Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6430 — Oaktree/Panrico) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6430 — Oaktree/Panrico) Voor de EER relevante tekst

24.11.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 344/12


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6430 — Oaktree/Panrico)

(Voor de EER relevante tekst)

2011/C 344/09

1.

Op 16 november 2011 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC („Oaktree”, Verenigde Staten) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Panrico Group („Panrico”, Spanje) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Oaktree: alternatieve en niet-traditionele beleggingsfondsen,

Panrico: vervaardiging en groothandeldistributie van brood, gebak en koekjes in Spanje en Portugal.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6430 — Oaktree/Panrico, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË