Home

Open uitnodiging — Europese samenwerking inzake wetenschap en technologie (COST)

Open uitnodiging — Europese samenwerking inzake wetenschap en technologie (COST)

18.1.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 15/6


OPEN UITNODIGING

Europese samenwerking inzake wetenschap en technologie (COST)

2012/C 15/05

COST brengt op specifieke gebieden werkzame onderzoekers en deskundigen uit verschillende landen met elkaar in contact. COST financiert NIET de onderzoeksactiviteiten zelf, maar geeft steun aan netwerkactiviteiten zoals vergaderingen, conferenties, korte wetenschappelijke uitwisselingen en stimuleringsactiviteiten. Op dit moment worden zo'n 250 wetenschappelijke netwerken (acties) ondersteund.

COST vraagt om voorstellen voor acties die bijdragen tot de wetenschappelijke, technologische, economische, culturele of maatschappelijke ontwikkeling van Europa. Vooral voorstellen die als voorloper dienen voor andere Europese programma's en/of die gestart zijn door beginnende onderzoekers, zijn welkom.

Het ontwikkelen van nauwere banden tussen Europese onderzoekers is van cruciaal belang voor het tot stand brengen van de Europese onderzoeksruimte (EOR). COST stimuleert nieuwe, innovatieve, interdisciplinaire en brede onderzoeksnetwerken in Europa. COST-activiteiten worden door onderzoeksteams uitgevoerd ter versterking van de fundamenten voor de ontwikkeling van wetenschappelijke topkwaliteit in Europa.

De activiteiten van COST zijn onderverdeeld in negen brede gebieden (biogeneeskunde en moleculaire biowetenschappen; chemie en moleculaire wetenschappen en technologieën; aardsysteemkunde en milieubeheer; voeding en landbouw; bosbouw, en de daarmee samenhangende producten en diensten; individuen, samenlevingen, culturen en gezondheid; informatie- en communicatietechnologie; materialen, natuurkunde en nanowetenschappen; vervoer en stadsontwikkeling). Op http://www.cost.eu wordt toegelicht wat de beoogde reikwijdte van de verschillende gebieden is.

De indieners wordt verzocht hun onderwerp in een gebied onder te brengen. Interdisciplinaire voorstellen die niet zomaar in één gebied te plaatsen zijn, zijn echter bijzonder welkom en zullen afzonderlijk worden beoordeeld.

Een voorstel moet deelname van onderzoekers uit minimaal vijf COST-landen behelzen. Financiële steun voor een actie van 19 deelnemende landen bedraagt ongeveer 130 000 EUR per jaar, voor normaliter vier jaar, afhankelijk van de beschikbare middelen.

De voorstellen zullen in twee fasen worden beoordeeld. In de voorlopige voorstellen (maximaal 1 500 woorden/3 bladzijden), die moeten worden ingediend via het onlineformulier op http://www.cost.eu/opencall, wordt een kort overzicht van het voorstel en de bedoelde effecten ervan gegeven. De voorstellen die niet aan de subsidiabiliteitscriteria van COST voldoen (bijvoorbeeld omdat financiering van onderzoek wordt gevraagd), zullen worden uitgesloten. De in aanmerking komende voorstellen zullen worden beoordeeld door de desbetreffende Domain Committees, conform de op http://www.cost.eu gepubliceerde criteria. De indieners van de geselecteerde voorlopige voorstellen zullen worden uitgenodigd een volledig voorstel in te dienen. Volledige voorstellen worden middels collegiale toetsing beoordeeld volgens de beoordelingscriteria op http://www.cost.eu/opencall. Normaal gesproken wordt binnen zes maanden na het verstrijken van de uiterste datum van indiening een besluit genomen. Naar verwacht kunnen de acties dan binnen drie maanden van start gaan.

De uiterste datum van indiening voor voorlopige voorstellen is 30 maart 2012, 17.00 uur Brusselse tijd. Voor zo'n 80 volledige voorstellen zal er een uitnodiging volgen voor de definitieve selectie van ongeveer 35 nieuwe acties, afhankelijk van de beschikbare middelen. Op 18 mei 2012 zal er een uitnodiging volgen om de volledige voorstellen uiterlijk op 27 juli 2012 in te dienen. Naar verwacht worden de besluiten genomen in november 2012. De volgende uiterste datum van indiening is gepland op 28 september 2012.

De indieners kunnen voor nadere inlichtingen en hulp contact opnemen met hun nationale COST-coördinator (zie http://www.cost.eu/cnc).

De voorstellen moeten online via de website van het COST-bureau worden ingediend.

De coördinatieactiviteiten van COST worden financieel gesteund via het OTO-kaderprogramma van de EU. Het COST-bureau, dat is opgezet door de Europese Stichting voor Wetenschappen (ESW) en als uitvoerend orgaan voor COST fungeert, verzorgt en beheert het administratieve, wetenschappelijke en technische secretariaat voor COST, haar Domain Committees en acties.