Home

Aankondiging van aanwerving PE/157/S — Directeur (functiegroep AD, rang 14) — Directoraat Betrekkingen met de fracties

Aankondiging van aanwerving PE/157/S — Directeur (functiegroep AD, rang 14) — Directoraat Betrekkingen met de fracties

19.4.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 114/13


AANKONDIGING VAN AANWERVING PE/157/S — DIRECTEUR

(functiegroep AD, rang 14)

DIRECTORAAT BETREKKINGEN MET DE FRACTIES

(2012/C 114 A/03)

1. Vacante post

De voorzitter van het Europees Parlement heeft besloten de procedure ter voorziening in een post van directeur (AD, rang 14) bij het directoraat Betrekkingen met de fracties te openen op basis van artikel 29, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie(1) (hierna „het Statuut” genoemd).

Deze selectieprocedure dient ter verruiming van de keuzemogelijkheden van het tot aanstelling bevoegde gezag. Daarnaast loopt er een interne en een interinstitutionele procedure voor de voorziening in posten.

Aanwerving vindt plaats in de rang AD14(2). Het basissalaris bedraagt 13 216,49 EUR per maand. Het basissalaris, waarop belasting wordt geheven ten bate van de Europese Gemeenschappen en dat is vrijgesteld van nationale belastingen, kan overeenkomstig de voorwaarden zoals vastgelegd in het Statuut worden aangevuld met bepaalde toelagen.

De aandacht van de kandidaten wordt erop gevestigd dat voor dit ambt de regeling ter uitvoering van het mobiliteitsbeleid geldt, die door het Bureau van het Europees Parlement is goedgekeurd op 29 maart 2004.

Voor deze functie is flexibiliteit vereist en moeten talrijke interne en externe contacten worden onderhouden, met name met leden van het Europees Parlement. Betrokkene zal regelmatig worden verzocht op dienstreis te gaan naar de werklocaties van het Europees Parlement.

2. Standplaats

Brussel. Overplaatsing naar een van de andere werklocaties van het Europees Parlement behoort tot de mogelijkheden.

3. Gelijke kansen

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij de acceptatie van sollicitaties geen onderscheid op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale herkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienstige, politieke of andere overtuigingen of standpunten, het behoren tot een nationale minderheid, financiële situatie, geboorte, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, huwelijkse staat of gezinssituatie.

4. TAAKOMSCHRIJVING

Hogere ambtenaar die in het kader van de richtsnoeren en besluiten van het parlementaire gezag en de secretaris-generaal wordt belast met de volgende taken(3):

zorgen voor de coördinatie van de contacten tussen de secretaris-generaal en de fracties, met name in verband met de administratieve en technische faciliteiten die hun worden geboden,

de secretaris-generaal assisteren op het gebied van de diensten die moeten worden verleend aan de leden, met inbegrip van de niet-fractiegebonden leden,

deelnemen aan de coördinatie en de follow-up van de beleidsinitiatieven van de fracties en van de parlementaire werkzaamheden,

zorgen voor de follow-up van de vergelijkende onderzoeken die worden georganiseerd conform artikel 29, lid 3, van het Statuut,

de besluiten van de Conferentie van voorzitters betreffende de regels voor de organisatie van fractievergaderingen voorbereiden en zorgen voor de follow-up van deze regels,

deelnemen aan het overleg over de financiële bepalingen voor de fracties en toezien op de uitvoering daarvan,

ervoor zorgen dat de besluiten van de Conferentie van voorzitters inzake interfractiewerkgroepen worden toegepast,

de secretaris-generaal assisteren bij het organiseren van de ontvangst van nieuwe leden,

op verzoek van de secretaris-generaal incidentele taken verrichten die verband houden met de politieke werkzaamheden van de instelling en de fracties.

5. Voorwaarden voor toelating (vereist profiel)

Deze selectieprocedure staat open voor sollicitanten die op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

a) Algemene voorwaarden

Overeenkomstig artikel 28 van het Statuut moeten sollicitanten:

onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie(4),

in het bezit zijn van hun rechten als staatsburger,

hebben voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake militaire dienstplicht,

in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor het vervullen van de beoogde taken vereist zijn.

b) Bijzondere voorwaarden

i) Vereiste getuigschriften, diploma's en beroepservaring

Opleiding van een niveau dat overeenstemt met een met een diploma afgesloten volledige universitaire studie waarvan de normale duur vier jaar of meer is,

of

opleiding van een niveau dat overeenkomt met een met een diploma bekroonde volledige universitaire studie waarvan de normale duur ten minste drie jaar is, plus een passende beroepservaring van ten minste één jaar(5);

ten minste twaalf jaar beroepservaring die is opgedaan na het behalen van de in de eerste alinea genoemde kwalificaties, waarvan ten minste zes jaar in leidinggevende functies. Ervaring in een fractie en een zeer goede kennis van de betrekkingen tussen het secretariaat-generaal van het Europees Parlement en de fracties zijn gewenst.

ii) Vereiste kennis

Uitstekende algemene ontwikkeling op het gebied van Europese aangelegenheden,

uitstekend inzicht in interne, nationale en internationale politieke vraagstukken,

zeer goed inzicht in de diverse culturen die co-existeren binnen de instellingen,

uitstekende kennis van de Verdragen,

uitstekende kennis van de structuur van het secretariaat-generaal, de organisatie en de omgeving ervan, en van de verschillende deelnemers,

uitstekende kennis van het Reglement van het Europees Parlement, de wetgevingsprocedures en de interne regels en praktijken,

uitstekende kennis van het Statuut van de ambtenaren, de interpretatie daarvan en de ervan afgeleide regels,

zeer goede bestuurlijke kennis (personeelsbeleid, beheer, begroting, financiën, informatica, juridische aspecten, enz.),

uitstekende kennis van managementtechnieken.

iii) Talenkennis

Grondige kennis van een van de officiële talen van de Europese Unie(6) en een zeer goede kennis van ten minste een van de andere officiële talen zijn vereist.

Het Raadgevend Comité houdt rekening met de kennis van andere officiële talen van de Europese Unie.

iv) Vereiste vaardigheden

Strategisch inzicht,

leiderscapaciteiten,

anticipatievermogen,

communicatieve vaardigheden,

reactievermogen,

nauwgezetheid.

6. Selectieprocedure

Om het tot aanstelling bevoegde gezag bij zijn keuze te helpen, stelt het Raadgevend Comité voor de benoeming van hogere ambtenaren een kandidatenlijst op met de namen van de personen die zij het Bureau aanbeveelt om uit te nodigen voor een gesprek. Het Bureau stelt vervolgens de definitieve lijst van deze personen vast, waarna het comité de gesprekken voert en een eindverslag uitbrengt aan het Bureau, dat uiteindelijk beslist. Het Bureau kan in dit kader besluiten de kandidaten te horen.

7. Indiening van sollicitaties

Kandidaten wordt verzocht hun sollicitatiebrief (met de vermelding „avis de recrutement numéro PE/157/S”), vergezeld van een sollicitatiebrief en een curriculum vitae in het Europass-formaat(7), te richten aan:

Monsieur le Secrétaire-général

Parlement Européen

Bâtiment Konrad Adenauer

2929 Luxembourg

LUXEMBURG

De sollicitatiebrief dient aangetekend te worden verzonden, en wel uiterlijk op 4 mei 2012, waarbij het poststempel als bewijs geldt.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een onderhoud(8) moeten uiterlijk op de dag van het onderhoud bewijsstukken overleggen van hun opleiding, beroepservaring en de functie die zij op dat moment uitoefenen, en wel uitsluitend in de vorm van kopieën of fotokopieën. Deze bewijsstukken worden namelijk niet geretourneerd.BIJLAGE

DIRECTORAAT BETREKKINGEN MET DE FRACTIES

1. Belangrijkste taken

Zorgen voor de contacten tussen de fracties en de administratie van het Europees Parlement

Fungeren als tussenpersoon om te waarborgen dat de administratie ingaat op de verzoeken van de fracties en vice versa, met name wat betreft de administratieve en technische diensten waarop zij recht hebben

De secretaris-generaal assisteren wat betreft alle diensten aan de leden, met inbegrip van de niet-fractiegebonden leden

De secretaris-generaal assisteren bij de organisatie van de diensten voor de ontvangst van de nieuwe leden en waarnemers

Zorgen voor de voorbereiding en de follow-up van de besluiten van de Conferentie van voorzitters betreffende de regels voor de organisatie van fractievergaderingen

Verantwoordelijkheid voor de interfractiewerkgroepen van het Europees Parlement

Zorgen voor de follow-up van de vergelijkende onderzoeken die worden georganiseerd conform artikel 29, lid 3, van het Statuut.

2. Personeelsformatie (20)

1 directeur

12 administrateurs

7 assistenten