Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6411 — Advent/Maxam) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6411 — Advent/Maxam) Voor de EER relevante tekst

10.1.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 7/9


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6411 — Advent/Maxam)

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 7/06

1.

Op 22 december 2011 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Advent International Corporation („Advent”, Verenigde Staten) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgt over MaxamCorp Holding, S.L. („Maxam”, Spanje) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Advent: particuliere participatiemaatschappij,

Maxam: explosieven voor civiel gebruik, jacht- en sportpatronen, chemicaliën, munitie en duurzame energieproducten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6411 — Advent/Maxam, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË