Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6193 — TNK-BP/PVN/ConocoPhillips/NCS Pipeline) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6193 — TNK-BP/PVN/ConocoPhillips/NCS Pipeline) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

12.4.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 114/14


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6193 — TNK-BP/PVN/ConocoPhillips/NCS Pipeline)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2011/C 114/09

1.

Op 31 maart 2011 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat TNK Overseas Limited („TNK”, Cyprus), een volle dochteronderneming van TNK-BP („TNK-BP”, Russische Federatie), die onder zeggenschap staat van British Petroleum Group („BP”, Verenigd Koninkrijk), en het concern Alfa/Access/Renova („AAR”, Russische Federatie), PetroVietnam Gas Corporation („PVN”, Vietnam) en ConocoPhillips Vietnam („ConocoPhillips Vietnam”, Vietnam), die onder zeggenschap staat van ConocoPhillips Company („ConocoPhillips”, Verenigde Staten), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Nam Con Son pipeline („NCS Pipeline”, Vietnam) door de verwerving van aandelen in een bestaande gemeenschappelijke onderneming.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

TNK-BP: vertikaal geïntegreerde oliemaatschappij,

PVN: exploratie, productie, opslag, verwerking, vervoer en distributie van olie en gas in Vietnam,

ConocoPhillips: wereldwijde exploratie, productie, raffinage en verhandeling van natuurlijke rijkdommen,

NCS Pipeline: vervoer en verwerking van aardgas in Vietnam.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentratieverordening(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6193 — TNK-BP/PVN/ConocoPhillips/NCS Pipeline, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË