Home

Voortzetting van de werkzaamheid van het Gerecht tussen 1 en 16 september 2013

Voortzetting van de werkzaamheid van het Gerecht tussen 1 en 16 september 2013

27.7.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 215/2


Voortzetting van de werkzaamheid van het Gerecht tussen 1 en 16 september 2013

2013/C 215/02

Op zijn voltallige zitting van 4 juli 2013 heeft het Gerecht akte genomen van het feit dat de nieuwe leden van het Gerecht pas op 16 september 2013 de eed zullen afleggen voor het Hof van Justitie, en dat bijgevolg overeenkomstig artikel 5, derde alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie, totdat de nieuwe leden van het Gerecht in functie treden:

de heer Jaeger de functie van president van het Gerecht zal uitoefenen;

de heren Azizi, Forwood en Czúcz, mevrouw Pelikánová, en de heren Papasavvas, Dittrich, Truchot en Kanninen de functie van president van de uit vijf en uit drie rechters bestaande kamers zullen vervullen;

de besluiten van 14 september 2010 betreffende de organisatie van het Gerecht (PB C 288, blz. 2), het Gerecht in volle samenstelling en de samenstelling van de Grote kamer (PB C 288, blz. 4), het besluit van 20 september 2010 betreffende de toevoeging van de rechters aan de kamers, laatstelijk gewijzigd op 4 juli 2013 (PB C 215, blz. 2), de besluiten van 6 juli 2011 betreffende de criteria voor de toewijzing van de zaken aan de kamers en de samenstelling van de kamer voor hogere voorzieningen (PB C 232, blz. 2), en het besluit van 4 juli 2012 betreffende de aanwijzing van de rechter die de president als kortgedingrechter vervangt (PB C 235, blz. 2) van toepassing zullen blijven.