Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6672 — HHR Euro C.V./Starwood/Le Meridien Nuremberg) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6672 — HHR Euro C.V./Starwood/Le Meridien Nuremberg) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

10.7.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 202/9


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6672 — HHR Euro C.V./Starwood/Le Meridien Nuremberg)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 202/07

1.

Op 5 juli 2012 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat HHR Euro C.V. („HHR”, Nederland) en Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. („Starwood”, Verenigde Staten) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Le Méridien Grand Hotel Nürnberg („Le Méridien”, Duitsland) door de verwerving van aandelen en, respectievelijk, door een managementovereenkomst.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

HHR: overname, eigendom en exploitatie van en investeringen in hotelvastgoed in Europa,

Starwood: internationale hotel- en recreatieonderneming die over de hele wereld hotels bezit, beheert en franchiseert,

Le Méridian: hotel in Nürnberg.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentratieverordening(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6672 — HHR Euro C.V./Starwood/Le Meridien Nuremberg, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË