Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6382 — Unipapel/Spicers) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6382 — Unipapel/Spicers) Voor de EER relevante tekst

11.11.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 328/8


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6382 — Unipapel/Spicers)

(Voor de EER relevante tekst)

2011/C 328/05

1.

Op 28 oktober 2011 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 en na een verwijzing in het kader van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Unipapel SA („Unipapel”, Spanje) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de activiteiten van Spicers op het Europese vasteland (Spicers CE), die onder de uiteindelijke zeggenschap staan van DS Smith PLC („DS Smith”, Verenigd Koninkrijk), door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Unipapel: producent van en traditionele groothandelaar in kantoorbenodigdheden, met name alle duurzame en niet-duurzame kantoorartikelen. De onderneming houdt zich ook bezig met de groothandeldistributie van IT-producten (voornamelijk drukbenodigdheden),

Spicers CE: traditionele groothandelaar in kantoorbenodigdheden.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6382 — Unipapel/Spicers, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË