Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6483 — PGGM Vermogensbeheer/Barclays Bank/UPP Group) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6483 — PGGM Vermogensbeheer/Barclays Bank/UPP Group) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

30.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 93/35


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6483 — PGGM Vermogensbeheer/Barclays Bank/UPP Group)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 93/13

1.

Op 23 maart 2012 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat PGGM Vermogensbeheer B.V. („PGGM”, Nederland) en Barclays Bank (Verenigd Koninkrijk) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over UPP Group (Verenigd Koninkrijk) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

PGGM: dienstverlening op het gebied van beheer van pensioenfondsen, vermogensbeheer, beheersondersteuning en beleidsadvies voor verschillende gereguleerde Nederlandse pensioenfondsen,

Barclays Bank: operationele onderneming van de Barclays Group. Barclays is een aanbieder van financiële diensten die zich wereldwijd bezighoudt met retail- en zakelijke bankdiensten, kredietkaarten, investeringsbankdiensten, vermogensbeheer en beleggingsmanagementdiensten,

UPP Group: staat momenteel onder de uitsluitende zeggenschap van de Barclays Fund Manager. UPP biedt oplossingen aan voor de financiering, het ontwerp, de ontwikkeling en de exploitatie van academische faciliteiten en accommodatie voor universiteiten, en verleent beheersdiensten voor reeds bestaande faciliteiten, in het Verenigd Koninkrijk.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentratieverordening(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6483 — PGGM Vermogensbeheer/Barclays Bank/UPP Group, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË