Home

Specifieke oproep tot het indienen van voorstellen — EAC/S02/12 — Erasmus University Charter 2013

Specifieke oproep tot het indienen van voorstellen — EAC/S02/12 — Erasmus University Charter 2013

14.2.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 41/12


SPECIFIEKE OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — EAC/S02/12

Erasmus University Charter 2013

2012/C 41/05

1. Doelstellingen en beschrijving

Het Erasmus University Charter vormt het algemene kader voor de Europese samenwerkingsactiviteiten die een instelling voor hoger onderwijs binnen het Erasmusprogramma kan ontplooien als onderdeel van het programma Een leven lang leren. Alleen instellingen voor hoger onderwijs waaraan dit charter is toegekend, mogen mobiliteit voor studenten en voor onderwijzend en ander personeel organiseren, intensieve taalcursussen en programma's in het kader van Erasmus opzetten, aanvragen voor multilaterale projecten, netwerken en flankerende maatregelen indienen en voorbereidende bezoeken organiseren(1). Het Erasmus University Charter is gebaseerd op het besluit over het programma Een leven lang leren(2) voor de periode van 2007 tot en met 2013. De specifieke doelstellingen van het programma zijn vermeld in artikel 1, lid 3, van het besluit.

2. In aanmerking komende aanvragers

Het Erasmus University Charter is van toepassing op alle instellingen voor hoger onderwijs zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 10, van het besluit.

De aanvragers moeten in een van de volgende landen gevestigd zijn:

de 27 lidstaten van de Europese Unie;

de EER/EVA-landen: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen;

de kandidaat-lidstaten: Turkije, Kroatië en de voormalige Joegoslavische republiek Macedonie;

Zwitserland.

3. Uiterste datum voor het indienen van aanvragen

De uiterste datum voor het indienen van aanvragen voor het Erasmus University Charter is 29 maart 2012.

4. Nadere informatie

De informatie over het Erasmusprogramma en het Erasmus University Charter vindt u op de volgende website:

http://ec.europa.eu/llp

Aanvragen moeten worden ingediend overeenkomstig de richtsnoeren van het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs, audiovisuele media en cultuur die te vinden zijn op de volgende website:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.htm