Home

Open uitnodiging tot het indienen van voorstellen — GP/RPA/ReferNet-FPA/001/11 — ReferNet — Cedefops Europese netwerk voor beroepsonderwijs en -opleiding

Open uitnodiging tot het indienen van voorstellen — GP/RPA/ReferNet-FPA/001/11 — ReferNet — Cedefops Europese netwerk voor beroepsonderwijs en -opleiding

6.5.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 136/21


Open uitnodiging tot het indienen van voorstellen — GP/RPA/ReferNet-FPA/001/11

ReferNet — Cedefops Europese netwerk voor beroepsonderwijs en -opleiding

2011/C 136/08

1. Aard en doel van de uitnodiging

Het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) is een agentschap van de Europese Unie (EU) dat is opgericht in 1975 en sinds 1995 gevestigd is in Griekenland. Het centrum geniet erkenning als gezaghebbende informatiebron en als expertisecentrum inzake beroepsonderwijs en -opleiding, vaardigheden en competenties, en heeft als missie om ondersteuning te bieden aan de ontwikkeling van beleid voor Europees beroepsonderwijs en -opleiding en om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van dat beleid.

ReferNet is het Europees netwerk voor beroepsonderwijs en -opleiding van Cedefop. ReferNet heeft als taak Cedefop te ondersteunen door rapporten uit te brengen over nationale systemen en beleidsontwikkelingen voor beroepsonderwijs en -opleiding en door de zichtbaarheid daarvan en van de producten van Cedefop te vergroten. Het netwerk omvat 29 leden — de nationale partners van ReferNet — die afkomstig zijn uit een EU-lidstaat, IJsland of Noorwegen. De nationale partners van ReferNet zijn belangrijke instellingen op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding in het land dat ze vertegenwoordigen.

Deze uitnodiging heeft als doel om ten behoeve van de totstandbrenging van een Europees netwerk voor beroepsonderwijs en -opleiding, ReferNet, één aanvrager in elk van de in aanmerking komende landen (EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen) te selecteren waarmee Cedefop een kaderpartnerschapsovereenkomst met een looptijd van vier jaar wil afsluiten. Daarnaast wil Cedefop met elke succesvolle aanvrager een specifieke subsidieovereenkomst afsluiten voor een werkplan dat in 2012 moet worden uitgevoerd.

Kaderpartnerschapsovereenkomsten worden uitgevoerd door middel van specifieke subsidieovereenkomsten. Aanvragers moeten dan ook niet alleen een voorstel voor het vierjarige kaderpartnerschap indienen (dat, als het succesvol is, zal leiden tot de ondertekening van een kaderpartnerschapsovereenkomst voor de jaren 2012 t/m 2015), maar ook de subsidieaanvraag voor de werkzaamheden voor 2012 (dat kan leiden tot de ondertekening van een specifieke subsidieovereenkomst voor het jaar 2012). De aanvrager moet aantonen dat hij in staat is alle activiteiten uit te voeren die gepland zijn voor de periode van vier jaar en zorg dragen voor een adequate medefinanciering van de tenuitvoerlegging van het werkplan.

2. Projectduur en -begroting

Het beschikbare budget voor de looptijd van vier jaar van de kaderpartnerschapsovereenkomsten kan oplopen tot 4 000 000 EUR, afhankelijk van de jaarlijkse besluiten van de begrotingsautoriteit.

Het totale beschikbare budget voor het werkplan voor 2012 (projectduur: 12 maanden) is 955 000 EUR voor de 27 lidstaten, IJsland en Noorwegen.

De subsidie varieert al naar gelang de bevolkingsomvang van een land en wordt toegekend voor het uitvoeren van een jaarlijks werkplan. Het totale beschikbare budget voor het werkplan voor 2012 wordt naar rato van de bevolkingsomvang verdeeld op basis van een indeling in drie groepen:

— landengroep 1: Cyprus, Estland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Slovenië en IJsland. Maximumsubsidiebedrag: 23 615 EUR;

— landengroep 2: België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slowakije, Tsjechië, Zweden en Noorwegen. Maximumsubsidiebedrag: 33 625 EUR;

— landengroep 3: Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Spanje, Verenigd Koninkrijk. Maximumsubsidiebedrag: 43 620 EUR.

De subsidie van de Unie is een financiële bijdrage in de kosten van de begunstigde (en eventueel medebegunstigden) en dient aangevuld te worden met een eigen financiële bijdrage en/of bijdragen van gemeentelijke, regionale of nationale autoriteiten en van particulieren of bedrijven. De totale bijdrage van de Unie bedraagt ten hoogste 70 % van de voor steun in aanmerking komende kosten.

Cedefop behoudt zich het recht voor minder dan het totaal beschikbare budget toe te kennen.

3. Ontvankelijkheidscriteria

Om voor beoordeling in aanmerking te komen dienen aanvragers aan de volgende vereisten te voldoen:

a)

een publieke of privaatrechtelijke organisatie zijn, met een eigen rechtsvorm en rechtspersoonlijkheid (natuurlijke personen, d.w.z. individuen, komen niet in aanmerking);

b)

gevestigd zijn in een van de volgende landen:

EU-27 (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden);

geassocieerde landen (Noorwegen en IJsland).

4. Indieningstermijn

Aanvragen voor de kaderpartnerschapsovereenkomst en het werkplan voor 2012 dienen uiterlijk op 8 juli 2011 te worden ingediend.

Het werkplan voor 2012 dat volgt op de toekenning van de specifieke subsidieovereenkomst 2012 gaat in januari 2012 van start en heeft een looptijd van 12 maanden.

5. Nadere informatie

De volledige tekst van de uitnodiging tot het indienen van voorstellen, het aanvraagformulier en de bijlagen daarbij zijn vanaf 15 mei 2011 te vinden op de website van Cedefop onder het volgende adres:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Aanvragen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals geformuleerd in de volledige tekst van de uitnodiging en voor de indiening ervan dienen de daarvoor ter beschikking gestelde officiële formulieren te worden gebruikt.

Bij de beoordeling van de voorstellen zal worden uitgegaan van de beginselen van transparantie en gelijke behandeling.

Alle ingediende aanvragen zullen door een commissie van deskundigen worden beoordeeld volgens de ontvankelijkheids-, uitsluitings-, selectie- en toekenningscriteria zoals vastgelegd in de volledige tekst van de uitnodiging.