Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7813 — Sanofi/Google/DMI JV) (Voor de EER relevante tekst)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7813 — Sanofi/Google/DMI JV) (Voor de EER relevante tekst)

26.1.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 28/5


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7813 — Sanofi/Google/DMI JV)

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 28/06)

1.

Op 19 januari 2016 heeft de Europese Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Sanofi SA („Sanofi”, Frankrijk) en Google Inc („Google”, Verenigde Staten), via haar volle dochteronderneming Verily Life Sciences LLC („Verily”, Verenigde Staten), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over een nieuw opgerichte gemeenschappelijke onderneming („JV”) door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Sanofi: internationale farmaceutische groep die zich bezighoudt met onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging en verhandeling van gezondheidsproducten. Sanofi biedt met name een reeks oplossingen aan voor de behandeling van diabetes;

Verily: werd opgericht om de biomedische projecten van Google te bundelen;

JV: zal diensten verlenen op het gebied van het beheer en behandeling van diabetes. De onderneming kan ook bepaalde producten in de handel brengen (zoals gespecialiseerde apparatuur voor glucosemonitoring, insulinepompen en insuline) die parallel met deze diensten kunnen worden gebruikt.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Europese Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Europese Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Europese Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7813 — Sanofi/Google/DMI JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË