Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7845 — HCL Technologies Sweden/Volvo IT) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7845 — HCL Technologies Sweden/Volvo IT) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

9.1.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 6/4


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7845 — HCL Technologies Sweden/Volvo IT)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 6/04)

1.

Op 4 januari 2016 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat HCL Technologies Sweden AB (HCL Technologies Sweden, Zweden), die deel uitmaakt van de HCL Group, in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening zeggenschap verkrijgt over delen van Volvo IT AB (Volvo IT, Zweden) door de verwerving van activa.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

HCL Technologies: aanbieder van informatie- en communicatietechnologieën;

Volvo IT: aanbieder van IT-diensten, waaronder softwarebeheer en -toepassingen, IT-infrastructuur en -toepassingen, netwerk- en communicatieoplossingen en projectbeheer.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7845 — HCL Technologies Sweden/Volvo IT, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË