Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6585 — CNP Assurances/SwissLife France/JV) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6585 — CNP Assurances/SwissLife France/JV) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

4.5.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 129/18


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6585 — CNP Assurances/SwissLife France/JV)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 129/06

1.

Op 24 april 2012 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat CNP Assurances („CNP”, Frankrijk) en SwissLife France („SwissLife France”, Frankrijk), die deel uitmaakt van het concern SwissLife („SwissLife”, Zwitserland), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Filassistance International („Filassistance International”, Frankrijk) en Garantie Assistance („Garantie Assistance”, Frankrijk) door de verwerving van aandelen in een nieuw opgerichte gemeenschappelijke onderneming.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

CNP: personenverzekeraar die actief is op het gebied van spaar- en levensverzekeringen, pensioensparen en voorzorg, en op de markten voor langdurige zorg en persoonlijke diensten,

SwissLife France: levensverzekeringen, gezondheid, voorzorg, pensioensparen, vermogensbeheer,

SwissLife: adviesverlening en aanbieding van een breed gamma producten op het gebied van voorzorg- en levensverzekeringen aan particulieren en ondernemingen via haar eigen netwerk van agenten, makelaars en banken,

Filassistance International: bijstand,

Garantie Assistance: bijstand.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentratieverordening(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6585 — CNP Assurances/SwissLife France/JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË