Home

Verkiezing van de president van het Gerecht

Verkiezing van de president van het Gerecht

23.10.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 288/2


Verkiezing van de president van het Gerecht

2010/C 288/02

Tijdens hun vergadering van 13 september 2010 hebben de rechters van het Gerecht overeenkomstig artikel 7 van het Reglement voor de procesvoering rechter Marc Jaeger tot president van het Gerecht verkozen voor de periode van 13 september 2010 tot en met 31 augustus 2013.