Aanvullend diploma in verband met het deelgebied

b.

Publicaties in vaktijdschriften met collegiale toetsing

c.

Academische en/of werkervaring op de volgende gebieden:

landbouw, sectoren met hoge milieu-impact, energie, vervoer

kwantitatieve analyse van sectorale en macro-economische gegevens

ontwerpen, bouw en beheer van economische modellen van het regionaal beleid in verband met landbouw, energie, vervoer en klimaatverandering

ontwikkeling en analyse van scenario's om technologie ingang te doen vinden

duurzaam verbruik en duurzame productie, lage koolstofuitstoot, grondgebruik en plattelandsontwikkeling

geïntegreerde effectbeoordeling van beleidsveranderingen op welvaart en groei, concurrentievermogen en handelsstromen, aan de hand van sociaaleconomische en milieuboekhoudsystemen

kwantitatieve economische technieken: beschrijvende statistiek, regressie- en causaliteitsanalyse, gevoeligheidsanalyse, wiskundige modellering

econometrische software en software voor databasebeheer

econometrisch werk: specificatie van economische en waarschijnlijkheidsmodellen, schatten en toetsen van econometrische modellen

vaardigheden op het gebied van economische modellering: gebruik, beheer en verdere ontwikkeling van gedeeltelijke en algemene evenwichtsmodellen


BIJLAGE IV

Deelgebied 4: technisch georiënteerde economen

1. Taken (zie ook punt II van de aankondiging)

De taken omvatten voornamelijk:

ontwikkeling en monitoring van beleidsmaatregelen

onderzoeksinput in de beleidsvorming

voorbereiding van publicaties

presentaties van resultaten op congressen, seminars en bijeenkomsten

2. Academische kwalificaties

Diploma op het gebied van economie, wiskunde, statistiek, computerwetenschappen, natuurwetenschappen, ingenieurswetenschappen of op een soortgelijk gebied van volgend niveau:

Administrateurs op het gebied van onderzoek AD 6:

i)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur ten minste drie jaar bedraagt.

Administrateurs op het gebied van onderzoek AD 7:

ii)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur vier jaar of meer bedraagt,

of

iii)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur ten minste drie jaar bedraagt, gevolgd door ten minste één jaar relevante werkervaring op het deelgebied.

3. Werkervaring

AD 6:

ten minste drie jaar werkervaring op het deelgebied na het behalen van de onder punt 2, i), vermelde academische kwalificatie. Promotie- of doctoraatsonderzoek kan als werkervaring worden meegeteld voor ten hoogste drie jaar.

AD 7:

ten minste zes jaar werkervaring op het deelgebied na het behalen van de onder punt 2, ii) en iii), vermelde academische kwalificatie. De onder punt 2, iii), vermelde relevante werkervaring van ten minste één jaar telt niet mee voor de zes jaar werkervaring. Promotie- of doctoraatsonderzoek kan als werkervaring worden meegeteld voor ten hoogste drie jaar.

4. Selectie op basis van kwalificaties (zie ook punt IV.2 van de aankondiging)

Ervaring, kennis of vaardigheden met betrekking tot een van onderstaande punten is een pre:

a.

Aanvullend diploma in verband met het deelgebied

b.

Publicaties in vaktijdschriften met collegiale toetsing

c.

Academische en/of werkervaring op de volgende gebieden:

landbouwkunde, landbouwbiotechnologie, ICT, milieu, vervoer en energie

technisch-economische analyse in verband met een van de volgende beleidsterreinen: regionaal beleid, landbouw, onderzoek en innovatie, sociaal beleid, energie, milieu en vervoer

beoordeling van nieuwe technologieën, introductie daarvan en effect op het concurrentievermogen

opstellen van enquêtes voor het verzamelen van empirische gegevens, statistische analyses, effecten op microniveau en econometrische analyses van het effect van technologische alternatieven op productiviteit en gebruik van bedrijfsmiddelen

mondiale governance van nieuwe technologieën en economische effecten van regelgeving

milieu-economische aspecten van nieuwe productietechnologieën, met name hun bijdrage aan de beperking van klimaatverandering

relatie tussen technologie, economie, verbruik en productiepatronen en relevante beleidsimplicaties

kwantitatieve instrumenten voor het verrichten van een milieueffect- en economische beoordeling op een relevant beleidsterrein


BIJLAGE V

Deelgebied 5: economische analisten/analisten van de energiemarkt

1. Taken (zie ook punt II van de aankondiging)

De taken omvatten voornamelijk:

ontwikkeling en monitoring van beleidsmaatregelen

deelname aan internationale wetenschappelijke en beleidsnetwerken

onderzoeksinput in de beleidsvorming

voorbereiding van publicaties

presentaties van resultaten op congressen, seminars en bijeenkomsten

2. Academische kwalificaties

Diploma op het gebied van economie, econometrie, bedrijfseconomie (handelsingenieur) of op een soortgelijk gebied van volgend niveau:

Administrateurs op het gebied van onderzoek AD 6:

i)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur ten minste drie jaar bedraagt.

Administrateurs op het gebied van onderzoek AD 7:

ii)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur vier jaar of meer bedraagt,

of

iii)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur ten minste drie jaar bedraagt, gevolgd door ten minste één jaar relevante werkervaring op het deelgebied.

3. Werkervaring

AD 6:

ten minste drie jaar werkervaring op het deelgebied na het behalen van de onder punt 2, i), vermelde academische kwalificatie. Promotie- of doctoraatsonderzoek kan als werkervaring worden meegeteld voor ten hoogste drie jaar.

AD 7:

ten minste zes jaar werkervaring op het deelgebied na het behalen van de onder punt 2, ii) en iii), vermelde academische kwalificatie. De onder punt 2, iii), vermelde relevante werkervaring van ten minste één jaar telt niet mee voor de zes jaar werkervaring. Promotie- of doctoraatsonderzoek kan als werkervaring worden meegeteld voor ten hoogste drie jaar.

4. Selectie op basis van kwalificaties (zie ook punt IV.2 van de aankondiging)

Ervaring, kennis of vaardigheden met betrekking tot een van onderstaande punten is een pre:

a.

Aanvullend diploma in verband met het deelgebied

b.

Publicaties in vaktijdschriften met collegiale toetsing

c.

Academische en/of werkervaring op de volgende gebieden:

ontwikkeling, beheer en implementatie van beleid en actieprogramma's op het gebied van energie

economische, technisch-economische en marktontwikkelingen op het gebied van conventionele en alternatieve energiebronnen en -technologieën in de EU en wereldwijd

diversiteit en duurzaamheid van vraag naar en aanbod van energie

energie-efficiëntie en efficiënt gebruik van energiebronnen

garanderen van de continuïteit van de energievoorziening en gevolgen wat de kosten betreft van onderbrekingen in de energievoorziening

economische, technisch-economische en marktanalyses/inputs voor het ontwikkelen en implementeren van beleid en actieprogramma's in verband met energie

marktanalyse van energietechnologieën en -ketens

technisch-economische en marktprognoses


BIJLAGE VI

Deelgebied 6: milieukundigen voor geïntegreerde beoordeling

1. Taken (zie ook punt II van de aankondiging)

De taken omvatten voornamelijk:

ontwikkeling en monitoring van beleidsmaatregelen

onderzoeksinput voor de beleidsvorming

voorbereiding van publicaties

presentaties van resultaten op congressen, seminars en bijeenkomsten

2. Academische kwalificaties

Diploma op het gebied van milieuwetenschappen, milieueconomie of op een soortgelijk gebied van volgend niveau:

Administrateurs op het gebied van onderzoek AD 6:

i)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur ten minste drie jaar bedraagt.

Administrateurs op het gebied van onderzoek AD 7:

ii)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur vier jaar of meer bedraagt,

of

iii)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur ten minste drie jaar bedraagt, gevolgd door ten minste één jaar relevante werkervaring op het deelgebied.

3. Werkervaring

AD 6:

ten minste drie jaar werkervaring op het deelgebied na het behalen van de onder punt 2, i), vermelde academische kwalificatie. Promotie- of doctoraatsonderzoek kan als werkervaring worden meegeteld voor ten hoogste drie jaar.

AD 7:

ten minste zes jaar werkervaring op het deelgebied na het behalen van de onder punt 2, ii) en iii), vermelde academische kwalificatie. De onder punt 2, iii), vermelde relevante werkervaring van ten minste één jaar telt niet mee voor de zes jaar werkervaring. Promotie- of doctoraatsonderzoek kan als werkervaring worden meegeteld voor ten hoogste drie jaar.

4. Selectie op basis van kwalificaties (zie ook punt IV.2 van de aankondiging)

Ervaring, kennis of vaardigheden met betrekking tot een van onderstaande punten is een pre:

a.

Aanvullend diploma in verband met het deelgebied

b.

Publicaties in vaktijdschriften met collegiale toetsing

c.

Academische en/of werkervaring op de volgende gebieden:

geïntegreerde analyses van biofysische en sociaaleconomische gegevens op het gebied van klimaatverandering, grondgebruik en veranderingen in grondgebruik, achteruitgang van de bodem, luchtkwaliteit en uitstoot

gegevensanalyse voor de effectbeoordeling van milieubeleid

modellering van bronnenverbruik, grondgebruik, uitstoot en beoordeling van verwante effecten (klimaatverandering, ecotoxicologische veranderingen)

toepassing van methoden voor geïntegreerde milieuanalyse (bijvoorbeeld levenscyclusanalyse (LCA), scenarioanalyse, kosten-batenanalyse, milieueffectbeoordeling)

atmosfeer- of klimaatmodellen, luchtkwaliteitmodellen, grondbeheermodellen, vervoersmodellen, modellen van de achteruitgang van de bodem, hydrologische en ecosysteemmodellen en modellen voor geïntegreerde beoordeling

levenscyclusbeoordeling (levenscyclusinventarissen, levenscycluseffectbeoordeling) van producten en diensten

ontwikkeling en monitoring van indicatoren

milieumodellen en methoden om de resultaten daarvan te integreren in coherente milieueffectbeoordelingen

toepassing van analytische en rekenvaardigheden (tijdreeksen, ruimtelijke statistiek, onzekerheids- en gevoeligheidsanalyse)

gebruik van statistiek en statistische instrumenten voor de verificatie van modellen


BIJLAGE VII

Deelgebied 7: miliebeleidsanalisten — sociaaleconomen

1. Taken (zie ook punt II van de aankondiging)

De taken omvatten voornamelijk:

ontwikkeling en monitoring van beleidsmaatregelen

onderzoeksinput in de beleidsvorming

voorbereiding van publicaties

presentaties van resultaten op congressen, seminars en bijeenkomsten

2. Academische kwalificaties

Diploma op het gebied van milieueconomie, vervoerseconomie, sociale economie of op een soortgelijk gebied van volgend niveau:

Administrateurs op het gebied van onderzoek AD 6:

i)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur ten minste drie jaar bedraagt.

Administrateurs op het gebied van onderzoek AD 7:

ii)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur vier jaar of meer bedraagt,

of

iii)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur ten minste drie jaar bedraagt, gevolgd door ten minste één jaar relevante werkervaring op het deelgebied.

3. Werkervaring

AD 6:

ten minste drie jaar werkervaring op het deelgebied na het behalen van de onder punt 2, i), vermelde academische kwalificatie. Promotie- of doctoraatsonderzoek kan als werkervaring worden meegeteld voor ten hoogste drie jaar.

AD 7:

ten minste zes jaar werkervaring op het deelgebied na het behalen van de onder punt 2, ii) en iii), vermelde academische kwalificatie. De onder punt 2, iii), vermelde relevante werkervaring van ten minste één jaar telt niet mee voor de zes jaar werkervaring. Promotie- of doctoraatsonderzoek kan als werkervaring worden meegeteld voor ten hoogste drie jaar.

4. Selectie op basis van kwalificaties (zie ook punt IV.2 van de aankondiging)

Ervaring, kennis of vaardigheden met betrekking tot een van onderstaande punten is een pre:

a.

Aanvullend diploma in verband met het deelgebied

b.

Publicaties in vaktijdschriften met collegiale toetsing

c.

Academische en/of werkervaring op de volgende gebieden:

sociaaleconomische effectbeoordeling in verband met miliebeleidskwesties zoals klimaatverandering, ontwikkelingshulp, luchtvervuiling, vervoer, watervoorraad, grondverbruik, natuurlijke risico's, ecosysteemdiensten op lokaal, regionaal en mondiaal niveau

analyse van het rendement van beleidsopties van lokaal tot mondiaal niveau

modellering van middelenverbruik, grondgebruik, uitstoot en beoordeling van verwante effecten (klimaatverandering, ecotoxicologische veranderingen)

contacten met ontwerpers van milieumodellen met het oog op het verrichten van geïntegreerde milieueffectbeoordelingen

analyse van de toegevoegde waarde in verband met de doeltreffendheid van beleid, concurrentievermogen en innovatie

gegevensanalyse (tijdreeksen, ruimtelijke statistiek, detectie van uitbijters, data mining, onzekerheids- en gevoeligheidsanalyse) van economische en milieugegevens

economische modellering en databasebeheer

integratie van de resultaten van milieumodellen in milieueffectbeoordelingen

analyse van de effecten van rekeningrijden/congestieheffingen, rendement en opties om milieuproblemen aan te pakken