Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6543 — Wienerberger/Pipelife International) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6543 — Wienerberger/Pipelife International) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

12.4.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 106/5


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6543 — Wienerberger/Pipelife International)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 106/05

1.

Op 26 maart 2012 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Wienerberger AG (Oostenrijk) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de gehele onderneming Pipelfe International GmbH (Oostenrijk), voorheen een gemeenschappelijke onderneming van Wienerberger AG en het Solvay-concern (België), door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Wienerberger: internationale producent van bouwmaterialen, met name keramische dakpannen en muurstenen. Bovendien vervaardigt Wienerberger ook gresbuizen voor riolering,

Pipelife: produceert en verhandelt kunststofleidingen en is eveneens internationaal actief. De onderneming legt zich vooral toe op de productie van rioleringsbuizen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentratieverordening(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6543 — Wienerberger/Pipelife International, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË