Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6173 — Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6173 — Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

17.3.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 83/13


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6173 — Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2011/C 83/10

1.

Op 8 maart 2011 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Ageas Insurance International N.V. („Ageas Insurance International”, Nederland), die onder zeggenschap staat van Ageas („Ageas”, België/Nederland) en H.Ö. Sabancı Holding A.S. („Sabancı”, Turkije), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Aksigorta A.S. („Aksigorta”, Turkije) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Ageas Insurance International: verzekeringssector (levens- en schadeverzekeringen) in Europa en Azië (uitgezonderd in Turkije),

Ageas: moedermaatschappij van Ageas Insurance International, die actief is in de sectoren levens- en werknemersverzekeringen in België en schadeverzekeringen op internationaal vlak,

Sabanci: Turks industrieel en financieel conglomeraat dat internationaal actief is,

Aksigorta: schadeverzekeringen, uitsluitend in Turkije.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentratieverordening(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6173 — Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË