Home

Notulen van de vergadering van 14 november 2011

Notulen van de vergadering van 14 november 2011

28.2.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 59/1


Maandag 14 november 2011
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2011

2012/C 59 E/01

Inhoud

1.

Hervatting van de zitting

2.

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

3.

Verklaringen van de Voorzitter

4.

Verzoek om urgentverklaring

5.

Verenigbaarheid van de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak met het handvest van de grondrechten van de Europoese Unie

6.

Samenstelling fracties

7.

Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten

8.

Ingekomen stukken

9.

Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

10.

Vervallen schriftelijke verklaringen

11.

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

12.

Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

13.

Kredietoverschrijvingen

14.

Verzoekschriften

15.

Regeling van de werkzaamheden

16.

Europese spoorwegruimte ***I (debat)

17.

Toepassing van de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties (2005/36/EG) (debat)

18.

Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

19.

Consumentenbeleid (korte presentatie)

20.

Onlinegokken (korte presentatie)

21.

Gezondheid van honingbijen en de bijenteelt (korte presentatie)

22.

Demografische veranderingen en de gevolgen daarvan voor het cohesiebeleid (korte presentatie)

23.

Regels voor overheidssteun voor diensten van algemeen economisch belang (korte presentatie)

24.

Agenda van de volgende vergadering

25.

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2011

VOORZITTER: Jerzy BUZEK

Voorzitter

1.Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.

2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

*

* *

Silvana Koch-Mehrin was tijdens de vergadering van 23 november 2009 weliswaar aanwezig, maar haar naam staat niet op de presentielijst.

3.Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de aardbeving die de afgelopen week opnieuw Turkije heeft getroffen. Hij betuigt de solidariteit van het Parlement met Turkije.

De Voorzitter spreekt over de overstromingen van de afgelopen week in Zuid-Frankrijk en Italië. Hij betuigt de solidariteit van het Parlement met de getroffenen en de families van de slachtoffers.

De Voorzitter deelt mee dat hij eind oktober in Libië is geweest. Daar heeft hij ontmoetingen gehad met de president, de ministers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Er is gesproken over de opbouw van de democratie en de ontwikkeling van de markteconomie. De Voorzitter is eveneens in Tunesië geweest, waar hij de president van de Centrale bank heeft ontmoet, alsmede de eerste minister en de leiders van de vier grote politieke partijen. Er is gesproken over het creëren van een rechtstaat in een open maatschappij. De Voorzitter geeft ook informatie over zijn recente bezoeken aan de westelijke Balkanlanden.

De Voorzitter wijst op het belang van het debat van prioritair belang van woensdag over de economische beleidsaansturing, tijdens welk de voorzitters van de Europese Raad, de Commissie en de Eurogroep verklaringen zullen afleggen.

De Voorzitter deelt mee dat vandaag het Parlement van de jongeren van de EuroMed Scola, waaraan is deeelgenomen door jongeren uit veertig landen, is afgesloten.

De Voorzitter verzoekt de leden deel te nemen aan een conferentie over de mensenrechten, die plaatsvindt op 23 november 2011 in het Europees Parlement. Het gaat om een conferentie op hoog niveau, waaraan wordt deelgenomen door de twaalf winnaars van de Sacharov-prijs.

De Voorzitter gedenkt namens het Parlement Willy De Clercq, voormalig lid van het Parlement, lid van de Commissie en vicepremier van België. Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.

4.Verzoek om urgentverklaring

Verzoek van de Raad om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 142 van het Reglement) voor:

Voorstel voor een Besluit van de Raad houdende goedkeuring, namens de Europese Unie, van een verklaring inzake de toekenning van vangstmogelijkheden in wateren van de EU aan vissersvaartuigen die de vlag van de Bolivariaanse Republiek Venezuela voeren in de exclusieve economische zone voor de kust van Frans Guyana [C7-0121/2011 - 08202/2011 - 2010(0392)NLE]

Motivering van het verzoek om urgentverklaring: noodzaak om de continuïteit te garanderen van de activiteiten die onder dit voorstel vallen.

Het Parlement zal zich aan het begin van de vergadering van morgen over de toepassing van de urgentieprocedure moeten uitspreken.

5.Verenigbaarheid van de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak met het handvest van de grondrechten van de Europoese Unie

De Voorzitter heeft een verzoek ontvangen van de Verts/ALE-fractie om de verenigbaarheid van de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak met het handvest van de grondrechten van de Europoese Unie te verifiëren.

Overeenkomstig artikel 36, lid 2, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de commissie die bevoegd is voor de interpretatie van het handvest, namelijk de de Commissie LIBE.

6.Samenstelling fracties

Frank Vanhecke heeft zich met ingang van 9 november 2011 aangesloten bij de EFD-Fractie.

7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten

De Voorzitter deelt mede dat hij woensdag tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten zal ondertekenen (artikel 74 van het Reglement):

Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een actie van de Europese Unie voor het Europees erfgoedlabel (00062/2011/LEX - C7-0416/2011 - 2010/0044(COD))

Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden (00031/2011/LEX - C7-0415/2011 - 2010/0281(COD))

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid (00030/2011/LEX - C7-0414/2011 - 2010/0280(COD))

Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in het eurogebied (00029/2011/LEX - C7-0413/2011 - 2010/0279(COD))

Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de effectieve handhaving van het begrotingstoezicht in het eurogebied (00028/2011/LEX - C7-0412/2011 - 2010/0278(COD))

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG wat betreft de voorschriften voor motoren die in het kader van de flexibele regeling in de handel zijn gebracht (00045/2011/LEX - C7-0411/2011 - 2010/0195(COD))

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2000/25/EG wat de toepassing van emissiefasen op smalspoortrekkers betreft (00053/2011/LEX - C7-0410/2011 - 2011/0002(COD))

Besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de inschrijving door de Europese Unie op nieuwe aandelen in het kapitaal van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) ingevolge het besluit dit kapitaal te verhogen (00049/2011/LEX - C7-0409/2011 - 2011/0014(COD))

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG en 2009/138/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat (00039/2011/LEX - C7-0408/2011 - 2010/0232(COD))

Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van bepaalde richtsnoeren op het gebied van door de overheid gesteunde exportkredieten en tot intrekking van Beschikkingen 2001/76/EG en 2001/77/EG van de Raad (00046/2011/LEX - C7-0407/2011 - 2006/0167(COD))

Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van de eurozone (00018/2011/LEX - C7-0406/2011 - 2010/0204(COD))

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van een aantal achterhaalde rechtshandelingen van de Raad op het terrein van de gemeenschappelijke handelspolitiek (00035/2011/LEX - C7-0405/2011 - 2010/0369(COD))

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 378/2007 van de Raad wat betreft de regels voor de uitvoering van een vrijwillige modulatie van de rechtstreekse betalingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (00036/2011/LEX - C7-0404/2011 - 2010/0372(COD))

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (00038/2011/LEX - C7-0403/2011 - 2008/0249(COD))

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van een aantal achterhaalde rechtshandelingen van de Raad op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (00033/2011/LEX - C7-0402/2011 - 2010/0368(COD))

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 429/73 van de Raad tot vaststelling van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn bij de invoer in de Gemeenschap van bepaalde onder Verordening (EEG) nr. 1059/69 vallende goederen van oorsprong uit Turkije (00032/2011/LEX - C7-0401/2011 - 2010/0367(COD))

8.Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1)

van de parlementaire commissies

1.1)

verslagen

* Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek door middel van eigen acties uit te voeren specifieke programma ter tenuitvoerlegging van het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (2012 tot en met 2013) (COM(2011)0074 - C7-0078/2011 - 2011/0044(NLE)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Jan Březina (A7-0340/2011)

*** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Europese Unie tot het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, wat betreft de artikelen 10 en 11 (08663/2011[[02]] - C7-0143/2011 - 2003/0132B(NLE)) - Commissie JURI - Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A7-0341/2011)

Verslag over onlinegokken op de interne markt (2011/2084(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Jürgen Creutzmann (A7-0342/2011)

*** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, inzake de sluiting van de Overeenkomst betreffende de totstandbrenging van een Europese gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (09185/2011 - C7-0124/2011 - 2010/0186(NLE)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Thomas Ulmer (A7-0344/2011)

* Verslag over het voorstel voor een verordening (Euratom) van de Raad tot vaststelling van de regels voor deelname van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan acties onder contract ingevolge het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en voor de verspreiding van onderzoeksresultaten (2012-2013) (COM(2011)0071 - C7-0076/2011 - 2011/0045(NLE)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Jan Březina (A7-0345/2011)

*** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de sluiting van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds (09189/2011 - C7-0122/2011 - 2010/0180(NLE)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Olga Sehnalová (A7-0347/2011)

***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad strekkende tot het coördineren van de waarborgen welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van artikel 54, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken (herschikking) (COM(2011)0029 - C7-0037/2011 - 2011/0011(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A7-0348/2011)

Verslag over gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement (2011/2151(INI)) - Commissie FEMM - Rapporteur: Mikael Gustafsson (A7-0351/2011)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het enquêterecht van het Europees Parlement en tot intrekking van Besluit 95/167/EG, Euratom, EGKS van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (2009/2212(INI)) - Commissie AFCO - Rapporteur: David Martin (A7-0352/2011)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende insolventieprocedures in het kader van het vennootschapsrecht van de EU (2011/2006(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A7-0355/2011)

*** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Europese Unie tot het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, met uitzondering van de artikelen 10 en 11 (08663/2011[[01]] - C7-0142/2011 - 2003/0132A(NLE)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Brian Simpson (A7-0356/2011)

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten in de Canarische eilanden (COM(2011)0259 - C7-0146/2011 - 2011/0111(CNS)) - Commissie REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0357/2011)

* Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het door middel van acties onder contract uit te voeren specifieke programma ter tenuitvoerlegging van het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (2012 - 2013) (COM(2011)0073 - C7-0075/2011 - 2011/0043(NLE)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Jan Březina (A7-0358/2011)

Verslag over de gezondheid van honingbijen en de problemen van de bijenteeltsector (2011/2108(INI)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Csaba Sándor Tabajdi (A7-0359/2011)

* Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (2012-2013) (COM(2011)0072 - C7-0077/2011 - 2011/0046(NLE)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Jan Březina (A7-0360/2011)

Verslag over de bestrijding van illegale visserij op mondiaal niveau - de rol van de EU (2010/2210(INI)) - Commissie PECH - Rapporteur: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

Verslag over bestrijding van voortijdig schoolverlaten (2011/2088(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Mary Honeyball (A7-0363/2011)

Verslag over handels- en investeringsbelemmeringen (2011/2115(INI)) - Commissie INTA - Rapporteur: Robert Sturdy (A7-0365/2011)

Verslag over de Europese cinema in het digitale tijdperk (2010/2306(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Piotr Borys (A7-0366/2011)

***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van één Europese spoorwegruimte (herschikking) (COM(2010)0475 - C7-0268/2010 - 2010/0253(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Debora Serracchiani (A7-0367/2011)

Verslag over steun van de EU voor het Internationaal Strafhof: aangaan van uitdagingen en overwinnen van moeilijkheden (2011/2109(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011)

Verslag over een nieuwe strategie voor consumentenbeleid (2011/2149(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0369/2011)

Verslag over het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting (2011/2052(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Frédéric Daerden (A7-0370/2011)

Verslag over de hervorming van de EU-staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch belang (2011/2146(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Peter Simon (A7-0371/2011)

Verslag over de uitvoering van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (2011/2024(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Emma McClarkin (A7-0373/2011)

Verslag met de aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de EDEO betreffende de onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Georgië (2011/2133(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Krzysztof Lisek (A7-0374/2011)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/019 IE/Bouwnijverheid 41, Ierland) (COM(2011)0617 - C7-0313/2011 - 2011/2252(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0375/2011)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/020 IE/Bouwnijverheid 43, Ierland) (COM(2011)0618 - C7-0314/2011 - 2011/2253(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0376/2011)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/021 IE/Bouwnijverheid 71, Ierland) (COM(2011)0619 - C7-0315/2011 - 2011/2254(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0377/2011)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas uit Griekenland) (COM(2011)0580 - C7-0255/2011 - 2011/2200(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0378/2011)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/001 AT/Niederösterreich - Oberösterreich uit Oostenrijk) (COM(2011)0579 - C7-0254/2011 - 2011/2199(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0379/2011)

1.2)

aanbevelingen voor de tweede lezing

***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt, door de Raad in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een actie van de Europese Unie voor het Europees erfgoedlabel (10303/1/2011 - C7-0236/2011 - 2010/0044(COD)) - Commissie CULT - Rapporteur: Chrysoula Paliadeli (A7-0331/2011)

***II Aanbeveling voor de tweede lezing inzake het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (Herschikking) (07906/2/2011 - C7-0250/2011 - 2008/0241(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Karl-Heinz Florenz (A7-0334/2011)

2)

van de leden, ontwerpresoluties (artikel 120 van het Reglement)

Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie over ruimtelijke ordening, toezicht op hydrogeologische risicosituaties, oprichting van een fonds voor de sanering van beddingen van rivieren en hun zijrivieren en oprichting van een Europees centrum voor gegevensverzameling (B7-0573/2011)

verwezen naar

ten principale: ENVI

Heinz K. Becker, Evelyn Regner en Angelika Werthmann. Ontwerpresolutie over de onderwijsdoelstellingen van de Europese Unie (B7-0575/2011)

verwezen naar

ten principale: CULT

advies: EMPL

Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over het verplichte gebruik van de „vingerafdruk” voor tafeldruiven (B7-0585/2011)

verwezen naar

ten principale: AGRI

advies: ENVI

Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over het waarborgen van de veiligheid bij demonstraties en marsen (B7-0586/2011)

verwezen naar

ten principale: LIBE

9.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden:

1)

mondelinge vragen (artikel 115 van het Reglement)

(O-000216/2011) van Jo Leinen, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Conferentie over klimaatverandering in Durban (COP 17) (B7-0639/2011);

(O-000217/2011) van Jo Leinen, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Conferentie over klimaatverandering in Durban (COP 17) (B7-0640/2011);

(O-000243/2011) van Herbert Reul, namens de Commissie ITRE, aan de Raad: Een open internet en netneutraliteit in Europa (B7-0641/2011);

(O-000248/2011) van Michèle Striffler, namens de Commissie DEVE, aan de Raad: Verslag over de verantwoordingsplicht van de EU inzake ontwikkelingsfinanciering (2011) (B7-0642/2011);

(O-000249/2011) van Michèle Striffler, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Verslag over de verantwoordingsplicht van de EU inzake ontwikkelingsfinanciering (B7-0643/2011);

(O-000259/2011) van Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt en Ioan Enciu, namens de S&D-Fractie, aan de Raad: Situatie van de Roma in de lidstaten (B7-0644/2011);

(O-000260/2011) van Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt en Ioan Enciu, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Situatie van de Roma in de lidstaten (B7-0645/2011);

(O-000274/2011) van Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev en Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, aan de Raad: Discriminatie en vervolging van Roma in EU-lidstaten - EU-kaderstrategie, richtsnoeren en maatregelen (B7-0646/2011);

(O-000275/2011) van Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev en Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Discriminatie en vervolging van Roma in EU-lidstaten - EU-kaderstrategie, richtsnoeren en maatregelen (B7-0647/2011);

(O-000226/2011) van Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Bușoi, Klaus-Heiner Lehne en Niki Tzavela, aan de Commissie: Modernisering van de btw-wetgeving ter stimulering van de digitale interne markt (B7-0648/2011);

(O-000236/2011) van Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli en Malika Benarab-Attou, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Raad: Rechten van Roma in de EU - aanpak van zigeunerhaat (B7-0649/2011);

(O-000237/2011) van Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli en Malika Benarab-Attou, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Rechten van Roma in de EU - aanpak van zigeunerhaat (B7-0650/2011);

(O-000241/2011) van Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson en Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Raad: EU-maatregelen inzake Roma (B7-0651/2011);

(O-000242/2011) van Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson en Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: EU-maatregelen inzake Roma (B7-0652/2011);

