Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7736 — Magna/Stadco) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7736 — Magna/Stadco) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

30.10.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 358/6


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7736 — Magna/Stadco)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2015/C 358/06)

1.

Op 23 oktober 2015 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Magna International Inc. („Magna”, Canada) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de uitsluitende zeggenschap zal verkrijgen over Stadco Automotive Limited („Stadco”, Verenigd Koninkrijk) door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Magna: ontwerp, ontwikkeling en vervaardiging van automotive systemen, assemblages, modules en onderdelen, engineering en montage van volledige motorvoertuigen, hoofdzakelijk voor de verkoop aan OEM-fabrikanten van auto's en vrachtwagens;

Stadco: vervaardiging van stalen en aluminium automotive onderdelen voor het koetswerk van auto's, bijvoorbeeld deurpanelen, motorkappen, vloerplaten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (naar nummer +32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7736 — Magna/Stadco, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË