Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7910 — Kesko/Onninen) (Voor de EER relevante tekst)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7910 — Kesko/Onninen) (Voor de EER relevante tekst)

23.4.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 144/22


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7910 — Kesko/Onninen)

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 144/11)

1.

Op 18 april 2016 heeft de Europese Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Kesko Oyj („Kesko”, Finland) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Onninen Oy („Onninen”, Finland) door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Kesko: kleinhandelaar met activiteiten in drie belangrijke bedrijfssegmenten: i) levensmiddelen, ii) bouw- en renovatiematerialen alsook speciale goederen, en iii) auto’s;

Onninen: actief in de distributie van o.a. installatieproducten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Europese Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Europese Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Europese Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7910 — Kesko/Onninen, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË