Home

DG Begroting — Kennisgeving van een vacature voor de functie van directeur (rang AD 14) — Directoraat C — Uitvoering van de begroting (artikel 29, lid 2, van het Statuut) — COM/2011/10307

DG Begroting — Kennisgeving van een vacature voor de functie van directeur (rang AD 14) — Directoraat C — Uitvoering van de begroting (artikel 29, lid 2, van het Statuut) — COM/2011/10307

20.4.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 122/1


DG Begroting

Kennisgeving van een vacature voor de functie van directeur (rang AD 14)

Directoraat C — Uitvoering van de begroting

(artikel 29, lid 2, van het Statuut)

COM/2011/10307

(2011/C 122 A/01)

Introductie

Het directoraat-generaal Begroting (DG BUDG) heeft tot taak van de begrotingsautoriteit (het Europees Parlement en de Raad van ministers) de nodige middelen te verkrijgen om het beleid van de Unie uit te voeren, het goede beheer van die middelen te bevorderen en het gebruik van de kredieten te verantwoorden. DG BUDG bestaat uit vijf directoraten en heeft bijna 590 personeelsleden (met inbegrip van extern personeel).

Het directoraat-generaal streeft ernaar de uitgaven van de Unie binnen het kader van de financiële vooruitzichten op middellange termijn te beheren en te zorgen voor een vlot verloop van de jaarlijkse begrotingsprocedure door bij te dragen tot een constructieve dialoog tussen de instellingen.

Terwijl de kredieten worden beheerd door de operationele diensten van de Commissie, is DG BUDG belast met de inning van de eigen middelen van de Unie bij de lidstaten, die de EU-begroting financieren.

Voorts stelt het directoraat-generaal de regels voor de financiën van de Europese Unie op en bevordert het door middel van advies en opleiding goed financieel beheer binnen de diensten van de Commissie.

Directoraat C (Uitvoering van de begroting) werkt onder rechtstreeks gezag van de rekenplichtige, dat wil zeggen de adjunct-directeur-generaal. Het directoraat omvat ook de boekhoudkundige diensten van de Commissie, die zijn belast met de opstelling van de financiële staten van de Unie (de boekhouding van de Commissie en de geconsolideerde rekeningen van de Europese instellingen) met het oog op het verkrijgen van een positieve betrouwbaarheidsverklaring van de Europese Rekenkamer. Ook beheert directoraat C de kasmiddelen, de betalingen en de ontvangsten voor zowel de Commissie als het Europees Ontwikkelingsfonds.

Het directoraat houdt zich bezig met het innen van schuldvorderingen en onderhoudt contacten met de ordonnateurs-DG's en de Juridische Dienst om de belangen van de Commissie te beschermen. Verder beheert het de centrale begrotingsstructuur van het boekhoudsysteem en onderwerpt het alle lokale financiële-informatiesystemen aan kwaliteitscontroles.

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een directeur voor directoraat C — Uitvoering van de begroting. De directeur legt rechtstreeks verantwoording af aan de adjunct-directeur-generaal (de rekenplichtige) en biedt het directoraat-generaal krachtige ondersteuning bij de verwezenlijking van zijn beleidsdoelstellingen.

De directeur ziet er als leidinggevende op toe dat de algemene doelstellingen van het directoraat-generaal worden verwezenlijkt. Ook coördineert en controleert hij of zij het werk van de eenheidshoofden. De directeur stemt het werkprogramma en de doelstellingen van het directoraat af op het werkprogramma van het directoraat-generaal. Verder plant en beheert hij of zij de operationele maatregelen ter uitvoering van het werkprogramma, stelt voortgangscriteria vast en zorgt ervoor dat de beoogde resultaten worden behaald.

De directeur werkt onder toezicht van de rekenplichtige en is verantwoordelijk voor de boekhouding van de Commissie en voor de opstelling van de geconsolideerde financiële staten van alle instellingen van de Europese Unie. De financiële staten worden gebaseerd op een boekhoudkundig raamwerk dat voldoet aan internationaal erkende normen.

De directeur wordt geacht een stuwende kracht te zijn achter de verdere verbetering van de verslagleggings- en beheersinformatiesystemen van de Commissie.

Hij of zij is ook belast met de uitvoering van de betalingen, de invorderingen en het beheer van de kasmiddelen van de instelling. Met de kasmiddelen werden in 2010 1,8 miljoen betalingen verricht voor een totaalbedrag van circa 122 miljard EUR.

Hij of zij kan worden verzocht het directoraat of het directoraat-generaal te vertegenwoordigen op vergaderingen over zaken die onder de bevoegdheid van het directoraat vallen. Het kan zowel gaan om vergaderingen binnen de Commissie als met het Parlement en de Raad.

Het directoraat heeft ongeveer 130 vaste personeelsleden.

Profiel

Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten met het volgende profiel:

uitmuntende kennis van en ervaring met moderne begrotings- en overheidsboekhouding;

goede kennis van en ervaring met de regels en procedures op het gebied van financiën en begrotingsuitvoering;

goede kennis van de procedures in verband met de kwijting (het besluit van de bevoegde autoriteit, namelijk het Parlement, om de uitvoerende autoriteit, namelijk de Commissie, ter afsluiting van de begrotingscyclus te ontslaan van haar verplichting de begroting uit te voeren);

goede kennis van de werking en de besluitvormingsprocedures van de Commissie;

uitstekend probleemoplossend en analytisch vermogen;

sterk inzicht en het vermogen onder druk en met krappe deadlines te werken;

sterke communicatieve, interpersoonlijke en onderhandelingsvaardigheden, d.w.z. in staat zijn discussies te leiden, zich duidelijk uit te drukken en conflicten op te lossen;

aantoonbare staat van dienst als manager, waarbij u heeft bewezen effectief leiding te kunnen geven en in staat te zijn om het beste uit uw personeel te halen; gedegen ervaring als manager van een grote afdeling financiën en/of boekhouding is een duidelijk pluspunt;

de nodige netwerkvaardigheden om binnen en buiten het DG en de Commissie de contacten te onderhouden die vereist zijn met het oog op de diverse taken van het directoraat;

goede beheersing van het Engels; andere talen zijn een pré.

Toelatingsvoorwaarden

1.

U moet onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie.

2.

Uw opleidingsniveau moet overeenkomen met:

i)

een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma, wanneer de normale duur van de universitaire opleiding vier jaar of meer bedraagt,

of

ii)

een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma, en relevante werkervaring van ten minste één jaar, wanneer de normale duur van de universitaire opleiding ten minste drie jaar bedraagt.

3.

U moet beschikken over ten minste vijftien jaar werkervaring, opgebouwd na het behalen van het universitair diploma, op een niveau waartoe dat diploma toegang geeft; ten minste vijf jaar van deze werkervaring dient te zijn opgedaan in een functie op hoger managementniveau(1) en in rechtstreeks verband te staan met deze functie.

4.

U moet beschikken over een grondige kennis van een van de officiële talen van de Europese Unie en een behoorlijke kennis van een tweede officiële taal van de EU.

5.

U mag de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt; deze is voor ambtenaren van de Europese Unie vastgesteld als het einde van de maand waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken (zie artikel 52, onder a), van het Statuut).

Onafhankelijkheid en opgave van belangen

De directeur moet zich ertoe verbinden onafhankelijk en in het algemeen belang te handelen en opgave te doen van belangen die geacht zouden kunnen worden afbreuk te doen aan zijn of haar onafhankelijkheid. Bij uw sollicitatie moet u bevestigen dat u daartoe bereid bent.

Selectie en benoeming

De selectie en de benoeming geschieden volgens de bij de Commissie geldende procedures (zie ook het beknopte document over het beleid betreffende leidinggevende ambtenaren). In het kader van de selectieprocedure moeten kandidaten die door het Raadgevend Comité benoemingen van de Commissie voor een sollicitatiegesprek zijn uitgenodigd, vooraf deelnemen aan een assessment door externe deskundigen op het gebied van personeelsselectie.

De selectieprocedures vinden uitsluitend plaats in het Engels en/of het Frans(2).

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn zoals vastgelegd in het Statuut voor ambtenaren van de Europese Unie voor rang AD 14. Voor nieuwe personeelsleden geldt overeenkomstig het Statuut een proeftijd van negen maanden.

Gelijke kansen

De Europese Unie voert een beleid van gelijke kansen.

Sollicitatieprocedure

Alvorens te solliciteren, dient u zorgvuldig na te gaan of u aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet, met name wat betreft de vereiste diploma's en beroepservaring. Kandidaten die aan één van de toelatingsvoorwaarden niet voldoen, worden automatisch van de selectieprocedure uitgesloten.

Sollicitanten dienen zich via internet in te schrijven op de website: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext en de instructies betreffende de verschillende procedurefasen te volgen.

U dient zich tijdig online in te schrijven(3). Wij raden u met klem aan niet tot het allerlaatste moment te wachten met uw inschrijving, aangezien een online-inschrijving door druk internetverkeer en storingen in de internetverbinding soms voortijdig wordt afgebroken, zodat een nieuwe poging nodig is. Wanneer de uiterste termijn voor registratie is verstreken, kunt u geen gegevens meer invoeren. Laattijdige inschrijvingen per gewone e-mail worden in het algemeen niet aanvaard.

U dient een geldig e-mailadres te hebben. Dit e-mailadres zal worden gebruikt om uw inschrijving te identificeren en om u te informeren over het resultaat van de procedure. U dient de Europese Commissie daarom op de hoogte te brengen van elke wijziging van uw e-mailadres.

Om uw inschrijving te voltooien dient u een curriculum vitae in word- of pdf-formaat up te loaden en online een schriftelijke motivering (maximaal 8 000 tekens) op te stellen. Het curriculum vitae en de motivering moeten in het Engels, het Frans of het Duits zijn opgesteld.

Na beëindiging van uw online-inschrijving ontvangt u een inschrijvingsnummer dat u dient te noteren en te onthouden. Dit is het referentienummer van uw sollicitatie waarnaar u in alle correspondentie over uw sollicitatie dient te verwijzen. Als dit nummer verschijnt, is de inschrijving voltooid en hebben de diensten van de Commissie de door u ingevoerde gegevens geregistreerd. Als u geen nummer hebt ontvangen, is uw sollicitatie niet geregistreerd!

Het is niet mogelijk het verloop van uw sollicitatie online te volgen. Het aanwervende directoraat-generaal zal rechtstreeks contact met u opnemen in verband met de stand van zaken van uw sollicitatie.

Als u vanwege een handicap niet in staat bent uw sollicitatie (curriculum vitae en schriftelijke motivering) langs elektronische weg in te dienen, mag u uw sollicitatie op de uiterste inschrijfdatum per aangetekende brief toezenden(4)(het poststempel geldt als bewijs). Alle verdere correspondentie tussen de Commissie en de betrokken kandidaat geschiedt per post. In dit geval dient bij de sollicitatie een door een bevoegde instantie afgegeven certificaat te worden gevoegd waarin de handicap wordt erkend. Verder dient u op een apart blad aan te geven welke voorzieningen nodig zijn om uw deelname aan de selectieprocedure te vergemakkelijken.

Heeft u meer informatie nodig, of ondervindt u technische problemen, dan kunt u een e-mail sturen aan: HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Uiterste datum

Uiterste datum voor inschrijving: 20 mei 2011. De online-inschrijving wordt afgesloten om 12.00 uur 's middags, Brusselse tijd.