(O-000261/2011) van Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan en Cornelis de Jong, namens de Commissie IMCO, aan de Commissie: Het open internet en netneutraliteit in Europa (B7-0653/2011);

(O-000288/2011) van Lívia Járóka en Simon Busuttil, namens de PPE-Fractie, aan de Raad: Stopzetting van discriminatie van Roma (B7-0654/2011);

(O-000289/2011) van Lívia Járóka en Simon Busuttil, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Stopzetting van discriminatie van Roma (B7-0655/2011);

(O-000291/2011) van Mara Bizzotto en Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, aan de Raad: Uitvoering van de Roma-strategie (B7-0656/2011);

(O-000292/2011) van Mara Bizzotto en Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, aan de Commissie: Uitvoering van de Roma-strategie (B7-0657/2011).

2)

schriftelijke verklaringen ter inschrijving in het register (artikel 123 van het Reglement)

Philip Claeys, Andreas Mölzer en Fiorello Provera over de moorden op boeren in Zuid-Afrika (0043/2011);

Andrew Duff, Mairead McGuinness en Ádám Kósa over het recht om te stemmen van personen met een handicap (0044/2011);

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell en Judith Sargentini over de ontwikkeling van wetenschappelijke capaciteit in Afrika: het bevorderen van Europees-Afrikaanse partnerschappen inzake radioastronomie (0045/2011);

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried en Marit Paulsen over de afzet van eieren van kippen die in verboden kooien worden gehouden (0046/2011).

10.Vervallen schriftelijke verklaringen

Schriftelijke verklaringen nrs. 0033/2011, 0034/2011 hebben niet het vereiste aantal handtekeningen gekregen en komen bijgevolg overeenkomstig het bepaalde in artikel 123, lid 5, van het Reglement te vervallen.

11.Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van het volgende document:

-aanvullende overeenkomst tussen ten eerste, de Europese Unie en haar lidstaten, ten tweede, IJsland, en ten derde, het Koninkrijk Noorwegen, betreffende de toepassing van de overeenkomst inzake luchtvervoer tussen ten eerste, de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede, de Europese Unie en haar lidstaten, ten derde, IJsland en ten vierde, het Koninkrijk Noorwegen.

12.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van juni I en II 2011 door het Parlement aangenomen resoluties, zijn beschikbaar op de website „Séance en direct”.

13.Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 29/2011 van de Commissie (N7-0079/2011 - C7-0308/2011 - 2011/2249(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 34/2011 van de Commissie (N7-0081/2011 - C7-0310/2011 - 2011/2251(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 36/2011 van de Commissie (N7-0078/2011 - C7-0271/2011 - 2011/2211(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 38/2011 van de Commissie (N7-0084/2011 - C7-0320/2011 - 2011/2258(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 39/2011 van de Commissie (N7-0085/2011 - C7-0321/2011 - 2011/2259(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 40/2011 van de Commissie (N7-0086/2011 - C7-0322/2011 - 2011/2260(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 41/2011 van de Commissie (N7-0080/2011 - C7-0309/2011 - 2011/2250(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 42/2011 van de Commissie (N7-0083/2011 - C7-0317/2011 - 2011/2256(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 45/2011 van de Commissie (N7-0087/2011 - C7-0333/2011 - 2011/2261(GBD)).

14.Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 201, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 9 november 2011

Banse Michael (nr. 1068/2011); Ralf Eden (nr. 1069/2011); Gerhard Brenner (nr. 1070/2011); Sascha Simon (nr. 1071/2011); Klaus-Dieter May (Pro Fairness gegen Mobbing) (nr. 1072/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1073/2011); Hans-Jürgen Geffroy (nr. 1074/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1075/2011); Gredo Förster (nr. 1076/2011); Sigrid Kremser (Burgerinitiative Starkenberg) (2 handtekeningen) (nr. 1077/2011); Andreas Reinold (nr. 1078/2011); Aris Christidis (nr. 1079/2011); Ludmila Ryczkowa (nr. 1080/2011); Stanislav Georgiev (nr. 1081/2011); Gerald Agthe-Prange (nr. 1082/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1083/2011); Franco Iulio (nr. 1084/2011); Mary Adebayo Aina (nr. 1085/2011); Nicola Caputi (nr. 1086/2011); Piotr Malek (nr. 1087/2011); Cristian Rancati (nr. 1088/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1089/2011); Rosanna Buccetti (Adottabile … non ammansibile) (nr. 1090/2011); Lynda Harrison (nr. 1091/2011); Raluca Focșăneanu (nr. 1092/2011); Stefcho Minchev (nr. 1093/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1094/2011); Kris Goodwin (nr. 1095/2011); Roger Barden (2 handtekeningen) (nr. 1096/2011); Aldert Jan De Haan (FFPE-EPO) (nr. 1097/2011); Carlo Ruocco (Legambiente, Comitato „Sarzana, che botta!”, Stop al consumo di territorio) (nr. 1098/2011); Francesca Cardenia (Ambulanti Piemontesi) (nr. 1099/2011); Alexander Perez (nr. 1100/2011); Alexandra E. Berk (nr. 1101/2011); Gojko Cizmic (nr. 1102/2011); Patrick Kinnersly (White Horse Alliance) (nr. 1103/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1104/2011); Marco Fiorentino (nr. 1105/2011); Pietro Avino (Orgoglio Meridionale Onlus) (nr. 1106/2011); Daniela Spera (Comitato Legamjonici) (nr. 1107/2011); Dominique Hallinck (nr. 1108/2011); Paul Herzog Von Oldenburg (Federation Pro Europea Christiana) (nr. 1109/2011); Silvia Hecker (nr. 1110/2011); Rumen Radev (nr. 1111/2011); Hans Dieter Borchardt (nr. 1112/2011); Rudolf Windisch (nr. 1113/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1114/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1115/2011); Bogna Jaszkowiak - Chagon (nr. 1116/2011); Velichka Nikolova (5 handtekeningen) (nr. 1117/2011); Annette Lassen (nr. 1118/2011); Nicolas Cornee (nr. 1119/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1120/2011); Hans Peter Oppinger (nr. 1121/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1122/2011); Osten Sahlen (Politivagn Stockholm) (nr. 1123/2011); Théodoros Pitikaris (nr. 1124/2011); Théodoros Pitikaris (nr. 1125/2011); Johan Willem J.W. Westerhof (nr. 1126/2011); Jean Yves Quilin (nr. 1127/2011); Lars-Erik Rosvall (nr. 1128/2011); Modesto Fernández (Droit de Naître) (3825 handtekeningen) (nr. 1129/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1130/2011); Jean Mortes (nr. 1131/2011); Roger Pennetier (nr. 1132/2011); Alena Balgova (nr. 1133/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1134/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1135/2011); Enrique Arraiz Curbelo (nr. 1136/2011); Rubén Luna Villar (nr. 1137/2011); (naam vertrouwelijk) (2 handtekeningen) (nr. 1138/2011); Santiago Bosch i Arbusé (Parlament de Catalunya) (nr. 1139/2011); Gabriel Sánchez Ruiz (nr. 1140/2011); Virgil Coșcodar (10 handtekeningen) (nr. 1141/2011); José Miguel González López (nr. 1142/2011); Diego Rodríguez Vieites (Plataforma pola Protección da Serra do Galiñeiro) (nr. 1143/2011); Eugenio Oria (nr. 1144/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1145/2011); Claudio Riera y Riera (Asociación para la Defensa de las Playas Norte de Denia) (nr. 1146/2011); Ángel Torres Rufino (nr. 1147/2011); Álvaro Caetano (Ganharumo unip Lda) (nr. 1148/2011); Manuel Navarro Lamolda (nr. 1149/2011); Leovigildo Paton Selles (nr. 1150/2011); Jaime Domenech Gelabert (nr. 1151/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1152/2011); Christian Belsué Villar (nr. 1153/2011).

Op 10 november 2011

Stanislav Šmídek (nr. 1154/2011); Gertrud Falk (Fian Food First Information & Action Network) (43 handtekeningen) (nr. 1155/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1156/2011); Giuseppe Di Maio (nr. 1157/2011); Antonio Bendato (nr. 1158/2011); Victor-Winston Grana (Citizen for data protection) (nr. 1159/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1160/2011); Sohail Khan (Postgraduate The Diplomatic Academy) (nr. 1161/2011); Ian Rogers (nr. 1162/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1163/2011); Marco Da Prato (nr. 1164/2011); Pavel Franěk (nr. 1165/2011); Christian Belluzzo (nr. 1166/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1167/2011); Jose Gomez (nr. 1168/2011).

Op 11 november 2011

Günter Dillikrath (nr. 1169/2011); Slobodan Heine (nr. 1170/2011); Josef Hover (nr. 1171/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1172/2011); Roswitha Clemens (nr. 1173/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1174/2011); Josef Graf (nr. 1175/2011); Angelika Ledjeff (nr. 1176/2011); Stefan Hoschele (nr. 1177/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1178/2011); Christine Demmer (165 handtekeningen) (nr. 1179/2011); Gunnar Lang (nr. 1180/2011); Martin Donat (Oberosterreichische Umweltanwaltschaft) (nr. 1181/2011); Rainer Klute (Interessengemeinschaft Friedrich-Ebert-Strasse) (nr. 1182/2011); (naam vertrouwelijk) (nr. 1183/2011); Christine Kern (nr. 1184/2011).

15.Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van november 2011 (PE 473.690/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 140 van het Reglement):

Maandag, dinsdag

Geen wijzigingen.

Woensdag

Met instemming van de fracties zal de volgorde van de debatten op woensdag van 15.00 - 20.00 uur als volgt zijn:

1.

Top EU-VS van 28 november 2011 (punt 91 van PDOJ)

2.

Open Internet en webneutraliteit in Europa (punt 86 van de PDOJ)

3.

Situatie van de Roma in de lidstaten (punt 131 van de PDOJ)

4.

Verbod op clustermunitie (punt 143 van de PDOJ)

5.

Modernisering van BTW-wetgeving ter versterking van de digitale binnenmarkt (punt 129 van de PDOJ)

Donderdag

Met instemming van de fracties wordt de verklaring van de Commissie over de bijdrage van het gemeenschappelijk visserijbeleid tot de productie van collectieve goederen (punt 130 van de PDOJ) geschrapt.

Met instemming van de fracties is de stemming over het verslag Knut Fleckenstein: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (A7-0372/2011) (punt 116 van de PDOJ) verzet naar de vergaderperiode van november II.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt over dit laatste punt.

*

* *

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Pat the Cope Gallagher over het ontbreken van een website van het Europees Parlement in het Iers, Gay Mitchell die zijn opmerking steunt, en Bairbre de Brún over de situatie van het CRE in de Ierse taal.

16.Europese spoorwegruimte ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van één Europese spoorwegruimte (herschikking) [COM(2010)0475 - C7-0268/2010- 2010/0253(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Debora Serracchiani (A7-0367/2011)

Debora Serracchiani leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jörg Leichtfried.

Het woord wordt gevoerd door Werner Kuhn, namens de PPE-Fractie, Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een „blauwe kaart”-vraag van Francesco Enrico Speroni, en Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Anni PODIMATA

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, John Bufton, namens de EFD-Fractie, Mike Nattrass, niet-fractiegebonden lid, Antonio Cancian, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Isabelle Durant, Peter van Dalen, Jacky Hénin, Dominique Riquet, Bogusław Liberadzki, João Ferreira, Artur Zasada en Mathieu Grosch.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Georges Bach, Silvia-Adriana Țicău, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vasilica Viorica Dăncilă, Marian-Jean Marinescu, Jaroslav Paška en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas en Debora Serracchiani.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.8 van de notulen van 16.11.2011.

17.Toepassing van de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties (2005/36/EG) (debat)

Verslag over de uitvoering van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties [2011/2024(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Emma McClarkin (A7-0373/2011)

Emma McClarkin leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Milan Cabrnoch (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Mario Pirillo (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Constance Le Grip, namens de PPE-Fractie, Bernadette Vergnaud, namens de S&D-Fractie, Emilie Turunen, namens de Verts/ALE-Fractie, Malcolm Harbour, namens de ECR-Fractie, Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-fractiegebonden lid, Danuta Jazłowiecka, Evelyne Gebhardt, Edvard Kožušník, Gerard Batten, María Irigoyen Pérez en Liam Aylward.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Katarína Neveďalová, Vicky Ford, Konstantinos Poupakis, Evelyn Regner, Christa Klaß, Silvia-Adriana Țicău en Ilda Figueiredo.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier en Emma McClarkin.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.14 van de notulen van 15.11.2011.

18.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 150 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Csaba Sógor, Gilles Pargneaux, Ramon Tremosa i Balcells, Michail Tremopoulos, Marina Yannakoudakis, João Ferreira en Gerard Batten.

VOORZITTER: Libor ROUČEK

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Martin Ehrenhauser, László Surján, Derek Vaughan, Andrea Zanoni, Margrete Auken, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Nicole Sinclaire, Gabriel Mato Adrover, Katarína Neveďalová, Theodoros Skylakakis, Francesco Enrico Speroni, Franz Obermayr, Ágnes Hankiss, Ioan Enciu, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Slavi Binev, Czesław Adam Siekierski, Alexander Mirsky, Metin Kazak, Georgios Papanikolaou en Iliana Malinova Iotova.

19.Consumentenbeleid (korte presentatie)

Verslag over een nieuwe strategie voor consumentenbeleid [2011/2149(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0369/2011)

Kyriacos Triantaphyllides geeft een toelichting.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Alajos Mészáros, Katarína Neveďalová, Malcolm Harbour, Ilda Figueiredo, Elena Băsescu, Mitro Repo en Constance Le Grip.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli (lid van de Commissie)

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.15 van de notulen van 15.11.2011.

20.Onlinegokken (korte presentatie)

Verslag over onlinegokken in de interne markt [2011/2084(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Jürgen Creutzmann (A7-0342/2011)

Jürgen Creutzmann geeft een toelichting.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Zuzana Roithová, María Irigoyen Pérez, Hannu Takkula, Jaroslav Paška, Damien Abad, Olga Sehnalová en Malcolm Harbour.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.16 van de notulen van 15.11.2011.

21.Gezondheid van honingbijen en de bijenteelt (korte presentatie)

Verslag over de gezondheid van honingbijen en de problemen van de bijenteeltsector [2011/2108(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Csaba Sándor Tabajdi (A7-0359/2011)

Csaba Sándor Tabajdi geeft een toelichting.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Evelyn Regner, Bas Eickhout, Struan Stevenson, João Ferreira, Maria do Céu Patrão Neves, Judith A. Merkies, Andrew Henry William Brons en Mairead McGuinness.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.17 van de notulen van 15.11.2011.

22.Demografische veranderingen en de gevolgen daarvan voor het cohesiebeleid (korte presentatie)

Verslag over demografische verandering en de gevolgen daarvan voor het toekomstig cohesiebeleid van de EU [2010/2157(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Kerstin Westphal (A7-0350/2011)

Kerstin Westphal geeft een toelichting.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Phil Prendergast, Gerard Batten, Miroslav Mikolášik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Katarína Neveďalová en Czesław Adam Siekierski.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 15.11.2011.

23.Regels voor overheidssteun voor diensten van algemeen economisch belang (korte presentatie)

Verslag over de hervorming van de EU-staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch belang [2011/2146(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Peter Simon (A7-0371/2011)

Peter Simon geeft een toelichting.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Alajos Mészáros, António Fernando Correia De Campos, Jaroslav Paška, Evelyn Regner, Zuzana Roithová en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.18 van de notulen van 15.11.2011.

24.Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 473.690/OJMA).

25.Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 21.45 uur gesloten.

Klaus Welle

Secretaris-generaal

Jerzy Buzek

Voorzitter


Maandag 14 november 2011
PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boștinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Brons, Brzobohatá, Bufton, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Crocetta, Cutaș, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, Daul, David, Davies, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Feio, Ferber, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Grech, Grèze, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lange, de Lange, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Saïfi, Salatto, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Țicău, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wallis, Watson, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka