Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5897 — Züblin/VMT/ITC JV) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5897 — Züblin/VMT/ITC JV) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

9.10.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 273/5


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5897 — Züblin/VMT/ITC JV)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 273/04

1.

Op 1 oktober 2010 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat de onderneming Ed. Züblin AG („Züblin”, Duitsland), die onder zeggenschap staat van STRABAG SE („STRABAG”, Oostenrijk), en VMT GmbH („VMT”, Duitsland), die onder zeggenschap staat van Herrenknecht AG („Herrenknecht”, Duitsland), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over ITC Engineering GmbH & Co. KG („ITC”, Duitsland) door de verwerving van aandelen in een nieuw opgerichte vennootschap die een gemeenschappelijke onderneming is.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Züblin: wereldwijd actieve bouwonderneming die zich voornamelijk bezighoudt met de constructie van gebouwen (waaronder sleutelklare gebouwen) en civiele techniek, tunnelbouw en ondergrondse werken,

VMT: wereldwijd actieve onderneming op het gebied van weg- en waterbouw die zich overwegend bezighoudt met de ontwikkeling en verkoop van besturingssystemen voor tunnelbouwmachines,

ITC: ontwikkeling en verkoop van software voor het beheer van procesgegevens.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentratieverordening(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.5897 — Züblin/VMT/ITC JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË