Home

Aankondiging van aanwerving PE/187/S — Directeur (Functiegroep AD, rang 14) — Directoraat-generaal Extern Beleid van de Unie — Directoraat Commissies

Aankondiging van aanwerving PE/187/S — Directeur (Functiegroep AD, rang 14) — Directoraat-generaal Extern Beleid van de Unie — Directoraat Commissies

1.9.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 287/1


AANKONDIGING VAN AANWERVING PE/187/S

DIRECTEUR

(Functiegroep AD, rang 14)

DIRECTORAAT-GENERAAL EXTERN BELEID VAN DE UNIE — DIRECTORAAT COMMISSIES

(2015/C 287 A/01)

1. Vacante post

De voorzitter van het Europees Parlement heeft besloten de procedure ter voorziening in een post van directeur(1) (categorie AD, rang 14) bij het directoraat-generaal Extern Beleid van de Unie — directoraat Commissies, te openen op basis van artikel 29, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie(2) (hierna het „Statuut” genoemd).

Deze selectieprocedure dient ter verruiming van de keuzemogelijkheden van het tot aanstelling bevoegde gezag. Daarnaast loopt er een interne en een interinstitutionele procedure voor de voorziening in posten.

Aanwerving vindt plaats in de rang AD 14(3). Het basissalaris bedraagt 13 322,22 EUR per maand. Het basissalaris, waarop belasting wordt geheven ten bate van de Europese Unie en dat is vrijgesteld van nationale belastingen, kan worden aangevuld met bepaalde toelagen overeenkomstig de voorwaarden van het Statuut.

De aandacht van de kandidaten wordt erop gevestigd dat voor dit ambt de regeling ter uitvoering van het mobiliteitsbeleid geldt, die door het Bureau van het Europees Parlement is goedgekeurd op 29 maart 2004.

Voor deze functie is flexibiliteit vereist en moeten talrijke contacten worden onderhouden met personen binnen de instelling, in andere instellingen en daarbuiten, met name met leden van het Europees Parlement. De directeur zal regelmatig dienstreizen moeten maken naar de verschillende werklocaties van het Europees Parlement en ook naar andere plaatsen.

2. Standplaats

Brussel. Overplaatsing naar een van de andere werklocaties van het Europees Parlement behoort tot de mogelijkheden.

3. Gelijke kansen

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij de acceptatie van sollicitaties geen onderscheid op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale herkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere overtuigingen, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, handicaps, leeftijd, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

4. Taakomschrijving

Als hogere ambtenaar is de directeur in het kader van de richtsnoeren en besluiten van het parlementaire gezag en de directeur-generaal belast met de volgende taken(4):

zorgen voor de goede werking van een grote entiteit van het secretariaat-generaal van het Europees Parlement met meerdere eenheden die werkzaam zijn op terreinen die tot de bevoegdheden van het directoraat behoren;

teams van medewerkers leiden, aansturen, motiveren en coördineren; zorgen voor een optimaal gebruik van de middelen van de entiteit door de kwaliteit van de dienstverlening op de betreffende werkterreinen te waarborgen (organisatie, personeelsbeheer, budgetbeheer, innovatie enz.);

de werkzaamheden van het directoraat plannen (vaststellen van doelen en strategieën); de nodige besluiten nemen om de gestelde doelen te verwezenlijken; de dienstverlening evalueren om de kwaliteit ervan te waarborgen;

de directeur-generaal, het secretariaat-generaal en de leden van het Europees Parlement op de betreffende werkterreinen advies verstrekken;

samenwerken met de verschillende directoraten van het secretariaat-generaal, de instelling vertegenwoordigen en onderhandelen over contracten en overeenkomsten op de betreffende werkterreinen;

specifieke projecten die financiële verantwoordelijkheden kunnen inhouden, beheren en afronden;

de functie van gesubdelegeerd ordonnateur uitoefenen.

5. Voorwaarden voor toelating (vereist profiel)

Deze selectieprocedure staat open voor sollicitanten die op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

a)

Algemene voorwaarden

Overeenkomstig artikel 28 van het Statuut moeten sollicitanten:

onderdaan zijn van één van de lidstaten van de Europese Unie;

alle staatsburgerlijke rechten genieten;

voldaan hebben aan de verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke wettelijke voorschriften inzake de militaire dienstplicht;

in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor het vervullen van de beoogde taken vereist zijn.

b)

Specifieke voorwaarden

i)

Vereiste getuigschriften, diploma’s en beroepservaring

Een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten door een diploma, wanneer de normale duur van de universitaire opleiding vier jaar of meer bedraagt,

of

een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma, en relevante beroepservaring van ten minste één jaar(5), wanneer de normale duur van de universitaire opleiding ten minste drie jaar bedraagt.

Ten minste twaalf jaar beroepservaring die is opgedaan na het behalen van de hierboven genoemde kwalificaties, waarvan ten minste zes jaar in leidinggevende functies.

ii)

Vereiste kennis

Uitstekende algemene ontwikkeling op het gebied van Europese aangelegenheden,

uitstekend inzicht in interne, nationale en internationale politieke vraagstukken,

uitstekende kennis van de Verdragen,

zeer goed inzicht in de diverse culturen die co-existeren binnen de Europese instellingen,

uitstekende kennis van de structuur van het secretariaat-generaal van het Europees Parlement, de organisatie en de omgeving ervan, en van de verschillende actoren,

uitstekende kennis van het Reglement van het Europees Parlement, de wetgevingsprocedures en de interne regels en praktijken,

uitstekende kennis van het Statuut van de ambtenaren, de interpretatie daarvan en de ervan afgeleide regelgeving,

uitstekende kennis van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Unie, de uitvoeringsvoorschriften ervan en de desbetreffende interne regels en overige afgeleide teksten van het Europees Parlement,

zeer goede bestuurlijke kennis (personeelsbeleid, beheer, begroting, financiën, informatica, juridische aspecten enz.),

uitstekende kennis van managementtechnieken.

iii)

Talenkennis

Grondige kennis van één van de officiële talen van de Europese Unie(6) en een zeer goede kennis van ten minste één van de andere officiële talen zijn vereist.

Het Raadgevend Comité houdt rekening met de kennis van andere officiële talen van de Europese Unie.

iv)

Vereiste vaardigheden

Strategisch inzicht,

leiderscapaciteiten,

vermogen tot anticiperen,

reactievermogen,

nauwgezetheid,

communicatieve vaardigheden.

6. Selectieprocedure

Om het tot aanstelling bevoegde gezag bij zijn keuze te helpen, stelt het Raadgevend Comité voor de benoeming van hogere ambtenaren een kandidatenlijst op met de namen van de personen die het Bureau van het Europees Parlement wordt aangeraden uit te nodigen voor een gesprek. Het Bureau stelt vervolgens de definitieve lijst van deze personen vast, waarna het Comité de gesprekken voert en een eindverslag uitbrengt aan het Bureau dat uiteindelijk beslist. Het Bureau kan in dit kader besluiten de kandidaten te horen.

7. Indiening van sollicitaties

De uiterste datum voor de indiening van sollicitaties is vastgesteld op

15 september 2015 om middernacht (Brusselse tijd).

Kandidaten wordt verzocht uitsluitend per e-mail, in pdf-formaat, een motivatiebrief (ter attentie van de secretaris-generaal van het Europees Parlement, aankondiging van aanwerving nr. PE/187/S), vergezeld van een curriculum vitae in het Europass-formaat(7), met vermelding van het referentienummer van de aankondiging (PE/187/S) in het „subject”-veld, te richten aan:

EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu

waarbij de datum en het tijdstip waarop de e-mail is verzonden, als bewijs gelden.

Kandidaten moeten zich ervan vergewissen dat de ingescande documenten goed leesbaar zijn.

De aandacht van de kandidaten die worden uitgenodigd voor een onderhoud, wordt erop gevestigd dat zij op de dag van het onderhoud bewijsstukken dienen over te leggen betreffende hun opleiding, beroepservaring en de functie die zij op dit moment uitoefenen, en wel uitsluitend in de vorm van kopieën of fotokopieën(8). Deze documenten worden niet aan de kandidaten teruggegeven.

De persoonsgegevens die de kandidaten in het kader van deze selectieprocedure verstrekken, worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad(9).BIJLAGE

DG EXTERN BELEID

DIRECTORAAT COMMISSIES

BELANGRIJKSTE TAKEN

(Entiteit met 81 medewerkers, 47 AD en 34 AST)

Zorgen voor de leiding, de coördinatie en de aansturing van de eenheden en diensten van het directoraat;

de functie van gesubdelegeerd ordonnateur uitoefenen;

het directoraat vertegenwoordigen in diverse comités en/of interinstitutionele organen;

de directeur-generaal vervangen in diens afwezigheid;

zorg dragen voor de organisatie van de Parlementaire Conferentie over de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en het Stuurcomité daarvan;

betrekkingen onderhouden met andere multilaterale organisaties: de Interparlementaire Unie (IPU), de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE);

betrekkingen onderhouden met andere instellingen, met name met de Europese Commissie, de Raad, de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en de ambassades;

deelnemen aan talrijke interne coördinatievergaderingen, vergaderingen van meerdere diensten en vergaderingen van organen (Conferentie van voorzitters, Conferentie van commissievoorzitters, Conferentie van delegatievoorzitters);

dienstvergaderingen (directeur en afdelingshoofden van Directoraat A) organiseren (voorbereiden en volgen);

zorgen voor het beheer van projecten.

SECRETARIAAT VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN (AFET)

Zorg dragen voor het secretariaat van de commissie: organisatie van commissie- en coördinatorenvergaderingen, programmering, notulering, organisatie Sacharov-prijs in samenwerking met de Subcommissie mensenrechten (DROI), de Commissie ontwikkelingssamenwerking (DEVE) en de afdeling Actie voor mensenrechten (HRAC); zorg dragen voor het secretariaat van de vijf werkgroepen (betrekkingen EU-Verenigde Naties, zuidelijk nabuurschap, oostelijk partnerschap, externe financiële instrumenten en Westelijke Balkan) — voorbereiden van werkdocumenten/ontwerpverslagen (wetgevings- en niet-wetgevingsprocedures) en zorg dragen voor het toezicht op de tenuitvoerlegging van besluiten inzake de comitéprocedures;

de leden van het Europees Parlement schriftelijk en mondeling assisteren bij het verrichten van hun taken als voorzitter, ondervoorzitter, rapporteur of rapporteur voor advies;

zorg dragen voor de organisatie van openbare hoorzittingen, conferenties, dienstreizen, ad-hocdelegaties enz.;

betrekkingen onderhouden met andere Europese instellingen, de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), de bij de Europese Unie geaccrediteerde diplomatieke missies en de derde landen, alsook met de Verenigde Naties, de Interparlementaire Unie (IPU), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), de Parlementaire Vergadering en de Regionale Samenwerkingsraad in de Westelijke Balkan;

de werkzaamheden van de commissie en van haar twee subcommissies (Subcommissie veiligheid en defensie (SEDE) en Subcommissie mensenrechten (DROI)) coördineren;

de taken van de commissie en van de gemengde parlementaire commissies en interparlementaire delegaties coördineren, met inbegrip van verkiezingswaarnemingsdelegaties die onder haar bevoegdheid vallen;

zorg dragen voor de coördinatie van de commissie met de interne politieke en administratieve organen (plenaire vergadering, Conferentie van voorzitters, Conferentie van commissievoorzitters, het Bureau enz.).

SECRETARIAAT VAN DE SUBCOMMISSIE VEILIGHEID EN DEFENSIE (SEDE)

Zorg dragen voor het secretariaat van de subcommissie: organisatie van commissie- en coördinatorenvergaderingen, notulering enz.;

de rapporteurs/rapporteurs voor advies van de Commissie buitenlandse zaken assistentie verlenen op het gebied van veiligheid en defensie;

contacten onderhouden met de Commissie, de Raad en de Europese Dienst voor extern optreden op het gebied van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB);

hoorzittingen organiseren;

voorbereiden van werkdocumenten en nota’s (onder meer voor de voorzitter);

zorg dragen voor de organisatie van de dienstreizen van de subcommissie;

assistentie verlenen aan de Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO (vergaderingen, reizen en contacten onderhouden met het secretariaat ervan).

SECRETARIAAT VAN DE SUBCOMMISSIE MENSENRECHTEN (DROI) — AFDELING MENSENRECHTEN

Zorg dragen voor het secretariaat van de subcommissie: organisatie van vergaderingen, openbare hoorzittingen, vergaderingen van het bureau in uitgebreide samenstelling, notulering, werkgroep externe financiële instrumenten;

de rapporteurs/rapporteurs voor advies van de Commissie buitenlandse zaken assisteren op het gebied van de mensenrechten, het gelijktijdig opstellen van drie initiatiefverslagen; de Commissies buitenlandse zaken (AFET) en ontwikkelingssamenwerking (DEVE), paritaire vergaderingen, gemengde parlementaire commissies en interparlementaire delegaties assistentie verlenen op het gebied van de mensenrechten; Sacharov-prijs (in samenwerking met de nieuwe afdeling Actie voor mensenrechten, het kabinet van de voorzitter van het Europees Parlement en alle betrokken directoraten-generaal);

dienstreizen buiten de gebruikelijke vergaderplaatsen organiseren;

zorg dragen voor de bijdragen aan de urgentieprocedure (artikel 135) alsook voor de follow-up van resoluties van het Parlement op het gebied van de mensenrechten;

zorgen voor de follow-up van brieven van de voorzitter van het Parlement en van de voorzitters van de Subcommissie DROI en de Commissie AFET ter ondersteuning van individuele gevallen, evenals het voorbereiden van werkdocumenten en nota’s (in samenwerking met de beleidsondersteunende afdeling);

zorgen voor de samenwerking met de Europese instellingen, de Raad van Europa, de Verenigde Naties, de OVSE en de lidstaten op het gebied van de mensenrechten, alsook voor de contacten en de uitwisseling van informatie met niet-gouvernementele organisaties (ngo’s);

delegaties „mensenrechten” die het Parlement bezoeken, ontvangen en rondleiden.

SECRETARIAAT VAN DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (DEVE)

Zorg dragen voor het secretariaat van de commissie: organisatie van commissie- en coördinatorenvergaderingen, planning, notulering enz.;

de voorzitter en de leden van het Europees Parlement schriftelijk en mondeling assisteren bij het verrichten van hun taken als voorzitter, ondervoorzitter, rapporteur of rapporteur voor advies;

werkdocumenten, ontwerpverslagen, ontwerpadviezen (wetgevings- en niet-wetgevingsprocedures) en onderhandelingen (wetgevingsprocedures) voorbereiden;

organiseren van openbare hoorzittingen, studiemissies, ad-hocmissies (verkiezingswaarneming) buiten de gebruikelijke vergaderplaatsen (ontwikkelingslanden) enz.;

contacten onderhouden met de andere instellingen, belangengroepen en middenveldorganisaties;

specifieke bijstand verlenen aan de Commissie ontwikkelingssamenwerking (DEVE) tijdens de 2 jaarlijkse bijeenkomsten van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU.

SECRETARIAAT VAN DE COMMISSIE INTERNATIONALE HANDEL (INTA)

Zorg dragen voor het secretariaat van de commissie: organisatie van commissie- en coördinatorenvergaderingen, planning, notulering enz.;

werkdocumenten en ontwerpverslagen voorbereiden (wetgevings- en niet-wetgevingsprocedures);

openbare hoorzittingen en ad-hocmissies buiten de vergaderplaatsen organiseren;

de voorzitter en de leden van het Europees Parlement schriftelijk en mondeling assisteren bij het verrichten van hun taken als voorzitter, ondervoorzitter, rapporteur of rapporteur voor advies;

contacten onderhouden met de andere instellingen, belangengroepen en middenveldorganisaties;

contacten onderhouden met bij de Unie geaccrediteerde diplomatieke missies op het gebied van internationale handel;

contacten onderhouden met de delegaties van de Commissie in derde landen en op het gebied van internationale handel;

zorgen voor de organisatie en voorbereiding van parlementaire conferenties van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de organen daarvan assisteren.