Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6018 — KKR/HgCapital/Archangel) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6018 — KKR/HgCapital/Archangel) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

30.10.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 296/46


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6018 — KKR/HgCapital/Archangel)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 296/14

1.

Op 22 oktober 2010 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat de ondernemingen KKR & Co. L.P. („KKR”, Verenigde Staten) en HgCapital (Verenigd Koninkrijk) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Archangel AS („Archangel”, Noorwegen) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

KKR: wereldwijd actieve alternatieve-activabeheerder en aanbieder van kapitaalmarktoplossingen,

HgCapital: participatiemaatschappij die voornamelijk in Europa investeert,

Archangel: aanbieder, via haar dochteronderneming Visma AS (Noorwegen), van softwareoplossingen op het gebied van boekhouding, financiën, loonadministratie, personeelsbeheer, logistiek, verkoop- en klantenadministratie. Archangel is hoofdzakelijk actief in Noorwegen, Denemarken, Finland, Zweden en Nederland.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentratieverordening(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6018 — KKR/HgCapital/Archangel, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË