Home

Oproep tot het indienen van voorstellen — Financieringsinstrument voor civiele bescherming — Projecten inzake preventie en paraatheid

Oproep tot het indienen van voorstellen — Financieringsinstrument voor civiele bescherming — Projecten inzake preventie en paraatheid

16.2.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 49/15


Oproep tot het indienen van voorstellen — Financieringsinstrument voor civiele bescherming — Projecten inzake preventie en paraatheid

2011/C 49/09

1.

De Europese Commissie, en met name het directoraat-generaal voor humanitaire hulp en civiele bescherming, eenheid beleid inzake civiele bescherming, preventie, paraatheid en risicobeperking, doet een oproep tot het indienen van voorstellen voor projecten inzake paraatheid en preventie die in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning in het kader van de beschikking van de Raad tot instelling van een financieringsinstrument voor civiele bescherming (Beschikking 2007/162/EG van de Raad)(1). De financiële ondersteuning zal worden verleend in de vorm van subsidies.

2.

De betrokken gebieden, de aard en inhoud van de acties, alsmede de financieringsvoorwaarden worden toegelicht in de gids voor subsidieaanvragen (Grant application guide), die eveneens gedetailleerde instructies bevat over hoe en wanneer voorstellen kunnen worden ingediend. Deze gids en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar via de volgende website:

http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/finance.htm

3.

De samenvatting van het voorstel moet uiterlijk 18.3.2011 bij de Commissie op het in de Grant application guide vermelde adres worden ingediend, per post of particuliere koeriersdienst (als bewijs geldt de datum van verzending, het poststempel of de datum van het reçu). De aanvraag mag ook, uiterlijk 18.3.2011 om 17.00 uur persoonlijk worden ingediend op het adres dat is vermeld in Grant application guide (als bewijs geldt de door de verantwoordelijke ambtenaar gedateerde en ondertekende ontvangstbevestiging).

Aanvragen die per fax of e-mail worden ingediend, onvolledige aanvragen of aanvragen die in verschillende delen worden ingediend, worden niet aanvaard.

4.

De procedure voor de toekenning van de subsidies verloopt als volgt:

ontvangst, registratie en ontvangstbevestiging door de Commissie;

beoordeling van de voorstellen door de Commissie;

toekenningsbesluit en kennisgeving van het resultaat aan de aanvragers.

De begunstigden zullen binnen de grenzen van het beschikbare budget worden geselecteerd op basis van de criteria die zijn vastgesteld in de punten 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 en 8.7 van de Grant application guide.

Bij goedkeuring door de Commissie wordt tussen de Commissie en de partij die het voorstel indient, een (in euro luidende) subsidieovereenkomst gesloten.

De procedure is strikt vertrouwelijk.