Home

Notulen van de vergadering van 9 september 2010

Notulen van de vergadering van 9 september 2010

18.11.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 314/128


Donderdag 9 september 2010
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 9 SEPTEMBER 2010

2010/C 314 E/04

Inhoud

1.

Opening van de vergadering

2.

De wetgeving verbeteren (debat)

3.

Postdiensten (debat)

4.

Verklaring van de Voorzitter

5.

Stemmingen

5.1.

De wetgeving verbeteren (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

5.2.

Situatie van de Roma in Europa (stemming)

5.3.

Langdurige zorg voor ouderen (stemming)

5.4.

De situatie van de rivier de Jordaan, in het bijzonder de benedenloop (stemming)

6.

Gebrek aan een transparante procedure met betrekking tot de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) - Europees jaar voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen (schriftelijke verklaringen)

7.

Stemverklaringen

8.

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

9.

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

10.

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

10.1.

Kenia: uitblijven van de arrestatie van de president van Sudan, Omar al-Bashir

10.2.

Mensenrechten in Syrië, in het bijzonder de zaak Haythan Al-Maleh

11.

Stemmingen

11.1.

Kenia: uitblijven van de arrestatie van de president van Sudan, Omar al-Bashir (stemming)

11.2.

Mensenrechten in Syrië, in het bijzonder de zaak Haythan Al-Maleh (stemming)

12.

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

13.

Kredietoverschrijvingen

14.

Verzoek om verdediging van de immuniteit

15.

Besluiten inzake bepaalde documenten

16.

Standpunt van de Raad in eerste lezing

17.

In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)

18.

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

19.

Ingekomen stukken

20.

Rooster van de volgende vergaderingen

21.

Onderbreking van de zitting

PRESENTIELIJST

Bijlage 1 -

Gebrek aan een transparante procedure met betrekking tot de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) (schriftelijke verklaring)

Bijlage 2 -

Het uitroepen van een Europees jaar voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen (schriftelijke verklaring)

BIJLAGE I

STEMMINGSUITSLAGEN

1.

De wetgeving verbeteren

2.

Situatie van de Roma in Europa

3.

Langdurige zorg voor ouderen

4.

De situatie van de rivier de Jordaan, met name de benedenloop

5.

Kenia: uitblijven van de arrestatie van de president van Sudan, Omar al-Bashir

6.

Mensenrechten in Syrië, in het bijzonder de zaak Haythan Al-Maleh

BIJLAGE II

UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN

1.

RC-B7-0511/2010 - Mensenrechten in Syrië - RESOLUTIE

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 9 SEPTEMBER 2010

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Ondervoorzitter

1.Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 10.00 uur geopend.

2.De wetgeving verbeteren (debat)

Verslag over „De wetgeving verbeteren” overeenkomstig artikel 9 van het Protocol betreffende de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid (vijftiende jaarverslag van de Europese Commissie) [2009/2142(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0215/2010)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tadeusz Zwiefka (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Raffaele Baldassarre, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, Alexandra Thein, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, Morten Messerschmidt, namens de EFD-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-ingeschrevene, Antonio Masip Hidalgo, Martin Ehrenhauser en Edvard Kožušník.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Alajos Mészáros, Izaskun Bilbao Barandica, Alfreds Rubiks, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Lena Kolarska-Bobińska en Anna Záborská.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.1 van de notulen van 9.9.2010.

3.Postdiensten (debat)

Mondelinge vraag (O-0114/2010) van Brian Simpson, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Toepassing van Richtlijn 2008/6/EG wat betreft de voltooiing van de interne markt voor postdiensten (B7-0458/2010)

Brian Simpson licht de mondelinge vraag toe.

Michel Barnier (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Isabelle Durant, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, John Bufton, namens de EFD-Fractie, Georges Bach, Silvia-Adriana Țicău, Pat the Cope Gallagher, Eva Lichtenberger, Sabine Wils, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Debora Serracchiani, Sari Essayah, José Manuel Fernandes en Sophie Auconie.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Marc Tarabella, Marian Harkin, João Ferreira, Evelyn Regner, Inés Ayala Sender en Mario Pirillo.

Het woord wordt gevoerd door Brian Simpson en Michel Barnier.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.55 uur onderbroken en om 12.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Jerzy BUZEK

Voorzitter

4.Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter gedenkt Angelo Vassallo, burgemeester van Pollica (Italie), die op zondag 5 september 2010 is vermoord door de plaatselijke maffia, de Camorra. De Voorzitter verklaart opnieuw dat het Parlement elke vorm van georganiseerde misdaad veroordeelt.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.

VOORZITTER: Libor ROUČEK

Ondervoorzitter

5.Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, …) zijn opgenomen in de bijlage „Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

*

* *

Het woord wordt gevoerd door Sajjad Karim, die zijn afkeuring uitspreekt over de plannen om de Koran te verbranden in de Verenigde Staten op de dag van de herdenking van de terroristische aanslag van 11 september, en Gerard Batten over deze woorden.

5.1.De wetgeving verbeteren (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over „De wetgeving verbeteren” overeenkomstig artikel 9 van het Protocol betreffende de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid (vijftiende jaarverslag van de Europese Commissie) [2009/2142(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0215/2010)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)311)

5.2.Situatie van de Roma in Europa (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0492/2010, B7-0493/2010, B7-0500/2010, B7-0502/2010, B7-0503/2010 en B7-0504/2010

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0492/2010

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0493/2010

(ter vervanging van B7-0493/2010, B7-0500/2010, B7-0503/2010 en B7-0504/2010):

ingediend door de volgende leden:

Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino en Ivailo Kalfin, namens de S&D-Fractie

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris en Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie

Hélène Flautre en Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides en Jean-Luc Mélenchon, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2010)312)

(Ontwerpresolutie B7-0502/2010 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Hannes Swoboda die een mondeling amendement indiende tot invoeging van een nieuwe paragraaf na paragraaf 9, dat in aanmerking werd genomen;

Gerard Batten over het gebruik van spandoeken in de vergaderzaal.

5.3.Langdurige zorg voor ouderen (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0491/2010

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)313)

5.4.De situatie van de rivier de Jordaan, in het bijzonder de benedenloop (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0484/2010, B7-0485/2010, B7-0486/2010, B7-0487/2010 en B7-0488/2010.

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0484/2010

(ter vervanging van B7-0484/2010, B7-0485/2010, B7-0486/2010, B7-0487/2010 en B7-0488/2010):

ingediend door de volgende leden:

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda en Hans-Gert Pöttering, namens de PPE-Fractie

Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols en Luís Paulo Alves, namens de S&D-Fractie

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl en Graham Watson, namens de ALDE-Fractie

Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou en Frieda Brepoels, namens de Verts/ALE-Fractie

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński en Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie

Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer en Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2010)314)

6.Gebrek aan een transparante procedure met betrekking tot de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) - Europees jaar voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen (schriftelijke verklaringen)

Schriftelijke verklaring 0012/2010, ingediend door de leden Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro en Stavros Lambrinidis, over het gebrek aan een transparante procedure met betrekking tot de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) en mogelijk ongewenste inhoud daarvan, is 9 september 2010 door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 123, leden 3 en 4, van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van deze vergadering (P7_TA(2010)0317) met vermelding in de notulen van de namen van de ondertekenaars (zie bijlage 1 van de notulen van 9.9.2010).

Schriftelijke verklaring 0020/2010, ingediend door de leden Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo en Antonyia Parvanova, over het uitroepen van een Europees jaar voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen, is 9 september 2010 door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 123, leden 3 en 4, van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van deze vergadering (P7_TA(2010)0318) met vermelding in de notulen van de namen van de ondertekenaars (zie bijlage 2 van de notulen van 9.9.2010).

Het woord wordt gevoerd door Ilda Figueiredo over schriftelijke verklaring 0020/2010.

7.Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A7-0215/2010

Giommaria Uggias, Peter Jahr en Daniel Hannan

Situatie van de Roma in Europa - B7-0492/2010, RC-B7-0493/2010

Monika Flašíková Beňová, Jim Higgins, Cristian Dan Preda, Sergej Kozlík, Tunne Kelam, Jens Rohde, Gerard Batten, Jaroslav Paška, Hannu Takkula, Bruno Gollnisch, Philip Claeys, Mario Borghezio, Anna Záborská en Janusz Władysław Zemke

Langdurige zorg voor ouderen - B7-0491/2010

Marian Harkin en Jarosław Kalinowski

De situatie van de rivier de Jordaan, in het bijzonder de benedenloop - RC-B7-0484/2010

Hannu Takkula.

8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)” en in de gedrukte versie van de bijlage „Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 12.50 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Diana WALLIS

Ondervoorzitter

9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

10.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 7.9.2010 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)

10.1.Kenia: uitblijven van de arrestatie van de president van Sudan, Omar al-Bashir

Ontwerpresoluties B7-0505/2010, B7-0506/2010, B7-0507/2010, B7-0508/2010, B7-0509/2010 en B7-0510/2010

Charles Tannock, Marietje Schaake, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Thijs Berman en Tunne Kelam lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda en Bogusław Sonik.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Miroslav Mikolášik, Ana Gomes, Anneli Jäätteenmäki en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.1 van de notulen van 9.9.2010.

10.2.Mensenrechten in Syrië, in het bijzonder de zaak Haythan Al-Maleh

Ontwerpresoluties B7-0511/2010, B7-0512/2010, B7-0513/2010, B7-0514/2010, B7-0515/2010 en B7-0516/2010

Charles Tannock, Heidi Hautala, Marisa Matias, Véronique De Keyser, Bernd Posselt en Frédérique Ries lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Monica Luisa Macovei, namens de PPE-Fractie, Corina Crețu, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Paweł Robert Kowal, namens de ECR-Fractie, Elena Băsescu en Cristian Dan Preda.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Tadeusz Zwiefka, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola en Bogusław Sonik.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard (lid van de Commissie) en Bernd Posselt, laatstgenoemde over de voor de eindstemming van de gezamenlijke ontwerpresolutie geldende procedure.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.2 van de notulen van 9.9.2010.

11.Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, …) zijn opgenomen in de bijlage „Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

11.1.Kenia: uitblijven van de arrestatie van de president van Sudan, Omar al-Bashir (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0505/2010, B7-0506/2010, B7-0507/2010, B7-0508/2010, B7-0509/2010 en B7-0510/2010

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 5)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0505/2010

(ter vervanging van B7-0505/2010, B7-0506/2010, B7-0507/2010, B7-0508/2010, B7-0509/2010 en B7-0510/2010):

ingediend door de volgende leden:

Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda en Potito Salatto, namens de PPE-Fractie

Ana Gomes en Thijs Berman, namens de S&D-Fractie

Marietje Schaake, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie

Barbara Lochbihler, Judith Sargentini en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie

Charles Tannock, Derk Jan Eppink, Jan Zahradil, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki en Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2010)0315)

11.2.Mensenrechten in Syrië, in het bijzonder de zaak Haythan Al-Maleh (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0511/2010, B7-0512/2010, B4-0513/2010, B7-0514/2010, B7-0515/2010 en B7-0516/2010

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0511/2010

(ter vervanging van B7-0511/2010, B7-0512/2010, B4-0513/2010, B7-0514/2010, B7-0515/2010 en B7-0516/2010):

ingediend door de volgende leden:

Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Martin Kastler, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Cristian Dan Preda, Potito Salatto en Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie

Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui en Richard Howitt, namens de S&D-Fractie

Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Renate Weber en Leonidas Donskis, namens de ALDE-Fractie

Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Heidi Hautala, Jean-Paul Besset en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki en Jacek Włosowicz, namens de ECR-Fractie

Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2010)0316)

12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)” en in de gedrukte versie van de bijlage „Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

13.Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan kredietoverschrijving DEC 23/2010 van de Europese Commissie (N7-0027/2010 - C7-0152/2010 – 2010/2090(GBD)).

14.Verzoek om verdediging van de immuniteit

Het Europees Parlement heeft op 11 november 2009(punt 5 van de notulen van 11.11.2009), kennis genomen van het verzoek om verdediging van de immuniteit van Viktor Uspaskich in het kader van een door de autoriteiten van de Republiek Litouwen aangespannen gerechtelijke procedure en dit overeenkomstig artikel 6, lid 3, van het Reglement verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie juridische zaken.

In een brief van 8 september 2010 heeft de voorzitter van de Commissie juridische zaken de Voorzitter van het Parlement medegedeeld dat dit verzoek als zijnde vervallen moest worden beschouwd, aangezien het Parlement in zijn vergadering van 7 september 2010(punt 6.6 van de notulen van 7.9.2010) heeft ingestemd met de opheffing van de parlementaire immuniteit van Viktor Uspaskich in het kader van dezelfde gerechtelijke procedure.

15.Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 48 van het Reglement)

Commissie CULT

De culturele dimensies van de externe acties van de EU (2010/2161(INI))

(advies: INTA)

Voorschools onderwijs in de Europese Unie (2010/2159(INI))

Het potentieel van culturele en creatieve industrieën vrijmaken (2010/2156(INI))

(advies: EMPL, ITRE, JURI, INTA, IMCO, REGI)

Commissie ECON

Verslag over het mededingingsbeleid 2009 (2010/2137(INI))

(advies: CULT, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN)

Commissie ENVI

Evaluatie van de aanpak van de H1N1-griepuitbraak van 2009-2010 in de EU (2010/2153(INI))

Commissie FEMM

Armoede onder vrouwen in de Europese Unie (2010/2162(INI))

(advies: EMPL)

Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie - 2010 (2010/2138(INI))

(advies: EMPL)

Commissie INTA

Een nieuw handelsbeleid voor Europa in het kader van de Europa 2020-strategie (2010/2152(INI))

Commissie REGI

Stand van zaken en toekomstige synergieën tussen het EFRO en andere structuurfondsen, ter vergroting van de doeltreffendheid (2010/2160(INI))

(advies: BUDG)

Actieve benadering van steden in Europa en de toekomst daarvan in het kader van het cohesiebeleid (2010/2158(INI))

(advies: TRAN)

Demografische veranderingen en de gevolgen daarvan voor het toekomstige cohesiebeleid van de EU (2010/2157(INI))

(advies: EMPL)

Doelstelling 3: De uitdaging van territoriale samenwerking - toekomstige agenda voor grensoverschrijdende en interregionale samenwerking en versterkt nabuurschap (2010/2155(INI))

Verslag 2010 over de uitvoering van de programma's op het gebied van het cohesiebeleid 2007-2013 (2010/2139(INI))

(advies: FEMM, CULT, PECH, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, IMCO, TRAN)

Commissie TRAN

Luchtvaartbeveiliging met nadruk op beveiligingsscanners (2010/2154(INI))

(advies: ENVI, LIBE)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (Artikel 119, lid 1, van het Reglement)

Commissie AFET

Jaarverslag over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) 2009 (2010/2124(INI))

(advies: BUDG)

Medeverantwoordelijke commissies

Commissie AGRI

EU-landbouw en internationale handel (2010/2110(INI))

(advies: DEVE, ENVI)

Medeverantwoordelijke commissies AGRI, INTA

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 31 augustus 2010)

Commissie FEMM

Armoede onder vrouwen in de Europese Unie (2010/2162(INI))

Medeverantwoordelijke commissies FEMM, EMPL

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 2 september 2010)

Aanwijzing commissies

Commissie INTA

EU-landbouw en internationale handel (2010/2110(INI))

verwezen naar

ten principale: AGRI

advies: DEVE, ENVI, INTA

Commissie DEVE

Toepassing van bepaalde richtsnoeren op het gebied van door de overheid gesteunde exportkredieten (COM(2006)0456 - C7-0050/2010 - 2006/0167(COD))

verwezen naar

ten principale: INTA

advies: DEVE, ECON

Commissie AFET

Wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (COM(2010)0358 - C7-0162/2010 - 2010/0192(COD))

verwezen naar

ten principale: LIBE

advies: AFET

Wijziging van het Reglement (artikel 212 van het Reglement)

Commissie AFCO

Aanpassing van het EP-Reglement aan de herziene kaderovereenkomst inzake de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie (2010/2127(REG))

Besluit tot toepassing van de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen (artikel 51 van het Reglement)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen - COM(2010)0071 - 2010/0047(COD)

(Commissies: BUDG, CONT)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 8 juli 2010)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden - COM(2010)0085 - 2010/0054(COD)

(Commissies: BUDG, CONT)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 8 juli 2010)

Besluit tot opstelling van een verslag (artikel 127 van het Reglement)

Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie - 2010/2118(ACI)

(Commissie: AFCO).

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 1 juli 2010).

16.Standpunt van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 61, lid 1, van het Reglement mede het volgende standpunt van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van dit standpunt, en het standpunt van de Commissie inzake:

Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot de onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen (11160/4/2010 - C7-0208/2010 - 2007/0152(COD))

verwezen naar

ten principale: EMPL

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 10 september 2010, in.

17.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 123, lid 3, van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

393

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

90

18/2010

Zigmantas Balčytis

65

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

11

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

402

21/2010

Andreas Mölzer

22

22/2010

Andreas Mölzer

28

23/2010

Corina Crețu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

81

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

234

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareș-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

135

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski, Daciana Octavia Sârbu

226

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

85

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

157

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

228

31/2010

Franz Obermayr

14

32/2010

Franz Obermayr

25

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

37

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Bușoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

100

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Țicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

222

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

85

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

28

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

116

39/2010

Corina Crețu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

81

40/2010

Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

180

41/2010

Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gianni Pittella

89

42/2010

Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys, Nikolaos Salavrakos

33

43/2010

Andreas Mölzer

12

44/2010

Andreas Mölzer

23

45/2010

Nick Griffin, Andrew Henry William Brons

9

46/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Satu Hassi, Kriton Arsenis

55

47/2010

Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris

28

48/2010

Rovana Plumb, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Crețu, Daciana Octavia Sârbu, Silvia-Adriana Țicău

49

49/2010

Rosario Crocetta

78

50/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone

31

51/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone

30

52/2010

Alfredo Pallone, Aldo Patriciello

35

53/2010

Marietje Schaake, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Barbara Lochbihler, Fiorello Provera

89

54/2010

Leonidas Donskis, Arturs Krišjānis Kariņš, Inese Vaidere

34

55/2010

Tanja Fajon, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Patrick Le Hyaric, Ioan Enciu

70

56/2010

Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves, Martin Häusling

61

57/2010

Mario Borghezio

32

58/2010

Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ana Gomes

76

59/2010

Sonia Alfano, Eva Joly, Rosario Crocetta, Rita Borsellino

27

60/2010

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

28

61/2010

Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli, Jacek Protasiewicz

47

62/2010

Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly, Hannu Takkula

60

63/2010

Filip Kaczmarek

19

64/2010

Arlene McCarthy, Hélène Flautre, Sirpa Pietikäinen, Eva-Britt Svensson

28

65/2010

Vincenzo Iovine

7

66/2010

Vincenzo Iovine

6

67/2010

Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Paul Rübig, Alejo Vidal-Quadras

19

18.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.

19.Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1)

van Raad en Commissie

Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 26/2010 - Afdeling III - Commissie (N7-0031/2010 - C7-0160/2010 - 2010/2117(GBD))

verwezen naar

ten principale: BUDG

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar voor actief ouder worden (2012) (COM(2010)0462 - C7-0253/2010 - 2010/0242(COD))

verwezen naar

ten principale: EMPL

advies: FEMM, CULT, LIBE, REGI

Overeenkomstig artikelen 124, lid 1, en 125, lid 1, van het Reglement, deelt de Voorzitter mede dat hij het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel zal raadplegen.

Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 13/2010 - Afdeling III – Commissie (N7-0043/2010 - C7-0254/2010 - 2010/2193(GBD))

verwezen naar

ten principale: BUDG

Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 49/2010 - Afdeling III – Commissie (N7-0044/2010 - C7-0255/2010 - 2010/2194(GBD))

verwezen naar

ten principale: BUDG

Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 21/2010 - Afdeling III – Commissie (N7-0045/2010 - C7-0256/2010 - 2010/2195(GBD))

verwezen naar

ten principale: BUDG

Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 22/2010 - Afdeling III – Commissie (N7-0046/2010 - C7-0257/2010 - 2010/2196(GBD))

verwezen naar

ten principale: BUDG

Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 44/2010 - Afdeling III – Commissie (N7-0047/2010 - C7-0258/2010 - 2010/2197(GBD))

verwezen naar

ten principale: BUDG

2)

van de leden, een ontwerpresolutie (artikel 120 van het Reglement)

Pilar Ayuso, Luis De Grandes Pascual, Agustín Díaz De Mera García Consuegra, Salvador Garriga Polledo en Veronica Lope Fontagné. Ontwerpresolutie over steunmaatregelen voor de mijnbouwsector (B7-0517/2010)

verwezen naar

ten principale: ECON

advies: ENVI, ITRE, REGI

20.Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 20 september 2010 t/m 23 september 2010.

21.Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.05 uur gesloten.

Klaus Welle

Secretaris-generaal

Jerzy Buzek

Voorzitter


Donderdag 9 september 2010
PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boștinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaș, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Donderdag 9 september 2010
BIJLAGE 1

Gebrek aan een transparante procedure met betrekking tot de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring 0012/2010, ingediend door de leden Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro en Stavros Lambrinidis, over het gebrek aan een transparante procedure met betrekking tot de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) en mogelijk ongewenste inhoud daarvan (punt 6 van de notulen van 9.9.2010 en P7_TA(2010)0317), ondertekend door 393 leden:

János Áder, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdalena Alvarez, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Robert Atkins, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boștinaru, José Bové, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Jan Březina, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Cristian Silviu Bușoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Wim van de Camp, Pascal Canfin, Françoise Castex, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Brian Crowley, George Sabin Cutaș, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Véronique De Keyser, Karima Delli, Luigi de Magistris, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Albert Deß, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, James Elles, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Cornelia Ernst, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Göran Färm, Diogo Feio, João Ferreira, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Ivars Godmanis, Robert Goebbels, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Louis Grech, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Matthias Groote, Mathieu Grosch, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, András Gyürk, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Jiří Havel, Anna Hedh, Roger Helmer, Jacky Hénin, Jeanine Hennis-Plasschaert, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Ian Hudghton, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Ramón Jáuregui Atondo, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Eva Joly, Cornelis de Jong, Dan Jørgensen, Oriol Junqueras Vies, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Sandra Kalniete, Petra Kammerevert, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Franziska Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Stéphane Le Foll, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Barbara Lochbihler, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Barry Madlener, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, María Muñiz De Urquiza, Cristiana Muscardini, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Miguel Portas, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Britta Reimers, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Jens Rohde, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Oreste Rossi, Libor Rouček, Heide Rühle, Nikolaos Salavrakos, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, David-Maria Sassoli, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Edward Scicluna, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Alyn Smith, Timo Soini, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Daniël van der Stoep, Robert Sturdy, László Surján, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Zoran Thaler, Alexandra Thein, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Țicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Marita Ulvskog, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver.

Donderdag 9 september 2010
BIJLAGE 2

Het uitroepen van een Europees jaar voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring 0020/2010 ingediend door de leden Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo en Antonyia Parvanova, over het uitroepen van een Europees jaar voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen (punt 6 van de notulen van 9.9.2010 en P7_TA(2010)0318), ondertekend door 402 leden:

Damien Abad, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdalena Alvarez, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Lajos Bokros, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boștinaru, José Bové, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Bușoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Giovanni Collino, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Crețu, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaș, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Mário David, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Herbert Dorfmann, Isabelle Durant, Robert Dušek, Bas Eickhout, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Pat the Cope Gallagher, Marielle Gallo, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Takis Hadjigeorgiou, Carl Haglund, Fiona Hall, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Heidi Hautala, Anna Hedh, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Joe Higgins, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Salvatore Iacolino, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Stavros Lambrinidis, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Gay Mitchell, Claude Moraes, Vital Moreira, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, María Muñiz De Urquiza, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, James Nicholson, Raimon Obiols, Wojciech Michał Olejniczak, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Anni Podimata, Miguel Portas, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Salvatore Tatarella, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Michael Theurer, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Țicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Marita Ulvskog, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Dominique Vlasto, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Donderdag 9 september 2010
BIJLAGE I

STEMMINGSUITSLAGEN

Afkortingen en tekens

+

aangenomen

verworpen

vervallen

Ing.

ingetrokken

HS (…, …, …)

hoofdelijke stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

ES (…, …, …)

elektronische stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

so

stemming in onderdelen

as

aparte stemming

am

amendement

CA

compromisamendement

DD

desbetreffend deel

S

amendement tot schrapping

=

gelijkluidende amendementen

§

paragraaf

art

artikel

overw

overweging

OR

ontwerpresolutie

GOR

gezamenlijke ontwerpresolutie

Geh. S

geheime stemming

1.De wetgeving verbeteren

Verslag: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0215/2010)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES - opmerkingen

één enkele stemming

+

2.Situatie van de Roma in Europa

Ontwerpresoluties: B7-0492/2010, B7-0493/2010, B7-0500/2010, B7-0502/2010, B7-0503/2010, B7-0504/2010

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B7-0492/2010

(PPE, ECR)

overw C

§

oorspronkelijke tekst

so

1/ES

+

364, 247, 18

2

stemming: resolutie (als geheel)

ES

287, 328, 20

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0493/2010/rev

(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 3

§

oorspronkelijke tekst

as/ES

+

326, 261, 41

§ 8

§

oorspronkelijke tekst

as/ES

+

322, 270, 44

na § 9

§

+

mondeling amendement

§ 10

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2

+

na § 15

2/rev

Verts/ALE

+

§ 16

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2

+

na visum 1

3/rev

GUE/NGL, Verts/ALE

+

4/rev

GUE/NGL, Verts/ALE

+

na visum 8

1/rev

Verts/ALE

+

visum 11

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2/ES

54, 574, 6

overw C

§

oorspronkelijke tekst

as

+

overw G

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2/ES

+

328, 258, 48

overw L

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2

+

stemming: resolutie (als geheel)

ES

+

337, 245, 51

Ontwerpresoluties van de fracties

B7-0493/2010

S&D

B7-0500/2010

GUE/NGL

B7-0502/2010

EFD

B7-0503/2010

ALDE

B7-0504/2010

Verts/ALE

Verzoeken om aparte stemming

ALDE streepje 11

PPE §§ 3, 8

S&D overw C

Verzoeken om stemming in onderdelen

PPE

overw C (B7-0492/2010)

1ste deel

:

Gehele tekst m.u.v. het zinsdeel „meestal op basis van vrijwilligheid”

2de deel

:

dit zinsdeel

overw G (RC-B7-0493/2010/rev)

1ste deel

:

„overwegende dat … zijn uitgenodigd”

2de deel

:

rest

§ 10 (RC-B7-0493/2010/rev)

1ste deel

:

„betreurt de … de Commissieleden”

2de deel

:

rest

§ 16 (RC-B7-0493/2010/rev)

1ste deel

:

„spreekt zijn bezorgdheid uit … discriminatie”

2de deel

:

rest

S&D

Visum 11 (RC-B7-0493/2010/rev)

1ste deel

:

Gehele tekst m.u.v. de woorden „aan Denemarken, Estland, Frankrijk, Roemenië en Slovenië”

2de deel

:

deze woorden

Overweging L (RC-B7-0493/2010/rev)

1ste deel

:

„overwegende dat … lidstaten”

2de deel

:

rest

Diversen

Hannes Swoboda heeft een mondeling amendement voorgesteld na § 9:

9 bis.

is van mening dat de situatie van de Roma in Europa geenszins van invloed mag zijn op de op handen zijnde toetreding van Roemenie en Bulgarije tot de Schengen-ruimte, noch op de rechten van de onderdanen van die land.

Emine Bozkurt is medeondertekenaar van de ontwerpresolutie B7-0493/2010.

Véronique Mathieu is medeondertekenaar van de ontwerpresolutie B7-0492/2010.

Raül Romeva i Rueda en Nicole Kiil-Nielsen zijn medeondertekenaars van de gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0493/2010.

3.Langdurige zorg voor ouderen

Ontwerpresolutie: B7-0491/2010

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B7-0491/2010

(Commissie EMPL)

stemming: resolutie (als geheel)

+

4.De situatie van de rivier de Jordaan, met name de benedenloop

Ontwerpresoluties: B7-0484/2010, B7-0485/2010, B7-0486/2010, B7-0487/2010, B7-0488/2010

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES - opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0484/2010

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

overw E

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2

+

3

+

stemming: resolutie (als geheel)

+

Ontwerpresoluties van de fracties

B7-0484/2010

Verts/ALE

B7-0485/2010

S&D

B7-0486/2010

PPE

B7-0487/2010

GUE/NGL

B7-0488/2010

ALDE

Verzoeken om stemming in onderdelen

ECR

overw E

1ste deel

:

„overwegende dat … voor irrigatie”

2de deel

:

„als gevolg van … gebruiken”

3de deel

:

rest

5.Kenia: uitblijven van de arrestatie van de president van Sudan, Omar al-Bashir

Ontwerpresoluties: B7-0505/2010, B7-0506/2010, B7-0507/2010, B7-0508/2010, B7-0509/2010, B7-0510/2010

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES - opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0505/2010

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

stemming: resolutie (als geheel)

+

Ontwerpresoluties van de fracties

B7-0505/2010

ECR

B7-0506/2010

ALDE

B7-0507/2010

Verts/ALE

B7-0508/2010

GUE/NGL

B7-0509/2010

S&D

B7-0510/2010

PPE

Diversen

Monica Luisa Macovei is medeondertekenaar van de gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0505/2010.

6.Mensenrechten in Syrië, in het bijzonder de zaak Haythan Al-Maleh

Ontwerpresoluties: B7-0511/2010, B7-0512/2010, B7-0513/2010, B7-0514/2010, B7-0515/2010, B7-0516/2010

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES - opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0511/2010

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

55,1,0

Ontwerpresoluties van de fracties

B7-0511/2010

ALDE

B7-0512/2010

Verts/ALE

B7-0513/2010

GUE/NGL

B7-0514/2010

S&D

B7-0515/2010

PPE

B7-0516/2010

ECR

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE: eindstemming (RC-B7-0511/2010)

Diversen

Monica Luisa Macovei is medeondertekenaar van de gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0511/2010.


Donderdag 9 september 2010
BIJLAGE II

UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN

1.RC-B7-0511/2010 - Mensenrechten in Syrië - RESOLUTIE

Voor: 55

ALDE: Goerens, Schaake

ECR: Chichester

GUE/NGL: Liotard, Matias, Vergiat

NI: Werthmann

PPE: Audy, Băsescu, Bauer, Březina, Cadec, Caspary, Deß, Gahler, Hübner, Jeggle, Kaczmarek, Korhola, Le Grip, Macovei, Marinescu, Matula, Mauro, Mikolášik, Morin-Chartier, Posselt, Preda, Sógor, Sonik, Verheyen, Wieland, Záborská, Zwiefka

S&D: Berman, Crețu, De Keyser, Färm, Geringer de Oedenberg, Gomes, Guillaume, Ivan, Martin David, Muñiz De Urquiza, Neveďalová, Prodi, Sârbu, Sehnalová, Stihler, Țicău

Verts/ALE: Hautala, Keller, Lichtenberger, Lochbihler, Romeva i Rueda

Tegen: 1

GUE/NGL: Kohlíček

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag

Voor: Evelyne Gebhardt, Lena Ek