Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7875 — ICG/Capiton/Prefere Resins Holding) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7875 — ICG/Capiton/Prefere Resins Holding) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

8.12.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 407/27


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7875 — ICG/Capiton/Prefere Resins Holding)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2015/C 407/14)

1.

Op 27 november 2015 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat een fonds dat wordt beheerd door Intermediate Capital Group, plc („ICG”, Verenigd Koninkrijk) en een fonds dat wordt beheerd door Capiton AG („Capiton”, Duitsland) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Prefere Resins Holding GmbH („Prefere Resins”, Duitsland), die tot op heden onder de uitsluitende zeggenschap staat van capiton.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

ICG: een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde investeringsonderneming die zich bezighoudt met structurering en verlening van mezzaninefinanciering, hefboomkrediet en minderheidsparticipaties in Europa, regio Azië-Stille Oceaan en de Verenigde Staten;

Capiton: investeringsonderneming met hoofdzetel in Berlijn die zich toespitst op investeringen in grote kmo’s in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland door managementbuy-outs en expansiefinanciering;

Prefere Resins: producent van fenol- en aminoharsen voor toepassingen in de industrie, de bouwnijverheid en isolatie.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (naar nummer +32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7875 — ICG/Capiton/Prefere Resins Holding, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË