Home

Oproepen tot het indienen van voorstellen en daarmee samenhangende activiteiten in verband met de werkprogramma’s voor 2014-2015 in het kader van Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en in het kader van het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2014-2018) ter aanvulling van Horizon 2020

Oproepen tot het indienen van voorstellen en daarmee samenhangende activiteiten in verband met de werkprogramma’s voor 2014-2015 in het kader van Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en in het kader van het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2014-2018) ter aanvulling van Horizon 2020

11.12.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 361/9


Oproepen tot het indienen van voorstellen en daarmee samenhangende activiteiten in verband met de werkprogramma’s voor 2014-2015 in het kader van Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en in het kader van het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2014-2018) ter aanvulling van Horizon 2020

2013/C 361/06

Hierbij worden oproepen tot het indienen van voorstellen en daarmee samenhangende activiteiten aangekondigd in verband met de werkprogramma’s voor 2014-2015 in het kader van Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en in het kader van het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2014-2018) ter aanvulling van Horizon 2020.

De Commissie heeft bij de Besluiten C(2013) 8563 van 10 december 2013, C(2013) 8631 van 10 december 2013 en C(2013) 8632 van 10 december 2013 drie werkprogramma’s goedgekeurd die ook oproepen tot het indienen van voorstellen en daarmee samenhangende activiteiten omvatten.

De uitvoering daarvan is afhankelijk van de voorwaarde dat de wetgever het Besluit van de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020), de Verordening tot vaststelling van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten en de Verordening van de Raad betreffende het onderzoeks- en opleidingsprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2014-2018) ter aanvulling van Horizon 2020 zonder noemenswaardige wijzigingen aanneemt. Ook is vereist dat de bij het Besluit van de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon 2020 en bij de Verordening van de Raad tot vaststelling van het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie opgerichte comités positief advies uitbrengen dan wel geen bezwaar maken en dat de kredieten die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting voor 2014 beschikbaar zijn na de goedkeuring van de begroting voor 2014 door de begrotingsautoriteit of, indien de begroting niet is vastgesteld, volgens de regeling van de voorlopige twaalfden. Voorts is voor het werkprogramma in verband met de specifieke doelstelling „stimuleren van grensverleggend onderzoek, door middel van de activiteiten van de Europese Onderzoeksraad” het formele advies vereist van de nieuwe wetenschappelijke raad die de bij Besluit 2007/134/EG opgerichte wetenschappelijke raad zal opvolgen. De Commissie behoudt zich het recht voor om de oproep in te trekken of te rectificeren.

Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, zal dit worden meegedeeld op de website van het deelnemersportaal van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/research/participants/portal).

Deze werkprogramma’s, met inbegrip van de termijnen en budgetten voor de activiteiten, zijn, samen met informatie over de uitvoeringsregels betreffende de oproepen en daarmee samenhangende activiteiten en de richtsnoeren voor aanvragers betreffende de indiening van voorstellen, beschikbaar via het bovengenoemde deelnemersportaal. Al deze informatie zal zo nodig worden bijgewerkt op hetzelfde deelnemersportaal.

De voorstellen kunnen in dit stadium alleen worden ingediend voor met „2014” aangeduide onderwerpen in de oproepen tot het indienen van voorstellen die op het deelnemersportaal worden gepubliceerd. Informatie over het tijdstip waarop voorstellen kunnen worden ingediend voor met „2015” aangeduide onderwerpen zal later worden verstrekt.