Home

Oproep voor academische instellingen om blijk te geven van hun belangstelling voor deelname aan de werkzaamheden van het Gezamenlijk Raadgevend Comité CARIFORUM-EG op grond van het Besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap over het lidmaatschap van het Raadgevend Comité CARIFORUM-EG, opgericht bij de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, en over de selectie van de vertegenwoordigers van in de Europese Gemeenschap gevestigde organisaties

Oproep voor academische instellingen om blijk te geven van hun belangstelling voor deelname aan de werkzaamheden van het Gezamenlijk Raadgevend Comité CARIFORUM-EG op grond van het Besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap over het lidmaatschap van het Raadgevend Comité CARIFORUM-EG, opgericht bij de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, en over de selectie van de vertegenwoordigers van in de Europese Gemeenschap gevestigde organisaties

25.10.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 312/10


Oproep voor academische instellingen om blijk te geven van hun belangstelling voor deelname aan de werkzaamheden van het Gezamenlijk Raadgevend Comité CARIFORUM-EG op grond van het Besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap over het lidmaatschap van het Raadgevend Comité CARIFORUM-EG, opgericht bij de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, en over de selectie van de vertegenwoordigers van in de Europese Gemeenschap gevestigde organisaties

(2011/000/)

Bij artikel 232 van de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten enerzijds en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten anderzijds is een Raadgevend Comité CARIFORUM-EG (hierna: Raadgevend Comité) opgericht dat de Gezamenlijke Raad CARIFORUM-EG moet helpen om voor een dialoog en samenwerking tussen vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (waaronder academische instellingen) en sociaaleconomische partners te ijveren.

Bedoeld Raadgevend Comité wordt geacht de maatschappelijke en burgerdialoog te bevorderen door middel van overleg over alle facetten van sociale, economische, milieu- en ontwikkelingsvraagstukken die opkomen tegen de achtergrond van de tenuitvoerlegging van de Economische Partnerschapsovereenkomst.

De Europese kant van het Raadgevend Comité zal vijftien leden tellen: negen vertegenwoordigers van sociaaleconomische actoren, vier vertegenwoordigers van ngo's en twee vertegenwoordigers van de academische wereld.

1.

Academische instellingen wordt gevraagd hun belangstelling te tonen voor opname in een lijst van organisaties die aan de vergaderingen van dit Raadgevend Comité willen deelnemen. Die mogelijkheid bestaat voor academische instellingen, waaronder onafhankelijke onderzoekscentra, die aan de voorwaarden van het Besluit van de Raad van 16 november 2009 (in bijlage) voldoen.

2.

Om in die lijst te worden opgenomen, moeten universitaire instellingen aangeven hoe zij aan die voorwaarden voldoen, met vooral aandacht voor hun ligging en expertise.

3.

Academische instellingen die zich daarvoor willen aanmelden, moeten ook aangeven of een van hun vertegenwoordigers vast lid van het Raadgevend Comité zou willen worden. Zo ja, dan moet tevens informatie worden verschaft over de bekwaamheid van die persoon op de werkterreinen van de Economische Partnerschapsovereenkomst. Ook moet daarbij een uitgebreid curriculum vitae worden gevoegd. Al deze gegevens zullen bekend worden gemaakt bij alle academische instellingen die zich voor opname in de lijst hebben opgegeven. De academische instellingen die worden opgenomen, zal vervolgens worden gevraagd om hun goedkeuring te hechten aan de benoeming van twee vaste leden van het Raadgevend Comité uit al degenen die zich kandidaat hebben gesteld. De reis- en verblijfskosten voor deelname aan de vergaderingen van het Raadgevend Comité zullen aan de vaste leden worden vergoed.

4.

Academische instellingen die in de lijst worden opgenomen, zullen door het secretariaat van het Raadgevend Comité op de hoogte worden gehouden van diens werkzaamheden en zullen daaraan op eigen kosten kunnen deelnemen als waarnemers. Hoe hun deelname vorm wordt gegeven, zal in het reglement van orde van het Raadgevend Comité worden vastgelegd.

5.

Academische instellingen kunnen zich aanmelden voor opname door op de website http://spportal/cariforum-eu het daarvoor bestemde formulier in te vullen (uiterste termijn: 1 december 2011 om 19 uur).

6.

Daarna zullen zij een elektronisch ontvangstbewijs van hun aanmelding ontvangen.