Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6361 — ZF/Hansen) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6361 — ZF/Hansen) Voor de EER relevante tekst

9.9.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 265/19


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6361 — ZF/Hansen)

(Voor de EER relevante tekst)

2011/C 265/03

1.

Op 26 augustus 2011 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat ZF Friedrichshafen AG („ZF”, Duitsland) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de volledige zeggenschap verkrijgt over Hansen Transmissions International NV („Hansen”, België) door de verwerving van aandelen naar aanleiding van een overnamebod in contanten dat op 25 juli 2011 is aangekondigd en op 18 augustus 2011 aan de aandeel- en warranthouders van Hansen is toegezonden.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

ZF: wereldwijd actieve leverancier van aandrijf- en chassistechnologie voor de autosector, die zich ook bezighoudt met de levering van onderdelen voor de luchtvaart- en de scheepvaartindustrie,

Hansen: wereldwijd actieve ontwerper, fabrikant en leverancier van windturbinetandwielkasten, die zich toespitst op multimegawatt-windturbines met tandwieloverbrengingen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6361 — ZF/Hansen, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË