Home

Notulen van de vergadering van 24 oktober 2011

Notulen van de vergadering van 24 oktober 2011

18.2.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 48/1


Maandag 24 oktober 2011
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 24 OKTOBER 2011

2012/C 48 E/01

Inhoud

1.

Hervatting van de zitting

2.

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

3.

Verklaringen van de Voorzitter

4.

Samenstelling Parlement

5.

Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)

6.

Samenstelling commissies en delegaties

7.

Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten

8.

Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

9.

Verzoekschriften

10.

Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

11.

Regeling van de werkzaamheden

12.

Ingekomen stukken

13.

Mobiliteit en inclusie van mensen met een handicap (debat)

14.

Modernisering van het beleid inzake overheidsopdrachten (debat)

15.

Small Business Act, crisis en mkb (debat)

16.

Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

17.

Bevordering van de mobiliteit van werknemers (korte presentatie)

18.

Het in de dienstenrichtlijn vastgelegd proces van wederzijdse beoordeling (korte presentatie)

19.

Alternatieve geschillenbeslechting in burgerlijke, handels- en familiezaken (korte presentatie)

20.

Mondiale economische beleidsaansturing (korte presentatie)

21.

Situatie van alleenstaande moeders (korte presentatie)

22.

Georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie (korte presentatie)

23.

Forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp (korte presentatie)

24.

Agenda van de volgende vergadering

25.

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 24 OKTOBER 2011

VOORZITTER: Jerzy BUZEK

Voorzitter

1.Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.

2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

Sylvie Goulard en Franck Proust hebben laten weten dat zij tijdens de vergadering van 12 oktober 2011 weliswaar aanwezig waren, maar dat hun naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vergaderingen van 12 oktober 2011 en 13 oktober 2011 worden goedgekeurd.

3.Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter herinnert aan zijn deelname aan de bijeenkomst van gisteren van de Europese Raad in Brussel en vermeldt de belangrijkste gebeurtenissen van deze week, zoals de vergadering van de Eurogroep van woensdag, het bezoek van José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) en Herman Van Rompuy (voorzitter van de Europese Raad) aan het Parlement op donderdag, het debat van morgen over het Europees semester 2011 en het debat en de stemming van woensdag over de begroting van de Unie. De Voorzitter bedankt voorts de deelnemers aan de conferentie over het nieuw meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020, die gisteren heeft plaatsgehad.

De Voorzitter drukt zijn tevredenheid uit over de eerste vrije en democratische verkiezingen die in Tunesië zijn gehouden en is verheugd over het feit dat 90 % van de bevolking aan de stemming heeft deelgenomen onder vreedzame en verantwoordelijke omstandigheden. Hij deelt mee dat hij volgende zondag een officieel bezoek zal brengen aan het land en er ook de verkiezingswaarnemersmissie van de Unie zal ontmoeten..

De Voorzitter herinnert aan het einde van meer dan vier decennia dictatoriaal regime in Libië en verzoekt het land een nieuw politiek systeem te ontwikkelen dat gebaseerd is op de rechtsstaat en de eerbiediging van de fundamentele vrijheden voor alle burgers. Hij deelt mee dat hij zaterdag een officieel bezoek zal brengen aan Libië om er de meest dringende kwesties te bespreken.

De Voorzitter is ingenomen met de afkondiging van het definitief staakt-het-vuren door de ETA, wijst erop dat dit de ontmanteling van de terroristische organisatie en de overdracht van de wapens zou moeten inhouden en betuigt zijn medeleven met de families van de 829 slachtoffers van meer dan veertig jaar terroristische activiteit.

De Voorzitter zegt mee te voelen met het leed van het Turkse volk als gevolg van de aardbeving die Turkije deze zondag heeft getroffen en waarbij 200 doden zijn gevallen, en condoleert namens het Parlement de families van de slachtoffers. Het Parlement neemt een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de slachtoffers.

4.Samenstelling Parlement

De bevoegde Zweedse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Kent Johansson tot lid van het Parlement, ter vervanging van Lena Ek, met ingang van 18 oktober 2011.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Kent Johansson, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

5.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)

De bevoegde commissie heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

Rectificatie (P7_TA-PROV(2011)0408(COR01)) op de resolutie van het Europees Parlement van 27 september 2011 over de verkeersveiligheid in Europa 2011-2020 (P7_TA-PROV(2011)0408 – (2010/2235(INI)) – TRAN)

Overeenkomstig artikel 216, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen achtenveertig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie is beschikbaar op de website Séance en direct.

*

* *

Het woord wordt gevoerd door Jörg Leichtfried over de verdeling van de plaatsen in de vergaderzaal.

6.Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE, ALDE en GUE/NGL-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie BUDG: Potito Salatto

Commissie ITRE: Kent Johansson

Commissie AFCO: Giuseppe Gargani in de plaats van Potito Salatto

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico: Mikael Gustafsson

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Mikael Gustafsson

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten

De Voorzitter deelt mede dat hij woensdag tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten zal ondertekenen (artikel 74 van het Reglement):

Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen en leninggaranties voor projecten buiten de Unie en houdende intrekking van Besluit nr. 633/2009/EG (00060/2011/LEX - C7-0357/2011 - 2010/0101(COD));

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (00022/2011/LEX - C7-0361/2011 - 2009/0089(COD));

Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (00043/2011/LEX - C7-0362/2011 - 2008/0028(COD));

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen (00044/2011/LEX - C7-0363/2011 - 2008/0062(COD));

Besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de lijst van reisdocumenten waarmee de houder de buitengrenzen kan overschrijden en waarin een visum kan worden aangebracht en betreffende de invoering van een mechanisme voor het opstellen van deze lijst (00042/2011/LEX - C7-0364/2011 - 2010/0325(COD));

Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (00034/2011/LEX - C7-0366/2011 - 2010/0363(COD));

Besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang tot de overheidsdienst (publiek gereguleerde dienst) die wordt aangeboden door het wereldwijde satellietnavigatiesysteem dat is ingevoerd door het Galileo-programma (00040/2011/LEX - C7-0367/2011 - 2010/0282(COD));

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (00037/2011/LEX - C7-0368/2011 - 2010/0039(COD));

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (00026/2011/LEX - C7-0369/2011 - 2008/0196(COD)).

8.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van juli 2011 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, is beschikbaar op de website „Séance en direct”.

9.Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 201, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 3 oktober 2011

Bertrand De Kermel (Comité Pauvreté Politique) (nr. 0982/2011); Robert Caron (nr. 0983/2011); Gergő Kogler (nr. 0984/2011);

Op 11 oktober 2011

(Naam vertrouwelijk) (132 ondertekenaars) (nr. 0985/2011); Alberto Peña Guillén (nr. 0986/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 0987/2011); Pablo Manuel Simón Tejera (nr. 0988/2011); Tibor Gábor (S.C. Style Model S.R.L.) (nr. 0989/2011); María Pilar Pérez García (nr. 0990/2011); Svilen Radev (Agrobuls Lda) (nr. 0991/2011); José Elías Díez Sánchez (nr. 0992/2011); Víctor Manuel Izquierdo Pérez (nr. 0993/2011); Sandu Emil Viorel (nr. 0994/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 0995/2011); Patric Lausch (nr. 0996/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 0997/2011); Ion István (nr. 0998/2011); Giovanni Sudano (nr. 0999/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1000/2011); Evren Cavdir (nr. 1001/2011); John Parsons (Costa del Sol Action Group) (nr. 1002/2011); Francesco Previte (Cristiani per Servire) (nr. 1003/2011); Giorgio Morotti (Comitato Rio Cortino) (nr. 1004/2011); Alexander Sadovski (nr. 1005/2011);

Op 21 oktober 2011

Wilhelm Josef Mahr (nr. 1006/2011); Stefan Juranek (nr. 1007/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1008/2011); Michael Helming (nr. 1009/2011); Karol Jersak (nr. 1010/2011); Jens Wiedenmann (42 ondertekenaars) (nr. 1011/2011); Miroslaw J. Drejza (nr. 1012/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1013/2011); Hubler Werner (nr. 1014/2011); Marcus Wegner (nr. 1015/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1016/2011); Wojciech Szeląg (Dębki nie są odnawialne) (nr. 1017/2011); Till Rübenstrunk (nr. 1018/2011); Andrea Lehmann (nr. 1019/2011); Karl-Heinz Westphal (nr. 1020/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1021/2011); Günter Dillikrath (nr. 1022/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1023/2011); Dariusz Bańdo (nr. 1024/2011); Thorsten Kehrmann (nr. 1025/2011); Gredo Förster (nr. 1026/2011); Brygida Sobotka (nr. 1027/2011); Clemens Jaeckel (nr. 1028/2011); Boris Kogatov (nr. 1029/2011); Joan Simmons (nr. 1030/2011); Luigi Coda (nr. 1031/2011); Antonio Giangrande (Associazione contro tutte le mafie) (nr. 1032/2011); Pauline Margaret Stewart (nr. 1033/2011); Andrea Moretti (nr. 1034/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1035/2011); Stuart Spooner (Bangors Green Residents Association) (nr. 1036/2011); Maria Damyanova (Association Life for Krumovgrad) (nr. 1037/2011); Anouk Delafortrie (WWF European Policy Office) (nr. 1038/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1039/2011); Simone Lisoni (nr. 1040/2011); Marielle Lacarin (Association Fibrothon) (49 ondertekenaars) (nr. 1041/2011); Reinhard Uhrig (Global 2000 friends of the earth Austria) (nr. 1042/2011); Emanuel Ardelean (nr. 1043/2011); Joanna Swabe (Humane Society International European Union) (22 ondertekenaars) (nr. 1044/2011); Constantinos Aivaliotis (The Hellenic Parliament) (nr. 1045/2011); L Knoops (nr. 1046/2011); Rudolfne Buda (nr. 1047/2011); Nathalie Luthold (nr. 1048/2011); Reino Mereküla (nr. 1049/2011); Thibault Legroux (nr. 1050/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1051/2011); C. Saturnin Dossou-yovo (nr. 1052/2011); Konstantinos Aivaliotis (The Hellenic Parliament) (nr. 1053/2011); Jan Fabisik (nr. 1054/2011); (naam vertrouwelijk) (42 ondertekenaars) (nr. 1055/2011); Francisco Javier Martínez López (2959 ondertekenaars) (nr. 1056/2011); Leontin Aslau (Societatea Comerciala Corleone SRL) (nr. 1057/2011); Juan Vergara (nr. 1058/2011); Joan Cirera PLanas („Basta Ja! Perjudicats per la Llei de Costas de Balears”) (nr. 1059/2011); Diego Albarracín Uxó (nr. 1060/2011); María Ángeles Blas Osorio (nr. 1061/2011); Mihaela Simedre Loredana (nr. 1062/2011); Celestino Huete Martínez (Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro) (nr. 1063/2011); Ramón Rodríguez Viñals (Panacex) (nr. 1064/2011); Stefco Vodenicharov (nr. 1065/2011); Ramoó Juan Vivero Blas (nr. 1066/2011); Les Verts Bretagne Europe Ecologie (Europa Ekologiez Ar re C'hlas) (2 ondertekenaars) (nr. 1067/2011).

10.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden:

1)

mondelinge vragen (artikel 115 van het Reglement)

(O-000184/2011) van Edite Estrela, namens de Commissie FEMM, aan de Raad: Stand van de richtlijn moederschapsverlof (B7-0623/2011);

(O-000188/2011) van Mara Bizzotto, Niki Tzavela en Rolandas Paksas, namens de EFD-Fractie, aan de Commissie: Small Business Act, crisis en mkb (B7-0624/2011);

(O-000219/2011) van Sharon Bowles en Pervenche Berès, namens de Commissie ECON, aan de Raad: Europees Semester 2011 - Eerste lessen (B7-0625/2011);

(O-000220/2011) van Sharon Bowles en Pervenche Berès, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Europees Semester 2011 - Eerste lessen (B7-0626/2011);

(O-000231/2011) van Roberta Angelilli, Simon Busuttil, Manfred Weber en Salvatore Iacolino, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Informatie over de uitvoering van in de Europese Unie beoogde maatregelen - Programma inzake de rechten van het kind (B7-0627/2011);

(O-000214/2011) van Jo Leinen, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Het gevaar van antimicrobiële resistentie voor de volksgezondheid (B7-0633/2011);

(O-000215/2011) van Jo Leinen, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Gevaren voor de volksgezondheid ten gevolg van antimicrobiële resistentie (B7-0634/2011);

(O-000229/2011) van Sharon Bowles, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Verenigbaarheid van de Duitse en Britse belastingovereenkomsten met Zwitserland met de EU-Richtlijn betreffende belastingheffing op spaargelden (B7-0635/2011);

(O-000238/2011) van Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie, Nadja Hirsch, Renate Weber, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Sarah Ludford, Jens Rohde, Louis Michel en Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Antonio Masip Hidalgo, namens de S&D-Fractie, Georgios Papanikolaou, namens de PPE-Fractie, en Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Raad: Vaststelling van een gemeenschappelijk EU-programma voor hervestiging (B7-0636/2011);

(O-000273/2011) van Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Sarah Ludford, Nadja Hirsch en Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Rechten van kinderen in de EU (B7-0637/2011);

(O-000276/2011) van Jürgen Creutzmann, Fiona Hall, Michael Theurer en Andrea Zanoni, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Aanpak tekortkomingen bij de uitvoering van kmo-test (B7-0638/2011).

2)

schriftelijke verklaringen ter inschrijving in het register (artikel 123 van het Reglement)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström en Artur Zasada, over de teruggave van het afgesloten deel van Famagusta aan de rechtmatige bewoners (0042/2011).

11.Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van oktober II (PE 437.262/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 140 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om een nieuw punt op de agenda in te schrijven om 15.00 uur: „Verklaringen van de Raad en de Commissie over de stand van de onderhandelingen in de Europese Raad inzake de economische crisis”.

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht en Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, die het steunt.

Het Parlement willigt het verzoek in.

De vergadering zal tot 22.00 uur duren.

Woensdag en donderdag

Geen wijzigingen.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

*

* *

Het woord wordt gevoerd door Astrid Lulling over de opportuniteit van het op de agenda van dinsdag geplande debat over de „Stand van de richtlijn moederschapsverlof” (punt 75 PDOJ) (De Voorzitter antwoordt dat hij de kwestie zal onderzoeken).

12.Ingekomen stukken

De volgende verslagen zijn ontvangen van de parlementaire commissies:

***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 485/2008 van de Raad inzake de door de lidstaten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds (COM(2010)0761 - C7-0002/2011 - 2010/0366(COD)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 165/94 en (EG) nr. 78/2008 van de Raad (COM(2010)0745 - C7-0429/2010 - 2010/0365(COD)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

***I Verslag Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 834/2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten. (COM(2010)0759 - C7-0001/2011 - 2010/0364(COD)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Verslag inzake het vierde forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp (2011/2145(INI)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Cristian Dan Preda (A7-0313/2011)

* Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (herschikking) (COM(2010)0784 - C7-0030/2011 - 2010/0387(CNS)) - Commissie ECON - Rapporteur: Sven Giegold (A7-0314/2011)

Verslag over de werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU in 2010 (2011/2120(INI)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Filip Kaczmarek (A7-0315/2011)

*** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst inzake satellietnavigatie tussen de Europese Unie en haar lidstaten en het Koninkrijk Noorwegen (11114/2011 - C7-0184/2011 - 2011/0033(NLE)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Herbert Reul (A7-0316/2011)

Verslag over de situatie van alleenstaande moeders (2011/2049(INI)) - Commissie FEMM - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0317/2011)

Verslag over de agenda voor nieuwe vaardigheden en banen (2011/2067(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Regina Bastos (A7-0320/2011)

Verslag over mondiale economische beleidsaansturing (2011/2011(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Gunnar Hökmark (A7-0323/2011)

Verslag over het in de dienstenrichtlijn vastgelegde proces van wederzijdse beoordeling (2011/2085(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Małgorzata Handzlik (A7-0324/2011)

***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de jaarlijkse begroting van de Unie (COM(2010)0815 - C7-0016/2011 - 2010/0395(COD)) - Commissie BUDG - Rapporteurs: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0325/2011)

Verslag betreffende modernisering van het beleid inzake overheidsopdrachten (2011/2048(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Heide Rühle (A7-0326/2011)

Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, afdeling II – Raad (SEC(2010)0963[[03]] - C7-0213/2010 - 2010/2144(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Crescenzio Rivellini (A7-0328/2011)

Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2009 (SEC(2010)0963[[17]] - C7-0233/2010 - 2010/2173(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0329/2011)

Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2009 (SEC(2010)0963[[26]] - C7-0241/2010 - 2010/2181(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0330/2011)

*** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en het GPS-navigatiesysteem en verwante toepassingen tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds (11117/2011 - C7-0185/2011 - 2011/0054(NLE)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Herbert Reul (A7-0332/2011)

Verslag over georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie (2010/2309(INI)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Sonia Alfano (A7-0333/2011)

Verslag over de staat van de uitvoering van de EU-strategie voor Centraal-Azië (2011/2008(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011)

Verslag over alternatieve geschillenbeslechting in burgerlijke, handels- en familiezaken (2011/2117(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: Diana Wallis (A7-0343/2011)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2011 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden (13991/2011 - C7-0244/2011 - 2011/2131(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Helga Trüpel (A7-0346/2011)

***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende banden voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan alsmede betreffende de montage ervan (gecodificeerde tekst) (COM(2011)0120 - C7-0071/2011 - 2011/0053(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A7-0349/2011)

Verslag over demografische verandering en de gevolgen daarvan voor het toekomstig cohesiebeleid van de EU (2010/2157(INI)) - Commissie REGI - Rapporteur: Kerstin Westphal (A7-0350/2011)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ten behoeve van de EU 2020-strategie en het Europees nabuurschapsbeleid, overeenkomstig punt 27 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2011)0373 - C7-0164/2011 - 2011/2126(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Reimer Böge (A7-0353/2011)

Verslag over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, zoals gewijzigd door de Raad - alle afdelingen (13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteurs: José Manuel Fernandes, Francesca Balzani (A7-0354/2011)

*** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische dienst Douane en grensbescherming (09825/2011 - C7-0304/2011 - 2011/0126(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Sophia in 't Veld (A7-0364/2011).

13.Mobiliteit en inclusie van mensen met een handicap (debat)

Verslag over mobiliteit en inclusie van mensen met een handicap en de Europese strategie voor mensen met een handicap 2010-2020 [2010/2272(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Ádám Kósa (A7-0263/2011)

Ádám Kósa leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dacian Cioloș (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Oreste Rossi (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Edit Bauer (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Giles Chichester (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Regina Bastos, namens de PPE-Fractie, Vilija Blinkevičiūtė, namens de S&D-Fractie, Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Frank Vanhecke, niet-fractiegebonden lid, Elisabetta Gardini, Kinga Göncz, Marina Yannakoudakis en Mikael Gustafsson.

VOORZITTER: Diana WALLIS

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness, Antigoni Papadopoulou en Richard Falbr.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Katarína Neveďalová, Catherine Bearder, Rosa Estaràs Ferragut, Olga Sehnalová, Janusz Wojciechowski en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Dacian Cioloș en Ádám Kósa.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 25.10.2011.

14.Modernisering van het beleid inzake overheidsopdrachten (debat)

Verslag over de modernisering van het beleid inzake overheidsopdrachten [2011/2048(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Heide Rühle (A7-0326/2011)

Heide Rühle geeft een toelichting.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Kader Arif (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Bart Staes (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Julie Girling (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Åsa Westlund (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Vicky Ford (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Ramona Nicole Mănescu (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Frank Engel, namens de PPE-Fractie, Bernadette Vergnaud, namens de S&D-Fractie, Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie, Malcolm Harbour, namens de ECR-Fractie, Mikael Gustafsson, namens de GUE/NGL-Fractie, Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, Andreas Schwab, Marc Tarabella, Edvard Kožušník, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, Anna Maria Corazza Bildt, Pervenche Berès, Amalia Sartori, António Fernando Correia De Campos, Regina Bastos en Toine Manders.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, María Irigoyen Pérez, João Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Judith A. Merkies en Niki Tzavela.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier en Heide Rühle.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 25.10.2011.

15.Small Business Act, crisis en mkb (debat)

Mondelinge vraag (O-000188/2011) van Mara Bizzotto, Niki Tzavela en Rolandas Paksas, namens de EFD-Fractie, aan de Commissie: Small Business Act, crisis en mkb (B7-0624/2011)

Mondelinge vraag (O-000276/2011) van Jürgen Creutzmann, Fiona Hall, Michael Theurer en Andrea Zanoni, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Aanpak tekortkomingen bij de uitvoering van kmo-test (B7-0638/2011)

Niki Tzavela licht de mondelinge vraag toe. B7-0624/2011.

VOORZITTER: Rainer WIELAND

Ondervoorzitter

Michael Theurer licht de mondelinge vraag toe. B7-0638/2011.

Michel Barnier (lid van de Commissie) beantwoordt de mondelinge vragen.

Het woord wordt gevoerd door Bendt Bendtsen, namens de PPE-Fractie, Patrizia Toia, namens de S&D-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een „blauwe kaart”-vraag van Hans-Peter Martin, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-fractiegebonden lid, Pilar del Castillo Vera, Judith A. Merkies, Pat the Cope Gallagher, Evžen Tošenovský, Claudio Morganti, Andrew Henry William Brons, Amalia Sartori, George Sabin Cutaș, Niccolò Rinaldi, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš en Seán Kelly.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik, Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan, Kay Swinburne en Ildikó Gáll-Pelcz.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier.

Het debat wordt gesloten.

16.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 150 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Eduard Kukan, Vilija Blinkevičiūtė, Izaskun Bilbao Barandica, Kay Swinburne, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Claudio Morganti, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, George Sabin Cutaș, Pat the Cope Gallagher, Tatjana Ždanoka, Bairbre de Brún en András Gyürk.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI

Ondervoorzitter

Vasilica Viorica Dăncilă, Jarosław Kalinowski, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Georgios Toussas, Ilda Figueiredo, Seán Kelly, Cristian Dan Preda, Corina Crețu, Cătălin Sorin Ivan, Eider Gardiazábal Rubial, Luís Paulo Alves, Corneliu Vadim Tudor en Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

17.Bevordering van de mobiliteit van werknemers (korte presentatie)

Verslag over bevordering van de mobiliteit van werknemers in de Europese Unie [2010/2273(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Traian Ungureanu (A7-0258/2011)

Traian Ungureanu geeft een toelichting.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Iliana Ivanova, Vilija Blinkevičiūtė, Emilie Turunen, Andrea Češková en Ilda Figueiredo.

Het woord wordt gevoerd door László Andor (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 25.10.2011.

18.Het in de dienstenrichtlijn vastgelegd proces van wederzijdse beoordeling (korte presentatie)

Verslag over het in de dienstenrichtlijn vastgelegd proces van wederzijdse beoordeling [2011/2085(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Małgorzata Handzlik (A7-0324/2011)

Małgorzata Handzlik geeft een toelichting.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan, Katarína Neveďalová, Monika Flašíková Beňová, María Irigoyen Pérez en Ilda Figueiredo.

Het woord wordt gevoerd door László Andor (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.12 van de notulen van 25.10.2011.

19.Alternatieve geschillenbeslechting in burgerlijke, handels- en familiezaken (korte presentatie)

Verslag over alternatieve geschillenbeslechting in burgerlijke, handels- en familiezaken [2011/2117(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Diana Wallis (A7-0343/2011)

Diana Wallis geeft een toelichting.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Alajos Mészáros, Zuzana Roithová, Elena Băsescu, Silvia Costa, Monika Flašíková Beňová, Anna Záborská en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 25.10.2011.

20.Mondiale economische beleidsaansturing (korte presentatie)

Verslag over mondiale economische beleidsaansturing [2011/2011(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A7-0323/2011)

Gunnar Hökmark geeft een toelichting.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Elena Băsescu, Ildikó Gáll-Pelcz, Monika Flašíková Beňová, Edward Scicluna, João Ferreira en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.13 van de notulen van 25.10.2011.

21.Situatie van alleenstaande moeders (korte presentatie)

Verslag over de situatie van alleenstaande moeders [2011/2049(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0317/2011)

Barbara Matera geeft een toelichting.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Edit Bauer, Anna Záborská, Zuzana Roithová, Silvia Costa, Monika Flašíková Beňová, Katarína Neveďalová, Andrea Češková en Danuta Jazłowiecka.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.14 van de notulen van 25.10.2011.

22.Georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie (korte presentatie)

Verslag over georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie [2010/2309(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sonia Alfano (A7-0333/2011)

Sonia Alfano geeft een toelichting.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Salvatore Iacolino, Anna Záborská, Silvia Costa, Monika Flašíková Beňová, Jan Philipp Albrecht en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.15 van de notulen van 25.10.2011.

23.Forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp (korte presentatie)

Verslag inzake het vierde forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp [2011/2145(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A7-0313/2011)

Cristian Dan Preda geeft een toelichting.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Elena Băsescu en Ricardo Cortés Lastra.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.16 van de notulen van 25.10.2011.

24.Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 473.262/OJMA).

25.Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.35 uur gesloten.

Klaus Welle

Secretaris-generaal

Jerzy Buzek

Voorzitter


Maandag 24 oktober 2011
PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boștinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bușoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Crețu, Cronberg, Cutaș, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Hartong, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Neynsky, Nicholson, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Zver, Zwiefka