Home

Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/07/2016 — Programma voor intra-Afrikaanse academische mobiliteit

Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/07/2016 — Programma voor intra-Afrikaanse academische mobiliteit

9.3.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 92/4


OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — EACEA/07/2016

Programma voor intra-Afrikaanse academische mobiliteit

(2016/C 92/05)

1. Doelstellingen en beschrijving

Het algemene doel van het programma is om duurzame ontwikkeling te bevorderen en uiteindelijk bij te dragen aan armoedeverlichting door het vergroten van de beschikbaarheid van opgeleide en hoogwaardig gekwalificeerde beroepskrachten in Afrika.

Het programma is specifiek gericht op het verbeteren van de vaardigheden en competenties van studenten en personeel via een grotere intra-Afrikaanse mobiliteit. Het intensiveren van de samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs in Afrika zal de toegang tot kwaliteitsonderwijs vergroten en Afrikaanse studenten in staat stellen en stimuleren om postdoctoraal onderwijs te volgen op het Afrikaanse continent. Bovendien zal de mobiliteit van (academisch en administratief) personeel de mogelijkheden voor internationale samenwerking van de instellingen voor hoger onderwijs in Afrika vergroten.

Meer specifiek beoogt het programma:

a)

een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van hoger onderwijs door het bevorderen van internationalisering en het harmoniseren van programma’s en curricula binnen deelnemende instellingen;

b)

het studenten, academici en medewerkers mogelijk te maken op taalkundig, cultureel en professioneel gebied te profiteren van opgedane ervaring in een ander Afrikaans land in het kader van mobiliteit.

2. In aanmerking komende kandidaten en samenstelling van het partnerschap

Het partnerschap moet bestaan uit minimaal vier en maximaal zes Afrikaanse instellingen voor hoger onderwijs als partners (inclusief de aanvragende instelling) en één technische partner uit de EU.

Kandidaten en partners die voor subsidie in aanmerking komende zijn in Afrika geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs die cursussen op postdoctoraal niveau (master- en/of doctorsgraad) verzorgen die leiden tot een kwalificatie die wordt erkend door de bevoegde instanties in hun eigen land. Alleen instellingen voor hoger onderwijs die erkend zijn door de relevante nationale autoriteiten in Afrika komen voor subsidie in aanmerking. Afdelingen van instellingen voor hoger onderwijs buiten Afrika komen niet voor subsidie in aanmerking.

De technische partner is een instelling voor hoger onderwijs uit een van de lidstaten van de EU, waaraan een Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs is toegekend.

3. Subsidiabele activiteiten en duur

Het project omvat het organiseren en het uitvoeren van studenten- en personeelsmobiliteit in master- en doctoraalprogramma’s van hoge kwaliteit, evenals het verschaffen van onderwijs/opleiding en andere diensten aan buitenlandse studenten alsook onderricht/opleiding en onderzoeksopdrachten en andere diensten aan personeel van de aan het project deelnemende landen. De mobiliteit moet plaatsvinden in een van de landen die in aanmerking komen voor deze oproep tot het indienen van voorstellen.

De duur van het project moet op basis van geplande activiteiten tussen 54 en 60 maanden liggen.

4. Gunningscriteria

Alle aanvragen worden door externe onafhankelijke deskundigen getoetst aan de volgende drie gunningscriteria:

Criteria

Weging

1.

Relevantie

20 %

2.

Kwaliteit

70 %

2.1.

Academische kwaliteit

15 %

2.2.

Samenstelling van het partnerschap en samenwerkingsmechanismen

15 %

2.3.

Organisatie en tenuitvoerlegging van de mobiliteit

20 %

2.4.

Studenten-/personeelsfaciliteiten en follow-up

10 %

2.5.

Gender-evenwicht

10 %

3.

Duurzaamheid

10 %

Totaal

100 %

5. Begroting en subsidiebedragen

Het totale indicatieve bedrag dat in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen beschikbaar wordt gesteld, wordt geraamd op 9 900 000 EUR en moet ongeveer 350 mobiliteitsstromen mogelijk maken.

Iedere subsidie bedraagt minimaal 1 000 000 EUR en maximaal 1 500 000 EUR.

De subsidie van de EU is gebaseerd op de toepassing van vaste bedragen voor het organiseren van mobiliteit en kosten per eenheid voor het uitvoeren van mobiliteit.

6. Indiening van voorstellen en uiterste datum

De uiterste datum voor het indienen van voorstellen in het kader van het programma voor intra-Afrikaanse academische mobiliteit is 15 juni 2016 om 12.00 uur (’s middags), Midden-Europese tijd.

Voor de indiening van een subsidieaanvraag moet gebruik worden gemaakt van het elektronische formulier (eForm) en de bijlagen die speciaal voor dit doel zijn ontwikkeld. Deze zijn te vinden op de website van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_en).

Alleen aanvragen die op elektronische wijze (eForm met bijlagen) zijn ingediend, worden als geldige aanvragen beschouwd.

Daarnaast moeten aanvragers, uiterlijk op dezelfde uiterste datum en onder duidelijke vermelding van het projectregistratienummer verkregen bij indiening van het elektronische formulier, een kopie van hun aanvraag (eForm met bijlagen) per e-mail naar het volgende adres verzenden: EACEA-IntraAfrica-IntraACP@ec.europa.eu.

Alleen aanvragen die binnen de vastgestelde termijn zijn ingediend en die in overeenstemming zijn met de in de oproep tot het indienen van voorstellen aangegeven vereisten, zullen worden aanvaard. Aanvragen die uitsluitend per e-mail worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

7. Volledige informatie

De richtlijnen van de oproep tot het indienen van voorstellen en alle relevante informatie en documenten voor de indiening van voorstellen in het kader van deze oproep zijn te vinden op de website van het Agentschap: https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_en.