Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6474 — GE/Microsoft/JV) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6474 — GE/Microsoft/JV) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

18.1.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 15/10


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6474 — GE/Microsoft/JV)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 15/08

1.

Op 11 januari 2012 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat General Electric Company („GE”, Verenigde Staten) en Microsoft Corporation („Microsoft”, Verenigde Staten) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over een nieuw opgerichte gemeenschappelijke onderneming („JV”, Verenigde Staten) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

GE: actief in verschillende sectoren over de hele wereld, met name energie, gezondheidszorg, luchtvaart, vervoer, financiën en oplossingen voor particulieren en bedrijven,

Microsoft: ontwerp, ontwikkeling en levering van computersoftware en verstrekking van aanverwante diensten over de hele wereld,

JV: oprichting van een uitbreidbaar gezondheidsplatform dat relevante medische gegevens verzamelt, verwerkt, analyseert en verstrekt en tegelijkertijd geavanceerde analytische eindapparatuur aanbiedt voor artsen en geneeskundigen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentratieverordening(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6474 — GE/Microsoft/JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË