Home

Speciaal verslag nr. 22/2015 — „Het EU-toezicht op ratingbureaus — een solide opzet, maar nog niet volledig doeltreffend”

Speciaal verslag nr. 22/2015 — „Het EU-toezicht op ratingbureaus — een solide opzet, maar nog niet volledig doeltreffend”

3.2.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 40/4


Speciaal verslag nr. 22/2015

„Het EU-toezicht op ratingbureaus — een solide opzet, maar nog niet volledig doeltreffend”

(2016/C 40/04)

De Europese Rekenkamer deelt u mede dat Speciaal verslag nr. 22/2015 „Het EU-toezicht op ratingbureaus — een solide opzet, maar nog niet volledig doeltreffend” zojuist gepubliceerd is.

Het verslag kan worden ingezien op of gedownload van de website van de Europese Rekenkamer: http://eca.europa.eu

Het verslag is op aanvraag gratis in papieren vorm verkrijgbaar bij de Rekenkamer:

Cour des comptes européenne

Publications (PUB)

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: eca-info@eca.europa.eu

of door het invullen van een elektronische bestelbon bij EU Bookshop.