Home

Oproep tot het indienen van voorstellen — EAC/01/11 — Europees beleidsnetwerk inzake het onderwijs van kinderen en jongeren met een migrantenachtergrond

Oproep tot het indienen van voorstellen — EAC/01/11 — Europees beleidsnetwerk inzake het onderwijs van kinderen en jongeren met een migrantenachtergrond

24.6.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 183/19


OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — EAC/01/11

Europees beleidsnetwerk inzake het onderwijs van kinderen en jongeren met een migrantenachtergrond

2011/C 183/08

1. Doelstellingen en beschrijving

Deze oproep heeft tot doel de samenwerking te versterken tussen beleidsmakers op hoog niveau, academici en mensen uit de praktijk in heel Europa om het onderwijsniveau van kinderen en jongeren met een migrantenachtergrond te verhogen. De oproep is bedoeld ter ondersteuning van de oprichting van een Europees netwerk om het beleid en de praktijk op dit gebied te analyseren, te ontwikkelen en uit te wisselen.

De oproep heeft betrekking op de vraagstukken die aan de orde zijn gesteld in de conclusies van de Raad van november 2009 over het onderwijs van kinderen met een migrantenachtergrond en is bedoeld om samenwerking op hoog niveau te stimuleren tussen de beleidsmakers in de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor sociale integratie door middel van onderwijs, waaronder samenwerking tussen de autoriteiten in de landen van oorsprong en de gastlanden. Het netwerk moet de grensoverschrijdende samenwerking, vooral op regeringsniveau, maar ook tussen deskundigen en mensen uit de praktijk actief stimuleren.

2. In aanmerking komende aanvragers

Deze oproep tot het indienen van voorstellen staat open voor:

ministeries van Onderwijs;

andere publiekrechtelijke entiteiten;

onderzoekscentra en universiteiten;

stichtingen;

verenigingen.

De aanvraag moet worden ingediend door een rechtspersoon. De aanvragers moeten een kopie van de statuten en een officieel bewijs van wettelijke registratie van de aanvragende organisatie overleggen.

In aanmerking komen aanvragen van rechtspersonen die in een van de volgende landen zijn gevestigd:

de lidstaten van de EU;

de EVA-landen IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland;

de kandidaat-lidstaten: Turkije en Kroatië.

3. Begroting en duur

De kaderovereenkomst loopt van 2012 tot en met 2014.

De totale begroting voor de medefinanciering van dit netwerk bedraagt voor 2012 500 000 EUR. De financiële steun van de Commissie bedraagt maximaal 75 % van de totale subsidiabele kosten.

De looptijd van de projecten bedraagt maximaal 36 maanden.

4. Uiterste termijn

De aanvragen moeten uiterlijk op 14 oktober 2011 aan de Commissie worden gezonden.

5. Nadere informatie

De volledige tekst van de oproep tot het indienen van voorstellen en de aanvraagformulieren zijn te vinden op de volgende website:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html

De aanvragen moeten aan alle eisen van de volledige tekst voldoen en met behulp van het verstrekte aanvraagformulier worden ingediend.