Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6601 — Voith/IHI/Voith IHI Ecosolutions) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6601 — Voith/IHI/Voith IHI Ecosolutions) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

8.8.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 238/10


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6601 — Voith/IHI/Voith IHI Ecosolutions)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 238/08

1.

Op 1 augustus 2012 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Voith Paper GmbH & Co. KG („Voith Paper”, Duitsland), een volle dochteronderneming van Voith GmbH („Voith”, Duitsland), en IHI Corporation („IHI”, Japan) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over een nieuw opgerichte gemeenschappelijke onderneming Voith IHI Ecosolutions GmbH & Co. KG („JV”, Duitsland) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Voith Paper: met haar ruim aanbod aan systemen, producten en industriële diensten richt Voith zich op vijf belangrijke markten — energie, olie en gas, papier, grondstoffen en transport en automobiel; Voith Paper levert installaties en complete productielijnen aan de pulp- en papierindustrie,

IHI: vliegtuigmotoren en ruimteactiviteiten, energiesystemen (met name boilers), opslaginrichtingen, fabrieken en farmaceutische installaties, sociale infrastructuur en beveiligingstechnologie, distributiesystemen en werktuigen voor materiaalbehandeling, industriële machines, standaardmachines, machines voor de bouw en de landbouw, faciliteiten en producten voor civiel gebruik,alsook schepen en offshore-installaties,

JV: levering van wervelbedboilers.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentratieverordening(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6601 — Voith/IHI/Voith IHI Ecosolutions, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË