Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7759 — OMERS/AIMCo/ERM) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7759 — OMERS/AIMCo/ERM) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

19.11.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 385/15


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7759 — OMERS/AIMCo/ERM)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2015/C 385/06)

1.

Op 12 november 2015 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Alberta Investment Management Corporation namens bepaalde van haar klanten („AIMCo”, Canada), en OCP Investment Corporation, die deel uitmaakt van OMERS Group („OMERS”, Canada), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de volledige zeggenschap verkrijgen over ERM Worldwide Group Limited („ERM”, Canada) door een optieovereenkomst.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

OMERS: beheerder van Ontario Municipal Employees Retirement System Primary Pension Plan en trustee van de pensioenfondsen. Zij beheert een wereldwijd gediversifieerde portefeuille van aandelen en obligaties alsook beleggingen in vastgoed, infrastructuur en private equity;

AIMCo: één van de grootste en meest gediversifieerde institutionele beleggingsfondsbeheerders in Canada, die voor rekening van zijn klanten (verschillende pensioenfondsen, stichtingen en overheidsfondsen uit de Canadese provincie Alberta) wereldwijd belegt;

ERM: wereldwijde aanbieder van adviesverlening op het gebied van milieu, gezondheid, veiligheid, risicobeheer en sociale gelijkheid.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (naar nummer +32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7759 — OMERS/AIMCo/ERM, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË