Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7943 — DOW/DCC) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7943 — DOW/DCC) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

2.4.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 117/11


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7943 — DOW/DCC)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 117/07)

1.

Op 23 maart 2016 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat The Dow Chemical Company („Dow”, VS) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de volledige zeggenschap verkrijgt over Dow Corning Corporation („DCC”, USA), waarover Dow en Corning Inc. („Corning”, VS) thans gelijkelijk zeggenschap hebben, door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Dow: gediversifieerde chemicaliën met activiteiten vooral op het gebied van gewasbescherming, hoogwaardige kunststoffen en chemicaliën, koolwaterstoffen en producten en diensten voor de energiesector. Dow houdt momenteel 50 % van de aandelen-DCC;

DCC: siliconengebaseerde technologie en innovatie met activiteiten vooral op het gebied van de ontwikkeling en productie van polymeren en andere materialen die op siliconenchemie zijn gebaseerd. DCC is momenteel een 50/50-gemeenschappelijke onderneming van Dow en Corning.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7943 — DOW/DCC, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË