Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7795 — Ratos/Varma/Real Estate JV) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7795 — Ratos/Varma/Real Estate JV) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

1.12.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 399/3


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7795 — Ratos/Varma/Real Estate JV)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2015/C 399/03)

1.

Op 23 november 2015 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Ratos AB („Ratos”, Zweden) en Varma Mutual Pension Insurance Company („Varma”, Finland) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de indirecte gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over een vastgoedportefeuille door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Ratos: private-equityconglomeraat dat actief is in een aantal sectoren;

Varma: Finse pensioenverzekeringsonderneming die in handen is van haar zakelijke klanten en zelfstandigen, verzekerde werknemers en eigenaars van het garantiekapitaal;

vastgoedportefeuille: 22 winkelpanden die gevestigd zijn in 14 gemeenten in Finland.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7795 — Ratos/Varma/Real Estate JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË