Home

LIFE+ Uitnodiging tot het indienen van voorstellen 2012

LIFE+ Uitnodiging tot het indienen van voorstellen 2012

13.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 74/11


LIFE+ Uitnodiging tot het indienen van voorstellen 2012

2012/C 74/08

De Commissie nodigt in de Europese Unie geregistreerde rechtspersonen uit, voorstellen in te dienen voor de selectieronde 2012 van LIFE+.

Aanvragen

De richtsnoeren voor aanvragers, inclusief uitvoerige toelichtingen inzake subsidiabiliteit en procedures, zijn te vinden op de volgende website van de Commissie:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Voor het redigeren en indienen van voorstellen dient uitsluitend gebruik te worden gemaakt van de online aanvraagapplicatie „eProposal”. De link naar „eProposal” zal te zijner tijd beschikbaar worden gemaakt via bovengenoemde website.

Begunstigden

Voorstellen mogen uitsluitend worden ingediend door in de lidstaten van de Europese Unie geregistreerde rechtspersonen, namelijk publiek- en/of privaatrechtelijke organen, actoren en instellingen.

Deze aankondiging betreft de volgende thema's

1. LIFE+ Natuur en Biodiversiteit

Hoofddoelstelling: Natuurlijke systemen, natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna beschermen, in stand houden, herstellen en monitoren en het functioneren ervan vergemakkelijken, teneinde de achteruitgang van de biodiversiteit, met inbegrip van de diversiteit aan genetisch materiaal, binnen de EU een halt toe te roepen.

2. LIFE+ Milieubeleid en Governance

Hoofddoelstellingen:

— Klimaatverandering: de broeikasgasconcentraties stabiliseren op een niveau dat een opwarming van de aarde met meer dan 2 °C voorkomt;

— Water: bijdragen aan een betere waterkwaliteit door de ontwikkeling van kostenefficiënte maatregelen ter bereiking van een goede ecologische toestand in de context van de ontwikkeling van stroomgebiedbeheerplannen uit hoofde van Richtlijn 2000/60/EG (de „kaderrichtlijn water”);

— Lucht: luchtkwaliteitsniveaus bereiken die geen aanleiding geven tot aanzienlijke negatieve gevolgen en risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu;

— Bodem: de bodem beschermen en zorgen voor duurzaam bodemgebruik door instandhouding van de bodemfuncties, preventie van bedreigingen voor de bodem, verlichting van de gevolgen daarvan en herstel van aangetaste bodems;

— Stadsmilieu: bijdragen aan de verbetering van de milieuprestaties van de stedelijke gebieden in Europa;

— Lawaai: bijdragen aan de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van een beleid inzake omgevingslawaai;

— Chemische stoffen: tegen 2020 de bescherming van het milieu en de gezondheid tegen risico's van chemische stoffen verbeteren door de tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake chemische stoffen, met name Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en de thematische strategie voor een duurzaam gebruik van pesticiden;

— Milieu en gezondheid: de informatiebasis voor het beleid inzake milieu en gezondheid ontwikkelen (Europees actieplan voor milieu en gezondheid);

— Natuurlijke hulpbronnen en afval: beleid ontwikkelen en ten uitvoer leggen dat gericht is op de totstandbrenging van duurzaam beheer en gebruik van natuurlijke hulpbronnen en afval, verbetering van de milieuprestaties van producten, duurzame productie- en consumptiepatronen, afvalpreventie, terugwinning en recycling; bijdragen aan de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de thematische strategie inzake afvalpreventie en afvalrecycling;

— Bossen: tot stand brengen, met name via een EU-coördinatienetwerk, van een overzichtelijke en brede basis voor beleidsrelevante informatie over bossen met betrekking tot klimaatverandering (gevolgen voor bosecosystemen, tempering, substitutie-effecten), biodiversiteit (informatie over de referentietoestand, beschermde bosgebieden), bosbranden, de toestand van de bossen en de beschermende functies van bossen (water, bodem, infrastructuur), alsook bijdragen aan de bescherming van bossen tegen branden;

— Innovatie: bijdragen aan het ontwikkelen en demonstreren van innovatieve beleidsbenaderingen, technologieën, methoden en instrumenten ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het actieplan inzake milieutechnologieën (ETAP);

— Strategische aanpak: de daadwerkelijke tenuitvoerlegging en handhaving van de milieuwetgeving van de Unie bevorderen en de kennisbasis voor het milieubeleid verbeteren; de milieuprestaties van het midden- en kleinbedrijf verbeteren.

3. LIFE+ Informatie en Communicatie

Hoofddoelstelling: Informatie verspreiden en zorgen voor bewustmaking inzake milieuvraagstukken, waaronder de preventie van bosbranden; steun verlenen voor begeleidende maatregelen, zoals informatie- en communicatieacties en -campagnes, conferenties en opleiding, met inbegrip van opleiding inzake de preventie van bosbranden.

Omvang van de medefinanciering door de EU

1. LIFE+ Natuur en Biodiversiteit

De subsidiëring door de Unie bedraagt maximaal 50 % van de in aanmerking komende kosten.

In uitzonderlijke gevallen geldt een maximaal medefinancieringspercentage van 75 %, mits het gaat om voorstellen die specifiek betrekking hebben op prioritaire habitats of soorten van de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn.

2. LIFE+ Milieubeleid en Governance

De subsidiëring door de Unie bedraagt maximaal 50 % van de in aanmerking komende kosten.

3. LIFE+ Informatie en Communicatie

De subsidiëring door de Unie bedraagt maximaal 50 % van de in aanmerking komende kosten.

Uiterste indieningstermijn

De gevalideerde projectvoorstellen moeten uiterlijk op 26 september 2012 om 23:59 uur (plaatselijke tijd Brussel) via eProposal bij de bevoegde nationale instanties worden ingediend. Zij moeten via eProposal worden toegestuurd aan de nationale instantie van de lidstaat waar de begunstigde is geregistreerd. De voorstellen worden vervolgens door de nationale instanties via eProposal bij de Commissie ingediend tegen 2 oktober 2012 om 23:59 uur plaatselijke Brusselse tijd.

Beschikbaar budget

In 2012 is in het totaal 276 710 000 EUR beschikbaar voor het subsidiëren van projecten in het kader van LIFE+. Ten minste 50 % van bovengenoemd bedrag zal worden uitgetrokken voor maatregelen ter ondersteuning van natuur- en biodiversiteitsbehoud.

De indicatieve verdeling van het beschikbare budget over de lidstaten in 2012 ziet eruit als volgt:

Lidstaat

Beschikbaar bedrag 2012

(euro)

AT

5 353 492

BE

5 762 614

BG

9 173 428

CY

2 681 299

CZ

5 900 374

DK

4 782 488

DE

31 356 448

EE

3 639 225

ES

27 219 926

FI

7 356 827

FR

27 975 307

GR

9 814 377

HU

7 135 251

IE

4 212 612

IT

24 324 882

LT

3 038 780

LU

3 021 649

LV

2 660 198

MT

2 614 074

NL

8 489 636

PL

18 379 918

PT

7 391 578

RO

11 669 142

SE

9 143 758

SI

5 598 674

SK

6 365 639

UK

21 648 405

Totaal

276 710 000

Nadere informatie

Nadere informatie, met inbegrip van de richtsnoeren voor aanvragers en de aanvraagformulieren, is te vinden op de LIFE-website:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

U kunt ook contact opnemen met de betrokken nationale instanties:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm