Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7847 — EQT Services/Top-Toy) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7847 — EQT Services/Top-Toy) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

21.11.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 388/19


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7847 — EQT Services/Top-Toy)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2015/C 388/10)

1.

Op 16 november 2015 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat EQT Services Ltd (Verenigd Koninkrijk), die onder zeggenschap staat van EQT International Holdings bv, in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de volledige zeggenschap verkrijgt over Top-Toy A/S door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

EQT Services Ltd (Verenigd Koninkrijk): beleggingsfonds;

Top-Toy A/S: kleinhandelaar in speelgoed met een winkelnetwerk verspreid over de noordse landen en Duitsland.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7847 — EQT Services/Top-Toy, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË