Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6521 — Talanx International/Meiji Yasuda Life Insurance/Warta) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6521 — Talanx International/Meiji Yasuda Life Insurance/Warta) Voor de EER relevante tekst

10.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 72/45


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6521 — Talanx International/Meiji Yasuda Life Insurance/Warta)

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 72/11

1.

Op 1 maart 2012 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Talanx International AG („TINT”, Duitsland) en Meiji Yasuda Life Insurance Company („MY”, Japan) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over de gehele onderneming Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA („Warta”, Polen), met uitzondering van haar dochterondernemingen Powszechne Towarzystwo Emerytalne WARTA SA en KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

TINT: schadeverzekering, levensverzekering, herverzekering,

MY: schadeverzekering, levensverzekering, herverzekering,

Warta: schadeverzekering, levensverzekering, herverzekering.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6521 — Talanx International/Meiji Yasuda Life Insurance/Warta, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË