Home

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor de benoeming als lid van de gemeenschappelijke bezwaarcommissie van de drie Europese toezichthoudende autoriteiten voor de financiëledienstensector (Europese Autoriteit voor effecten en markten, Europese Bankautoriteit en Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen)

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor de benoeming als lid van de gemeenschappelijke bezwaarcommissie van de drie Europese toezichthoudende autoriteiten voor de financiëledienstensector (Europese Autoriteit voor effecten en markten, Europese Bankautoriteit en Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen)

19.1.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 17/2


Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor de benoeming als lid van de gemeenschappelijke bezwaarcommissie van de drie Europese toezichthoudende autoriteiten voor de financiëledienstensector (Europese Autoriteit voor effecten en markten, Europese Bankautoriteit en Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen)

2011/C 17/02

1. Beschrijving van de Autoriteiten

De Europese Bankautoriteit (European Banking Authority — EBA), de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (European Insurance and Occupational Pensions Authority — EIOPA) en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets Authority — ESMA) zijn opgericht bij respectievelijk Verordening (EU) nr. 1093/2010, Verordening (EU) nr. 1094/2010 en Verordening (EU) nr. 1095/2010(1). Zij vormen samen de Europese toezichthoudende autoriteiten (European Supervisory Authorities — ESA's) voor de financiëledienstensectoren en maken alle drie deel uit van het Europees Systeem voor financieel toezicht (European System of Financial Supervision — ESFS).

Met betrekking tot de respectieve sectoren waarvoor zij bevoegd zijn, streven deze Autoriteiten onder meer de volgende doelstellingen na:

zorgen voor een solide, effectief en consistent niveau van regulering en toezicht,

verzekeren van de integriteit, transparantie, efficiëntie en ordelijke werking van de financiële markten,

versterken van de internationale coördinatie van het toezicht,

voorkomen van reguleringsarbitrage en bevorderen van gelijke concurrentievoorwaarden,

waarborgen van behoorlijke regulering en toezicht met betrekking tot het aangaan van kredietrisico's en andere risico's, en

garanderen van een betere consumentenbescherming.

Daarnaast is het de bedoeling dat de ESMA ook toezicht houdt op ratingbureaus in de EU en tevens taken vervult met betrekking tot OTC-derivaten (over-the-counter derivatives) en baissetransacties in effecten (short selling).

Om de bovenbeschreven doelstellingen te verwezenlijken, kan elke Autoriteit, naast niet-bindende teksten zoals richtsnoeren, aanbevelingen en ontwerpen van technische normen, onder bepaalde omstandigheden ook bindende besluiten aannemen die tot nationale toezichthoudende autoriteiten of individuele financiële instellingen zijn gericht en die, samen met bepaalde andere besluiten, voor beroep vatbare handelingen zijn.

De ESMA heeft haar zetel in Parijs (Frankrijk), de EBA heeft haar zetel in Londen (Verenigd Koninkrijk), en de EIOPA heeft haar zetel in Frankfurt (Duitsland). Elke Autoriteit was opgericht op 1 januari 2011.

2. De gemeenschappelijke bezwaarcommissie

In de artikelen 60 en 61 van elk van de drie verordeningen worden de beschikbare rechtsmiddelen tegen besluiten van de Autoriteiten beschreven. De artikelen 58 en 59 van elke verordening voorzien in de oprichting van een bezwaarcommissie als een gemeenschappelijk orgaan van de drie Autoriteiten. De bezwaarcommissie is verantwoordelijk voor het nemen van een beslissing over bezwaren die tegen bepaalde individuele besluiten van de Autoriteiten zijn aangetekend. Tegen beslissingen van de bezwaarcommissie zelf kan bij het Hof van Justitie van de Europese Unie beroep worden ingesteld.

De gemeenschappelijke bezwaarcommissie bestaat uit zes leden en zes vervangers, allen personen van hoog aanzien die bewezen hebben op een voldoende hoog niveau over relevante kennis en beroepservaring, ook op het vlak van toezicht, te beschikken in de sectoren banken, verzekeringen, bedrijfspensioenen, effectenmarkten of op het gebied van andere financiële diensten. Zij maken geen deel uit van het huidige personeel van de bevoegde autoriteiten of van andere nationale instellingen of instellingen van de Unie die bij de activiteiten van de Autoriteiten betrokken zijn.

De bezwaarcommissie beschikt over voldoende juridische expertise om deskundig juridisch advies te geven over de rechtmatigheid van de wijze waarop de Autoriteiten hun bevoegdheden uitoefenen. De leden van de bezwaarcommissie zijn onafhankelijk bij het nemen van hun besluiten. Zij zijn niet gebonden aan enige instructie.

De bezwaarcommissie wijst zelf haar voorzitter aan.

De ambtstermijn van de leden van de bezwaarcommissie bedraagt vijf jaar. Deze termijn kan één keer worden verlengd.

3. Criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen

Op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties moeten de kandidaten aan de volgende criteria voldoen:

onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie(2);

geen deel uitmaken van het huidige personeel van de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteiten of van andere nationale instellingen of instellingen van de Unie die bij de activiteiten van de Autoriteiten betrokken zijn;

geen lid zijn van een Stakeholdersgroep van een Autoriteit;

a) een volledige universitaire opleiding in rechten, economie of een ander voor de werkzaamheden van de Autoriteiten relevant vakgebied met een normale duur van vier jaar of meer hebben gevolgd, die is afgerond met een diploma en die toegang geeft tot postuniversitaire studies; of b) een volledige universitaire opleiding in rechten, economie of een ander voor de werkzaamheden van de Autoriteiten relevant vakgebied met een normale duur van drie jaar hebben gevolgd, die is afgerond met een diploma, plus één extra jaar relevante beroepservaring; of c) de vereiste kwalificaties hebben verworven om in een lidstaat de beroepswerkzaamheden van een advocaat uit te oefenen;

ten minste twintig jaar beroepservaring hebben die relevant is voor de sectoren banken, verzekeringen, bedrijfspensioenen, effectenmarkten of voor andere financiële diensten (na het behalen van het universitaire diploma, dan wel na het behalen van het universitaire diploma en het opdoen van de vereiste beroepservaring, zoals hierboven bedoeld). Deze ervaring kan beleidsvorming en toezicht omvatten.

4. Selectiecriteria

Er zal rekening worden gehouden met het volgende:

bewijsstukken van relevante kennis en beroepservaring, ook op het vlak van toezicht, van een voldoende hoog niveau in de sectoren banken, verzekeringen, bedrijfspensioenen, effectenmarkten of op het gebied van andere financiële diensten;

met toezicht verband houdende juridische of academische werkzaamheden strekken tot aanbeveling;

een uitstekende kennis van en een zeer goed inzicht in de EU-wetgeving in de sectoren banken, verzekeringen, bedrijfspensioenen of effectenmarkten;

een uitstekende kennis van en een zeer goed inzicht in de werking van de sectoren banken, verzekeringen, bedrijfspensioenen of effectenmarkten;

een uitstekende kennis van en een zeer goed inzicht in wettelijke procedures en gerechtelijke praktijken inzake wettelijke beroeps- en/of arbitrageprocedures;

het vermogen om op korte termijn beschikbaar te zijn om bezwaren tegen besluiten van de Autoriteiten te behandelen;

de kans op belangenconflicten die het vermogen van een kandidaat om bezwaren te behandelen, kunnen beperken;

kennis van de talen van de Unie (de belangrijkste werktaal van de Autoriteiten zal Engels zijn, maar de bezwaren kunnen in elke officiële taal van de Europese Unie worden aangetekend(3)).

5. Selectieprocedure en arbeidsomstandigheden

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010 benoemt de raad van bestuur van elke Autoriteit (na raadpleging van de raad van toezichthouders) twee leden en twee vervangers uit een door de Europese Commissie voorgestelde lijst.

De leden van de bezwaarcommissie mogen geen enkele andere taak verrichten in de Autoriteit zelf of in de raad van bestuur of de raad van toezichthouders van de Autoriteit. Zij ontvangen een in het licht van de begrotingsbeperkingen van de ESA's passende kostenvergoeding en compensatie voor de taken die zij op grond van een dienstverleningscontract vervullen, maar zij zijn geen vaste werknemers van de Autoriteiten. De leden van de bezwaarcommissie mogen derhalve een voltijdbetrekking hebben, mits zulks verenigbaar is met hun vermogen om op korte termijn bezwaren te behandelen. Zodra de bezwaarcommissie haar reglement van orde heeft vastgesteld, zal de werklast van de bezwaarcommissie afhangen van het aantal bezwaren dat tegen besluiten van de Autoriteiten wordt aangetekend.

De leden van de bezwaarcommissie verbinden zich ertoe in het openbaar belang en onafhankelijk op te treden. Daartoe leggen zij een verbintenisverklaring af alsmede een verklaring omtrent hun belangen, waarin zij hetzij verklaren dat zij geen belangen hebben die geacht zouden kunnen worden afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid, hetzij de aard van al hun directe en indirecte belangen vermelden die geacht zouden kunnen worden afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid. Deze verklaringen worden jaarlijks schriftelijk openbaar gemaakt.

6. Indienen van aanvragen

Een schriftelijke motivering en een curriculum vitae moeten worden toegezonden aan het hieronder vermelde adres. Het curriculum vitae moet bij voorkeur worden opgesteld met gebruikmaking van het gemeenschappelijk model voor een Europees curriculum vitae. Gewaarmerkte afschriften van diploma's, referenties, bewijs van beroepservaring enz., hoeven nu nog niet te worden opgestuurd, maar moeten op verzoek in een later stadium van de procedure worden overgelegd.

De volledige sollicitatie (d.w.z. de schriftelijke motivering en het curriculum vitae) moet per aangetekende brief (het poststempel geldt als bewijs) uiterlijk op 18 februari 2011 worden gezonden aan:

De Europese Commissie

Directoraat-generaal Interne markt en diensten

ESA's — Bezwaarcommissie

Kamer: SPA2 03/020

1049 Brussel

BELGIË

Zij kan ook uiterlijk op 18 februari 2011 door een koerierdienst worden afgegeven bij:

De Europese Commissie

Directoraat-generaal Interne markt en diensten

ESA's — Bezwaarcommissie

Kamer: SPA2 03/020

p/a Centrale post

Bourgetlaan 3

1140 Brussel

BELGIË

Op de buitenkant van de enveloppe moet duidelijk worden vermeld: „CONFIDENTIAL — DO NOT OPEN” (vertrouwelijk — niet openen).

Zij kan ook uiterlijk op 18 februari 2011 om middernacht worden toegezonden aan de specifieke mailbox MARKT-ESA-BOARD-OF-APPEAL@ec.europa.eu, waarbij de kennisgeving van aankomst geldt als bewijs (bij toezending van sollicitaties per e-mail wordt aanbevolen ook een kopie van de sollicitatie per aangetekende brief te zenden voor het geval geen kennisgeving van bewijs wordt ontvangen.

7. Gelijke kansen

De instellingen en organen van de Europese Unie voeren een beleid van gelijke kansen en aanvaarden sollicitaties zonder onderscheid ten aanzien van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

8. Bescherming van persoonsgegevens

De Commissie ziet erop toe dat de persoonsgegevens van de sollicitanten worden behandeld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Dit geldt met name voor de vertrouwelijkheid en de beveiliging van dergelijke gegevens(4).