Home

Aankondiging van vacature CONS/AD/104

Aankondiging van vacature CONS/AD/104

11.7.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 219/1


Aankondiging van vacature CONS/AD/104

2014/C 219 A/01

Entiteit

DGD JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN, Directoraat 2 Justitie

Standplaats

Brussel

Functie

Directeur

Functiegroep en rang

AD 14

Vereiste veiligheidsmachtiging

EU Secret

UITERSTE DATUM VOOR DE INDIENING VAN SOLLICITATIES

3 september 2014

WIE ZIJN WIJ?

Directoraat-Generaal D (DGD) in het secretariaat-generaal van de Raad is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Het bestaat uit twee directoraten. Directoraat D 2 is gewijd aan kwesties in verband met „justitie”. Het directoraat bestaat uit drie eenheden en is verantwoordelijk voor de volgende werkterreinen: „justitiële samenwerking in burgerlijke zaken en e-justitie” (eenheid 1), „justitiële samenwerking in strafzaken (eenheid 2) en de grondrechten, gegevensbescherming en drugsbeleid” (eenheid 3).

WAT BIEDEN WIJ?

Wij zoeken een directeur met een recente aantoonbare beroepservaring die relevant is voor de terreinen waarvoor het directoraat verantwoordelijk is. U zult een team van 33 personeelsleden op een complex juridisch beleidsterrein leiden en motiveren. Binnen de grenzen van uw bevoegdheid dient u tevens op het hoogste niveau professioneel advies — over inhoud en procedures — te verstrekken aan het voorzitterschap, de Raad, de voorzitter van de Europese Raad en uw directeur-generaal. Voorts dient u goede betrekkingen met andere EU-instellingen te onderhouden en nauw samen te werken met de interne diensten van het SGR en externe belanghebbenden (ministeries van de lidstaten, overheidsdiensten en permanente vertegenwoordigingen, derde staten en de Raad van Europa). U zult zich bezighouden met zeer gevoelige en politiek controversiële dossiers waarin de belangen van de belanghebbenden uiteenlopen. Goede sociale vaardigheden, alsmede het vermogen om te onderhandelen en compromissen te sluiten, zijn dan ook essentieel voor een doeltreffende vervulling van de functie.

ALGEMEEN DOEL VAN DE FUNCTIE

Onder het gezag van de directeur-generaal/adjunct-directeur-generaal het beheer over zijn/haar directoraat voeren en advies verstrekken op de terreinen die onder zijn/haar bevoegdheid vallen.

Andere verantwoordelijkheden omvatten: het voorzitterschap bijstaan in internationale onderhandelingen en zorg dragen voor een doeltreffende communicatie en samenwerking met andere agentschappen, organen en instellingen op dit gebied.

TAKEN

Onder het gezag van de directeur-generaal het beheer voeren over zijn/haar directoraat, de werkzaamheden van zijn/haar directoraat organiseren en de medewerkers bij de uitvoering van hun taken steunen en motiveren.

De te verwezenlijken doelstellingen bepalen en daartoe bijdragen middels de vaststelling van het werkprogramma van het directoraat en een passende monitoring van de uitvoering daarvan.

Het voorzitterschap en/of het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) van advies dienen met betrekking tot alle aspecten van dossiers, om bij te dragen tot het vinden van oplossingen, en leidinggeven aan hoogwaardig gespecialiseerd onderzoek op de terreinen die onder de bevoegdheid van het directoraat vallen.

Als directeur zijn/haar dienst vertegenwoordigen binnen het SGR en daarbuiten, in het bijzonder in de betrekkingen met het voorzitterschap en in de betrekkingen met de andere instellingen.

Instaan voor de kwaliteit van de door het directoraat geleverde diensten en producten.

Instaan voor een professioneel beheer van de middelen van het directoraat.

Instaan voor doeltreffende communicatie en samenwerking zowel binnen het directoraat als met andere diensten van het SGR.

Aan de Europese Raad, de Raad, het Coreper, de voorzitterschappen en de secretaris-generaal advies verstrekken over alle aspecten van dossiers, teneinde bij te dragen tot het vinden van oplossingen.

De op de desbetreffende gebieden van het directoraat te bereiken doelstellingen bepalen, de uitvoering daarvan verzekeren met adequate maatregelen en zorgen voor planning van de taken.

Ervoor zorgen dat de regels en procedures die moeten worden toegepast in het desbetreffende werkterrein van het directoraat in acht worden genomen.

Contacten met externe gesprekspartners onderhouden en het SGR in externe fora vertegenwoordigen.

OPLEIDING EN ERVARING

De sollicitanten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

een opleidingsniveau hebben dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma, wanneer de normale duur van die opleiding ten minste vier jaar bedraagt, of een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma en relevante ervaring van ten minste één jaar, wanneer de normale duur van die opleiding ten minste drie jaar bedraagt;

beschikken over ten minste vijftien jaar beroepservaring die verband houdt met de aard van de betrokken functie, waarvan ten minste vijf jaar als hoofd van een belangrijke administratieve eenheid, en daadwerkelijk leidinggevende en organisatorische verantwoordelijkheden hebben uitgeoefend;

Een rechtendiploma en/of aantoonbare recente juridische beroepservaring is een voordeel voor de functie.

SPECIFIEKE COMPETENTIES

Beroepscompetenties

ENGELS

FRANS

de gebruikelijke IT-producten

kennis van het algemene beleid van de Europese Unie op het gebied waarvoor het betrokken directoraat-generaal of directoraat verantwoordelijk is

goede kennis van de justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken

kennis van het strafrecht en/of de grondrechten

vermogen om discreet om te gaan met informatie

vermogen om problemen te identificeren en oplossingen voor te stellen

Taakvervulling en resultaatgerichtheid

de algemene competentie „plannen en organiseren” is een essentiële vaardigheid voor de baan

de algemene competentie „tijdig resultaten behalen” is een essentiële vaardigheid voor de baan

Persoonlijke kwaliteiten

de algemene competentie „verantwoordelijkheidszin” is een essentiële vaardigheid voor de baan

het vermogen om te anticiperen op mogelijke problemen en deze in kaart te brengen en op te lossen

Interpersoonlijke vaardigheden

het vermogen om met uiteenlopende gesprekspartners goede werkrelaties te onderhouden

Managementcompetenties

kunnen beheren van werkzaamheden en middelen, zin voor organisatie, besluitvaardigheid, leiderschap en personeelsontwikkeling

ANDERE KENMERKEN VAN DE FUNCTIE

variabele werktijden, afhankelijk van de behoeften van de dienst

missies in het buitenland

wachtdiensten buiten de normale werkuren afhankelijk van de bijeenkomsten van de Europese Raad en de zittingen van de Raad

werkplek: Justus Lipsiusgebouw van het secretariaat-generaal van de Raad

WIE KAN SOLLICITEREN?

De sollicitanten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

onderdaan zijn van één van de lidstaten van de Europese Unie;

hun rechten als staatsburger bezitten;

hebben voldaan aan eventuele verplichtingen in verband met militaire dienst;

in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de beoogde functie vereist zijn;

de sollicitanten moeten bij hun sollicitatie alle toelatingsvoorwaarden vervullen.

OPMERKINGEN

De selectieprocedure vindt plaats overeenkomstig artikel 29, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie(1). Om het tot aanstelling bevoegde gezag te helpen bij het maken van zijn keuze, wordt een raadgevend selectiecomité ingesteld, dat een lijst van beste sollicitanten moet opmaken.

Het raadgevend selectiecomité onderzoekt de getuigschriften of diploma’s en de ervaring van de sollicitanten, en de geselecteerde sollicitanten worden uitgenodigd voor een gesprek. Na dat gesprek worden sommige kandidaten uitgenodigd in een evaluatiecentrum, en voor een tweede gesprek.

De voorlopige planning van de selectie is als volgt:

De kandidaten die voor de interviews worden geselecteerd, zullen daarover naar verwacht medio september bericht krijgen.

De eerste interviews zijn gepland voor eind september.

De beoordeling in het evaluatiecentrum is gepland voor begin oktober.

De tweede ronde van interviews is gepland voor half oktober.

Voor deze functie is een veiligheidsmachtiging vereist die toegang geeft tot gerubriceerde documenten (niveau EU SECRET). Het bezit van die machtiging is een voordeel. Anders worden de sollicitanten voor de functie geacht bereid te zijn een veiligheidsonderzoek te ondergaan overeenkomstig Besluit 2013/488/EU van de Raad(2).

Het secretariaat-generaal van de Raad voert een beleid van gelijke kansen. Gezien de geringe vertegenwoordiging van vrouwen op hogere leidinggevende niveaus ziet het secretariaat-generaal in het bijzonder sollicitaties van vrouwen naar deze functie tegemoet.

INSTRUCTIES VOOR HET INDIENEN VAN SOLLICITATIES

De sluitingsdatum voor sollicitaties is 3 september 2014.

Sollicitaties moeten uiterlijk op de sluitingsdatum per e-mail worden gestuurd naar service.recrutement.consad104@consilium.europa.eu

Om in aanmerking te worden genomen, moeten de sollicitaties de volgende documenten bevatten:

a)

het sollicitatieformulier (bijlage III), naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend;

b)

een motivatiebrief, samen met een gedetailleerd curriculum vitae, in het Engels of het Frans, bij voorkeur in Europass-formaat (http://europass.cedefop.europa.eu), waarin een overzicht wordt gegeven van de volledige loopbaan van de sollicitant(e), met vermelding van onder meer zijn/haar kwalificaties, talenkennis, ervaring en huidige taken;

c)

fotokopieën van onderwijsdiploma’s en fotokopieën van documenten en certificaten inzake beroepservaring. De bewijsstukken betreffende de beroepservaring moeten van een derde afkomstig zijn en het volstaat niet alleen het in b) genoemde cv toe te zenden.

Alle bij de sollicitatie gevoegde bewijsstukken moeten een opschrift dragen (in het Engels of het Frans) en in volgorde worden genummerd (bijlage 1, 2 enz.). Ook moet een lijst van alle bijlagen worden bijgevoegd.

De geselecteerde sollicitanten zullen de originelen van de hierboven vermelde documenten moeten voorleggen.

NIEUW ONDERZOEK VAN DE SOLLICITATIES

De procedures in verband met verzoeken om een nieuw onderzoek, beroep en verwijzing naar de Europese Ombudsman zijn opgenomen in bijlage I bij deze aankondiging.

GEGEVENSBESCHERMING

De voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens in verband met deze selectieprocedure zijn vervat in bijlage II bij deze aankondiging.BIJLAGE I

VERZOEK OM EEN NIEUW ONDERZOEK — BEROEP

KLACHTEN BIJ DE EUROPESE OMBUDSMAN

Sollicitanten die zich door een besluit bezwaard achten, kunnen op ieder tijdstip tijdens de selectieprocedure gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:

Verzoeken om herziening van door het raadgevend selectiecomité genomen besluiten

Sollicitanten kunnen, uiterlijk tien kalenderdagen na de datum van verzending van de brief waarin het besluit van het raadgevend selectiecomité wordt meegedeeld, vragen dat het besluit opnieuw wordt bekeken. Hiertoe dienen zij een met redenen omklede brief te sturen naar het volgende adres:

Raad van de Europese Unie

Dienst Aanwerving

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mailadres: service.recrutement.consad104@consilium.europa.eu

Beroep

Sollicitanten kunnen krachtens artikel 90, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie bij het tot aanstelling bevoegde gezag bezwaar aantekenen tegen een negatief antwoord op hun verzoek om een nieuw onderzoek of tegen enig ander besluit waardoor de sollicitant zich bezwaard acht, binnen de voorgeschreven termijn, op het volgende adres:

Raad van de Europese Unie

Dienst Directieadviseurs, DGA 1B

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

Sollicitanten kunnen op grond van artikel 91 van het Statuut van de ambtenaren beroep instellen voor het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie indien het bovenbedoelde bezwaar is afgewezen.

Klachten bij de Europese Ombudsman

Zoals iedere andere burger van de Unie kunnen sollicitanten een klacht indienen bij:

De Europese Ombudsman

1, avenue du Président Robert Schuman — BP 403

67001 Straatsburg Cedex

FRANKRIJK

krachtens artikel 228, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en overeenkomstig de voorwaarden die zijn neergelegd in het besluit van het Europees Parlement van 9 maart 1994 inzake het statuut van de Europese Ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (PB L 113 van 4 mei 1994).

Er zij op gewezen dat klachten bij de Europese Ombudsman geen opschortend effect hebben op de termijn die in artikel 90, lid 2, en artikel 91 van het Statuut is bepaald voor het indienen van klachten of het instellen van beroep bij het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie op grond van artikel 270 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


BIJLAGE II

GEGEVENSBESCHERMING

Als instelling die verantwoordelijk is voor het organiseren van de selectieprocedure waarborgt het secretariaat-generaal van de Raad dat de persoonsgegevens van de sollicitanten worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De rechtsgrondslag voor de selectieprocedure bestaat uit het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en het besluit van de Raad van 23 september 2013 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie (2013/488/EU). De selectieprocedure vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van het directoraat Personeelszaken (DG A I A), afdeling Personeelsbezetting en Mobiliteit, en staat onder toezicht van het hoofd van die afdeling. De door de sollicitanten verstrekte informatie is toegankelijk voor leden van de dienst aanwerving en de hiërarchieke meerderen daarvan, voor leden van het raadgevende selectiecomité, en, indien nodig, voor de afdeling juridisch adviseurs. Administratieve gegevens ter identificatie van de sollicitant en/of over de praktische organisatie van de procedure, kunnen aan een evaluatiecentrum worden doorgegeven.

Het doel van de verwerking is het verzamelen van gegevens teneinde de sollicitanten voor een functie in het secretariaat-generaal van de Raad te identificeren en tot de selectie van die sollicitanten over te gaan.

De gegevens in kwestie zijn:

persoonsgegevens aan de hand waarvan de sollicitanten kunnen worden geïdentificeerd (naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit);

door de sollicitanten verstrekte informatie om de praktische organisatie van de procedure te vergemakkelijken (postadres, e-mailadres, telefoonnummer);

door de sollicitanten verstrekte informatie om te kunnen oordelen of zij de toelatingsvoorwaarden vervullen die in de aankondiging van de vacature zijn opgenomen (nationaliteit, talen, getuigschriften/diploma’s en het jaar van uitreiking, soort diploma/graad, naam van de uitreikende instelling, beroepservaring);

in voorkomend geval, informatie over het soort veiligheidsmachtiging waarover de sollicitanten beschikken en over de geldigheidsduur daarvan.

de resultaten van de selectieproeven waaraan de sollicitanten moeten deelnemen, met inbegrip van de beoordeling die de consultants van het evaluatiecentrum voor het selectiecomité hebben uitgevoerd.

De gegevensverwerking begint op de datum van ontvangst van de sollicitatie. De sollicitaties worden gedurende twee jaar in een archief opgeslagen.

Alle sollicitanten kunnen hun recht op toegang tot en rectificatie van persoonsgegevens uitoefenen. De naar behoren gemotiveerde verzoeken moeten per e-mail aan de dienst Aanwerving worden gezonden (service.recrutement@consilium.europa.eu).

De sollicitanten kunnen te allen tijde een beroep doen op de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu).


BIJLAGE III

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image