Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6041 — PAI/Gecos/Nuance) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6041 — PAI/Gecos/Nuance) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

30.12.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 357/28


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6041 — PAI/Gecos/Nuance)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 357/07

1.

Op 20 december 2010 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat PAI Partners SAS („PAI”, Frankrijk) en Gecos — Generale di Commercio e Servizi SpA („Gecos”, Italië), de moedermaatschappij van PAM Group, in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over The Nuance Group AG („Nuance”, Zwitserland) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

PAI: particuliere participatiemaatschappij die specifieke particuliere beleggingsfondsen beheert en adviseert,

Gecos: moedermaatschappij van PAM Group, die zich hoofdzakelijk bezighoudt met de grootschalige kleinhandel in voedings- en niet-voedingsmiddelen,

Nuance: verkoop van producten aan internationale reizigers.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentratieverordening(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6041 — PAI/Gecos/Nuance, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË